Εξώφυλλο

H δυναμική κοιτασμάτων σπανίων γαιών (REE) στην Ευρωπαϊκή Ένωση = The potential of the rare earth elements (REE) deposits in the European Union.

Σπυρίδων Νέστωρ Στρογγύλης

Περίληψη


Είναι ευρέως γνωστό πως η Κίνα είναι ο κορυφαίος παραγωγός σπανίων γαιών (REE) στον κόσμο και φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία τύπων κοιτασμάτων. Στον ανταγωνισμό για την παγκόσμια παραγωγή REE μπορεί να εισβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) η οποία διαθέτει πληθώρα πρωτογενών κοιτασμάτων με τις κυριότερες μεταλλοφορίες να βρίσκονται στο χώρο της Γροιλανδίας και της Σκανδιναβίας και με κάποιες εμφανίσεις στην Κεντρική-Νότια Ευρώπη (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιβηρική Χερσόνησος κ.ά.). Παρόλα αυτά διαθέτει και πληθώρα δευτερογενών κοιτασμάτων που κυριαρχούν στη Μεσόγειο (Ιταλία, Βαλκάνια κ.ά) συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο. Παρόλο που τα REE δεν εξορύσσονται επί του παρόντος στην Ευρώπη, είναι γνωστό ότι οι δυνητικοί πόροι που θα αναφερθούν είναι ευρέως διαδεδομένοι και η πλειοψηφία αυτών διερευνάται ακόμα. Οι σημαντικότεροι ευρωπαϊκοί πόροι σχετίζονται με αλκαλικά πυριγενή πετρώματα και καρμπονατίτες. Οι μέθοδοι επεξεργασίας των REE διαρκώς εξελίσσονται και είναι προφανές ότι για να καλυφθεί η ζήτηση της Ε.Ε σε REE στο μέλλον χρειάζεται συνεχής και μακροχρόνια έρευνα για τη διερεύνηση και ανακάλυψη νέων πόρων στην Ευρώπη.

It is widely known that China is the leading producer of REE in the world and hosts a wide variety of ore types. The competition in the world production of REE may be invaded by Europe, which has a wealth of primary deposits, especially in Greenland and Scandinavia and some occurrences in Central-Southern Europe (France, Great Britain, Iberian Peninsula, etc). Nevertheless, it has a plethora of secondary deposits that dominate the Mediterranean (Italy, Balkans, etc.) and possibly in Greece. Although REE are not currently mined in Europe, it is known that potential resources are widespread and the majority of them are still being explored. The most important European resources are related to alkaline igneous rocks and carbonatites. Although REE processing methods are constantly evolving, it is clear that meeting EU demand for REE in the future, on-going and long-term research is required to explore and discover new resources in Europe.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aberg, G., 1998. Middle Proterozoic Anorogenic Magmatism in Sweden and Worldwide. Lithos, 279–289.

Allen, R.L, Lundstrom, I., Ripa, M., Simeonov, A., Christofferson, H., 1996. Facies Analysis of a 1.9 Ga, Continental Margin, Back-Arc, Felsic Caldera Province with Diverse Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) Sulfide and Fe Oxide Deposits, Bergslagen Region, Sweden. Economic Geology, 979–1008.

Andersen, T., 1997. Age and Petrogenesis of the Qassiarsuk Carbonatite-Alkaline Silicate Volcanic Complex in the Gardar Rift, South Greenland. Mineralogical Magazine, 499–513.

Andréasson, P.G., Rodhe, A., 1990. Geology of the Protogine Zone South of Lake Vättern, Southern Sweden: A Reinterpretation. Geologiska Föreningen I Stockholm Förhandlingar, 107–125.

Arvaniditis, N., Goodenough, K., 2014. Unlocking the Potential of Rare Earth Resources in Europe, ERES2014, 1-9.

Arzamastsev, A. A., Glaznev V. N., Arzamatseva L. V., Bea F., Montero P., 2001. Kola Alkaline Province in the Paleozoic, Evaluation of Primary Mantle Magma Composition

and Magma Generation Conditions. Russian Journal of Earth Sciences, 1-20.

