Εξώφυλλο

Systematics and Functional morphology of the skull in Greek fossil and extant Nyctereytes = Συστηματική και μορφολειτουργική ανάλυση του κρανίου σύγχρονων και Ελληνικών απολιθωμένων Nyctereutes.

Angelos Georgios Tamvakis

Περίληψη


The present thesis studies the newly excavated Nyctereutes material from Dafnero, as well as the functional morphology of the skull in fossil and extant Nyctereutes. The new material includes two complete skulls, one partially preserved skull and two hemimandibles. Nyctereutes has been previously documented in various sites of Greece with the presence of N. megamastoides and N. tingi. The findings of Dafnero extend the presence of N. tingi in Europe until the middle Villafranchian. Moreover, the co-existence of N. tingi and N. megamastoides is reported for the first time in Europe. Furthermore, the metric data of N. tingi from Dafnero, imply a relation between N. tingi and N. vulpinus as supported by previous studies. The morpho-functional study includes the analysis of endocranial volume and bite force variation, the geometric morphometric examination of the skull, and the HSB structure of Nyctereutes dentition. The endocranial volume variation indicates the development of a bigger temporalis muscle in the more carnivorous species, N. tingi and N. donnezani. The geometric morphometric analysis revealed differences in the crania of Nyctereutes, with the more omnivorous species possessing a more horizontally aligned craniun, and the more carnivorous a more vertically aligned one. Larger bite forces were estimated for the larger species, but no specialized bony structures, aiming to increase bite force, were observed. The Hunter Schreger Bands structure is similar in all Nyctereutes species, suggesting equal bone consumption. The dietary plasticity of Nyctereutes allowed it to co-exist with larger and similar sized carnivores.

Η παρούσα εργασία μελετά το νέο υλικό Nyctereutes από την θέση Δαφνερό, από συστηματική άποψη, καθώς και την οικομορφολογική ανάλυση του κρανίου τόσο απολιθωμένου όσο και του σύγχρονου Nyctereutes. Το νέο υλικό αποτελείται από δύο ολόκληρα κρανία, ένα μερικώς διατηρημένο κρανίο και δύο ημιγνάθους. Η παρουσία του Nyctereutes έχει καταγραφεί προηγουμένως σε διάφορες θέσεις στον Ελλαδικό χώρο κυρίως με το είδος N. megamastoides και N. tingi. Τα ευρήματα του Δαφνερού μαρτυρούν την παρουσία του N. tingi στην Ευρώπη μέχρι το μέσο Βιλαφράγκειο. Επιπρόσθετα, δείχνουν την συνύπαρξη του N. tingi και του N. megamastoides στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Επιπλέον, τα μετρικά δεδομένα  των δειγμάτων N. tingi από το Δαφνερό προτείνουν μία σχέση μεταξύ του N. tingi και του N. vulpinus όπως έχει προταθεί στο παρελθόν από προηγούμενους ερευνητές. Η μορφολειτουργική ανάλυση περιλαμβάνει μελέτη της διακύμανσης ενδοκρανιακού όγκου και της δύναμης δαγκωμάτος, της γεωμετρικής μορφομετρικής ανάλυσης των κρανίων διαφόρων ειδών Nyctereutes και της δομής των HSB γραμμών στην οδοντοστοιχία του Nyctereutes. Η διακύμναση του ενδοκρανιακού όγκου προτείνει πως ο κροταφικός μυς ήταν μεγαλύτερος στις πιο σαρκοφάγες μορφές, N. tingi και N. donnezani. Η γεωμετρική μορφομετρική ανάλυση αναδεικνύει διαφορές στα κρανία των Nyctereutes, με τις πιο παμφάγες μορφές να έχουν ένα οριζοντίως προσανατολισμένο κρανίο, ενώ οι πιο σαρκοφάγες μορφές να έχουν ένα πιο κάθετα προσανατολισμένο κρανίο. Μεγαλύτερες δυνάμεις κατά το δάγκωμα περιμένουμε στις πιο εύρωστες μορφές, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί εξειδικευμένες μορφολογικές προσαρμογές προς την ενίσχυση του δαγκώματος. Η δομή των Hunter Schreger Bands είναι παρόμοια σε όλα τα είδη Nyctereutes. Το μεγάλο εύρος διατροφικών επιλογών του Nyctereutes του επέτρεψε να συνυπάρξει με μεγαλύτερα ή και ισομεγέθη σαρκοφάγα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.