Εξώφυλλο

Variations of the geomagnetic field’s intensity during the Middle and Late Bronze Era = Μεταβολές της έντασης του γεωμαγνητικού πεδίου κατά τη Μέση και ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Elisavet-Georgia Theodoros Kyriakidou

Περίληψη


The combination of geophysical methods with archaeology has grown to become a very important research tool, used in studies both of geological and archaeological impact. A branch of the geophysical methods which combines geomagnetism with archaeology is called Archaeomagnetism and contributes to the study and the dating of materials which, at some point of their history, have been burned and cooled down. These materials need to contain magnetic minerals, inside of which is stored information about the changes of the magnetic field of the Earth through years. This is also a very important aspect of archaeomagnetism. The following research is the analytical archaeomagnetic study of samples from two different areas in Greece, Archontiko in Central Macedonia and the Phryctoriae in Pediada of Crete.  For a better comprehension of this thesis, the most important terms are given, along with the basic definitions about the magnetic field of the Earth. Further information and the basic principles of the archaeomagnetic method are explained, such as the types of magnetic minerals and how each one stores the magnetic properties of the geomagnetic field at the time of their last heating and cooling. A very important aspect for an archaeomagnetic study is the secular variation curves, that depict the changes of the geomagnetic field of a chosen area through time. Even though there are several archaeomagnetic studies taking place in Greece, there are still parts of the Greek secular variation curve that require more studies for completion. Some basic archaeological information is given, regarding the origins and the usage of the samples, which are ceramic fragments from the area of Archontiko used as house utilities and baked clays from the Cretan Phryctoriae, which are used as communication system. Samples from both areas have previously been dated through other methods, radiometric and archaeological, which placed them in the Late Bronze Era. A brief description about the methodology and the measurements of the conducted experiments is following. Those are three rock magnetic experiments (IRM, Thermomagnetic Curves and Hysteresis Loops) and the palaeointensity experiment (Thellier-Thellier). The resulting diagrams are cited, along with a quick interpretation, followed by a more detailed discussion on each experiment and diagram separately, in the last chapter. The rock magnetic experiments provided details about the magnetic consistency of the samples, while the palaeointensity experiment gave information about the geomagnetic field’s properties, at the moment when these samples were last burned and cooled down, as it was “stored” within the samples. The results from the palaeointensity experiment were added in the Greek SVC, which was then compared to some neighboring SVCs.

Ο συνδυασμός των γεωφυσικών μεθόδων με την αρχαιολογία έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο στη γεωλογική όσο και στην αρχαιολογική έρευνα. Ο κλάδος της γεωφυσικής που χρησιμοποιεί τον γεωμαγνητισμό στην αρχαιολογική μελέτη ονομάζεται Αρχαιομαγνητισμός και συμβάλει στη μελέτη και χρονολόγηση υλικών, τα οποία κάποια στιγμή κάηκαν και έπειτα ψύχθηκαν. Αυτά τα υλικά πρέπει να περιέχουν στη σύσταση τους μαγνητικά ορυκτά, μέσα στα οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές του μαγνητικού πεδίου της Γης ανά τους αιώνες. Αυτή είναι και μια πολύ σημαντική πλευρά του αρχαιομαγνητισμού. Η παρούσα έρευνα αφορά στην αρχαιομαγνητική μελέτη δειγμάτων από δυο διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, από το Αρχοντικό στη Κεντρική Μακεδονία και από τις Φρυκτωρίες στη Πεδιάδα της Κρήτης. Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της εργασίας, δίνονται κάποιες σημαντικές γνώσεις θεωρίας, μαζί με τους βασικούς ορισμούς σχετικά με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Εξηγούνται περισσότερες πληροφορίες και οι βασικές αρχές της αρχαιομαγνητικής μεθόδου, όπως τα είδη των μαγνητικών ορυκτών  και τον τρόπο με τον οποίο το καθένα αποθηκεύει τη μαγνητική πληροφορία κατά τη διάρκεια της καύσης και ψύξης του. Στην αρχαιομαγνητική έρευνα, πολύ σημαντικές είναι οι Καμπύλες Αιώνιας Μεταβολής, που απεικονίζουν τις αλλαγές του γεωμαγνητικού πεδίου σε μια επιλεγόμενη περιοχή με το πέρασμα του χρόνου. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί πολλές αρχαιομαγνητικές έρευνες στον ελληνικό χώρο, υπάρχουν πολλά τμήματα της ελληνικής καμπύλης τα οποία χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με την αρχαιολογική έρευνα, σχετικά με την προέλευση και τη χρήση των δειγμάτων, τα οποία είναι θραύσματα αγγείων από την περιοχή του Αρχοντικού, που χρησιμοποιούνταν ως χρηστικά σκεύη, και ψημένη άργιλος από τις Φρυκτωρίες της Κρήτης, οι οποίες αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο σύστημα επικοινωνίας. Δείγματα και από τις δυο περιοχές έχουν προηγουμένως χρονολογηθεί μέσω διαφόρων μεθόδων και τοποθετήθηκαν στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή σχετικά με τη μεθοδολογία και τις μετρήσεις των πειραμάτων. Αρχικά διεξήχθησαν πειράματα μαγνητικής ορυκτολογίας (Ισοθερμικής Παραμένουσας Μαγνήτισης, Θερμομαγνητικές Καμπύλες και Βρόγχοι Υστέρησης) και ακολούθησε το πείραμα παλαιοέντασης (Thellier-Thellier). Στην συνέχεια παραθέτονται τα διαγράμματα που προέκυψαν, μαζί με μια σύντομη ερμηνεία, και το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται μια πιο λεπτομερή συζήτηση, σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε πειράματος χωριστά. Από τα πειράματα μαγνητικής ορυκτολογίας, μελετήθηκαν και υπολογίστηκαν οι  μαγνητικές ιδιότητες των δειγμάτων, ενώ το πείραμα της παλαιοέντασης παρείχε πληροφορίες όσον αφορά στην ένταση του μαγνητικού πεδίου της Γης που επικρατούσε εκείνη την εποχή και αποθηκεύτηκε μέσα στα δείγματα, τη στιγμή που αυτά κάηκαν και ψύχθηκαν για τελευταία φορά. Τα αποτελέσματα του πειράματος της παλαιοέντασης προστέθηκαν στην ελληνική καμπύλη αιώνιας μεταβολής (SVC), η οποία μετά συγκρίθηκε με άλλες γειτονικές καμπύλες.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aidona E., Kondopoulou D., 2012, “First archaeomagnetic results and dating of Neolithic structures in northern Greece”, Studia Geophysica et Geodaetica 56 (3), 827-844

Aidona E., Polymeris G., Camps P., Kondopoulou D., Ioannidis N., Raptis K., 2018, “Archaeomagnetic versus luminescence methods: the case of an Early Byzantine ceramic workshop in Thessaloniki, Greece”, Archaeological-Anthropological Sciences (2018) volume 10, 10725-741

Aidona, E., Polymeris, G., Kondopoulou, D., Ioannidis, N., 2013a., “Archaeomagnetic versus thermoluminescence dating: How convergent are they? Examples from historical kilns from N. Greece”, Hellenic Society of Archaeometry, Athens, May 2013

Aitken J. M., Allsop L. A., Bussell D. G., Winter B. M., 1989, “Geomagnetic intensity variation during the last 4000 years”, Physics of The Earth and Planetary Interiors, July 1989

Arneitz P., Leonhart R., Schnepp E., Heilig B., Mayrhofer F., Kovacs P., Hejda P., Valach F., Vadász G., Hammerl C., Egli R., Fabian K., Kompein N., 2017, “The HISTMAG database: Combining historical, archeomagnetic and volcanic data “, Geophysical Journal International 210(3):1347–1359

Belshé J., 1963, “Some Archaeomagnetic results in Greece”, The Annual of the British School at Athens, 8-13

Butler R., 1992, “Paleomagnetism”, Blackwell Scientific Publications, Boston, Geophysical Journal International, Volume 111, Issue 2, November 1992, Pages 414–415

Butler R., 2004, “Paleomagnetism: Magnetic Domains to Geologic Terranes”, Department of Chemistry and Physics University of Portland, Oregon, 17-62

De Marco, E., 2007, “Complete Magnetic and Archaeomagnetic Measurements in Archaeological Sites: Contribution to the SVC for Greece”, Ph.D. thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

De Marco E., Tema E., Lanos P., Kondopoulou D., 2014, “An updated catalogue of Greek archaeomagnetic data for the last 4500 years and a directional secular variation curve”, Studia Geophysica et Geodaetica volume 58, pages121–147

Ertepinar P., Hammond M.L., Hill M.J., Biggin A.J., Langereis C.G., R.Herries A.I., Yener K.A., Akar M., Gates M.-H., Harrison T., Greaves A.M., Frankel

D., Webb J.M., Özgen ˙I., Yazicioglu G.B., 2019, “Extreme geomagnetic field variability indicated by Eastern Mediterranean full-vector

archaeomagnetic records”, Earth and Planetary Science, Letters 531 (2020), 115979

Evans, M. E., 1994, “Recent archaeomagnetic investigations in Greece and their geophysical significance”, In Proceedings of the 2nd Conference of the Hellenic Geophysical Society, pp. 578–585, Florina, Greece

Evans M.E., 2006, “Archaeomagnetic investigations in Greece and their bearing on geomagnetic secular variation”, Physics of The Earth and Planetary Interiors 159(1-2):90-95

Fanjat G., Aidona E., Kondopoulou D., Camps P., Rathossi C., Poidras T., 2013, “Archaeointensities in Greece during the Neolithic period: New insights into material selection and secular variation curve”, Physics of The Earth and Planetary Interiors 215, 29–42

Francisco Javier, Pavón-Carrasco María Luisa Osete, Joan Miquel Torta, Angelo De Santisa, 2013, “A geomagnetic field model for the Holocene based on archaeomagnetic and lava flow data”, Earth and Planetary Science Letters, Volume 388 15 February 2014, Pages 98-109

Genevey A., Kondopoulou D., Pétridis P., Aidona E., Muller A., Blondé F., Gros J.S., 2018, Journal of Archaeological Science: Reports 21 (2018), 952–961

Gomez-Paccard M., Chauvin A., Lanos Ph., Thiriot J., Jim´enez-Castillo P., 2006, “Archeomagnetic study of seven contemporaneous kilns from Murcia (Spain)”, Physics of the Earth and Planetary Interiors 157 (2006), 16–32

Hervé G., Fabbinder J., Gilder S., Metzner-Nebelsick C., Gallet Y., Genevey A., Schnepp E., Geisweid L., Pütz A., Reub S., Wittenborn F., Flontas A.,

Linke R., Riedel G., Walter F., Westhausen I., “Fast geomagnetic field intensity variations between 1400 and 400 BCE: New archaeointensity data from Germany”, Physics of the Earth and Planetary Interiors 270 (2017), 143–156

Hervé G., Perrina M., Alva-Valdiviab L., Madingou Tchibindaa B., Rodriguez-Trejob A., Hernandez-Cardonab A., Córdova Telloc M., Meza Rodriguezc C., 2018, “Critical analysis of the Holocene palaeointensity database in Central America: Impact on geomagnetic modelling”, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 289 (2019), 1–10

Kondopoulou D., Aidona E., Ioannidis N., Polymeris G., Tsolakis S., 2015, “Archaeomagnetic study and thermoluminescence dating of Protobyzantine kilns (Megali Kypsa, North Greece) “, Journal of Archaeological Science: Reports Volume 2, June 2015, 156–168

Kondopoulou D., Aidona E., 2015, “Archaemagnetic Method as a Dating Tool: Application to Greek Archaeological Sites from Prehistoric to Byzantine Periods (Best Practices of Geoinformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes)”, 199-208

Kondopoulou D, Gómez-Paccard M., Aidona E., Rathossi Ch., Carvallo C., Tema E., Efthimiadis G. K., Polymeris S. G., ,2017, “Investigating the archaeointensity determination success of prehistoric ceramics through a multi-disciplinary approach: New and re-evaluated data from Greek collections”, May 2017, Geophysical Journal International 210(3)

Kovacheva M., 1969, “Inclination of the Earth's Magnetic Field during the last 2000 years in Bulgaria”, Journal of Geomagnetism and Geoelectricity 21, No 3, 563-578

Kovacheva M.,1989, “Archaeomagnetic Studies as a Dating Tool and Some Considerations on the Archaeomagnetic Methodology”, in Proceedings of the 25th International Symposium on Archaeometry, Elsevier, pp. 35–43

Kovacheva M., Kostadinova-Avramova M., Jordamova N., Lanos Ph., Boyadzhiev Y., 2014, “Extended and revised archaeomagnetic database and secular variationcurves from Bulgaria for the last eight millennia”, Physics of the Earth and Planetary Interiors 236 (2014), 79-94

Murray, A.S., Wintle, A.G., 2000, “Luminescence dating of quartz using an improved single – aliquot regenerative – dose protocol”, Radiation Measurements 32, 57–73

Panagiotakis N., Panagiotaki M., Sarris A., 2013, “The earliest communication system in the Aegean”, Electryone (2013), Vol. 2, 13-27

Pavon-Carrasco, F.J., Osete, M.L., Torta, J.M. and De Santis, A., 2014, “A Geomagnetic Field Model for the Holocene based on archaeomagnetic and lava flow data”, Earth and Planetary Science Letters 388C: 98-109

Pilali-Papasteriou A., Papaeftimiou-Papanthimou A., Facorellis Y., 2001, “14C dating of the cultural phases of the prehistoric settlement of Archontiko at Yannitsa, Greece”, Archaeometry Issues in Greek Prehistory and Antiquity, Hellenic Society of Archaeometry and Society of Messenian Archaeological Studies, 27-35

Schnepp E., Thallner D., Arneitz P., Mauritsch H. J., Scholger R., Rolf C., Leonhart R., 2020, “New archaeomagnetic secular variation data from Central Europe, I: Directions”, Geophysical Journal International 220:1023-1044

Shaar R., Tauxe L., Ron H., Ebert Y., Zuckerman Sh., Finkelstein I., Agnon A., 2015 “Large geomagnetic field anomalies revealed in Bronze to Iron Age archeomagnetic data from Tel Megiddo and Tel Hazor, Israel”, Earth and Planetary Science Letters 442 (2016), 173-185

Syrides G., Albanakis K., Vouvalidis K., Pilali-Papasteriou A., Papaefthimiou-Papanthimou A., Ghilardi M., Fouache E., Paraschou T., Psomiadis D., 2009, “Holocene Palaeogeography of the Northern Margins of Giannitsa Plain in Relation to the Prehistoric Site of Archontiko (Macedonia-Greece)”,

Z.Geomorph.N.F., Berlin-Stuttgart, 71-82

Tauxe L., 2010, “Lectures in Paleomagnetism”, Essentials of Paleomagnetism

Tema E., Gómez-Paccard M., Kondopoulou D., Almar Y., 2012, “Intensity of the Earth’s magnetic field in Greece during the last five millennia: New data from Greek pottery”, Physics of the Earth and Planetary Interiors 202, 14-26

Tema E., Polymeris G., Morales J., Goguitchaichvili A., Tsaknaki V., 2015, “Dating of ancient kilns: A combined archaeomagnetic and thermoluminescence analysis applied to a brick workshop at Kato Achaia, Greece”, Journal of Cultural Heritage 16 (4), 496-507

Thomas R. C., 1981, “Archaeomagnetism of Greek Pottery and Cretan Kilns”, Ph.D. Thesis, University of Edinburgh

Δελιόπουλος Γ., 2014, “Η οργάνωση της παραγωγής και η λειτουργία της κεραμικής των οικιστικών οριζόντων Ι – ΙΙΙ από το Αρχοντικό Γιαννιτσών”

Ιωαννίδης Ν., 2012, “Αρχαιομαγνητικές Έρευνες Σε Ρωμαϊκούς Κλιβάνους της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης και Συνδιασμός με Δεδομένα

Φωτάυγειας”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη

Μανιάτης Γ., 2014, “Χρονολόγηση με άνθρακα-14 των μεγάλων πολιτισμικών αλλαγών στην προϊστορική Μακεδονία: πρόσφατες εξελίξεις”, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρείου: 100 Χρόνια Έρευνα στην Προιστορική Μακεδονία 1912-2012, Θεσσαλονίκη, 215-217

Παπαζάχος Β., 2013, “Εισαγωγή στη Γεωφυσική”, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 333-397

Παπαευθυμίου-Παπανθίμου Α., 2004, Ανάλεκτα των ερευνών Τεύχος 9 Απριλίου, 31-35

Παπαευθυμίου-Παπανθίμου Α., 2019, Παρουσίαση: “Ο προϊστορικός οικισμός του Αρχοντικού Γιαννιτσών στο πολιτισμικό πλαίσιο της ΠΕΧ ΙΙΙ-αρχή ΜΕΧ”, Stellar Ventures: Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν του ομ. Καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας Στέλιου Ανδρέου

Παπαευθυμίου-Παπανθίμου Α., Πιλάλη-Παπαστερίου Α., 1998, “Αρχοντικό 1998 : προϊστορικός οικισμός“, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, Vol.12, No.1, 309-314

Σπαθάρας Β., 2005, “Αρχαιμαγνητικές και Μαγνητικές Μετρήσεις σε Αρχαιολογικά Υλικά στη Μακεδονία και Θράκη“, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη 2005

Χίνης Δ., 2016, “Αρχαιομαγνητική Μελέτη σε Βυζαντινούς Κλιβάνους του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (Ανασκαφή Μετρό)”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη 2016

Internet Sources

Issues of Mythology and Methodology on the Occasion of a Myth and an Exhibition, 2012, https://www.archaiologia.gr/blog/issue/ (obtained on 15-09-2020)

World Magnetic Model (WMM), 2010, http://www.geomag.bgs.ac.uk/data_service/services.htm (obtained on 15-09-2020)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.