Bárdossy G., Pantó G., 1996. Trace mineral and element investigation on bauxites by electron probe. 3rd International Congress, 47–53.

Bekker, A., Slack John F., Plavasky N., Krapez B., Hofman A., Konhauser K.O., Rouxel O., 2010. Iron Formation: The Sedimentary Product of a Complex Interplay among Mantle, Tectonic, Oceanic, and Biospheric Processes. Economic Geology, 467–508.

Berger, A., 2014. Rare Earth Element Mineralogy and Geochemistry in a Laterite Profile from Madagascar., Applied Geochemistry, 218–228.

Binnemans, Koen, et al., 2013. Recycling of Rare Earths: A Critical Review. Journal of Cleaner Production, 1–22.

Boni, M., Rollinson G., Mondillo, N., Balassone, G., Santoro, L., 2013. Quantitative Mineralogical Characterization of Karst Bauxite Deposits in the Southern Apennines, Italy. Economic Geology, 813–833.

Borra, C. R., Blanpain, B., Pontikes, Y., Binnemans, K., Van Gerven, T., 2015. Leaching of Rare Earths from Bauxite Residue (Red Mud). Minerals Engineering, , 20–27.

Brooks, C. K., Fawcett J.J., Gittins, J., Rucklidge, J.C, 1981. The Batbjerg Complex, East Greenland: A Unique Ultrapotassic Caledonian Intrusion. Canadian Journal of Earth Sciences, 274–285.

Bukatchuk, P.D., Bliuk, I.B., Pokatilov, V.P., 1988. Geological map of the Moldavian Soviet Socialist Republic, Moldovageology 1–273.

Carpathians, Romania). Slovak Geological Magazine 4, 213–221.

Castor, S.B., Hedrick, L.B., 2006. Rare earth elements. Industrial minerals and rocks-Commodities, markets, and uses, 769-792.

Chakhmouradian, A. R., Wall. F., 2012. Rare Earth Elements: Minerals, Mines, Magnets (and more)., Elements, 333–340.

Charles, N., Guyonnet, D., Tuduri, J., Melleton, J., 2013. Rare Earth Elements in Europe and Greenland: A Geological Potential? An Overview.

Coulson, I. M., 2003. Evolution of the North Qôroq Centre Nepheline Syenites, South Greenland: Alkali-Mafic Silicates and the Role of Metasomatism. Mineralogical Magazine ,873–892.

Cseh, N. M., Konda, J., Grasselly, G., Szab, Z., 1980. Sedimentary manganese deposits of Hungary., Geology and Geochemistry of Manganese, 199-221.

Das, Khan, M. W. Y., Dhrw, H., 2020. Trace and REE Geochemistry of Bauxite Deposit of Darai–Daldali Plateau, Kabirdham District, Chhattisgarh, India. Journal of Earth System Science, 2-5.

Deady, É. A., Mouchos, E., Goodenough, K.M., Williamson, B. J., Wall, F., 2016. A Review of the Potential for Rare-Earth Element Resources from European Red Muds: Examples from Seydişehir, Turkey and Parnassus-Giona, Greece. Mineralogical Magazine, 43–61.

Deady, E., Mouchos, E., Goodenough, K.M., Williamson, B., Wall, F., 2014. Rare earth elements in karst-bauxites: a novel untapped European resource. ERES2014, 1-9.

Dostal, J., 2016. Rare Metal Deposits Associated with Alkaline/Peralkaline Igneous Rocks. Reviews in Economic Geology. 33-54.

Downes, H., et al. 2005. Petrogenetic Processes in the Ultramafic, Alkaline and Carbonatitic Magmatism in the Kola Alkaline Province: A Review. Lithos, 48–75.

Economou M., Eliopoulos, Eliopoulos, D. G., Apostolikas, A. Maglaras, K., 1997. Precious and rare earth element distribution in Ni‐laterite deposits Lokris area, Central Greece, Proceedigs of the 4th Biennial SGA Meeting, 411‐413.

Eliopoulos, D., Economou, G., Tzifas, I., Papatrechas, C. 2014. The potential of rare earth elements in Greece, 1st International Rare Earth Elements Conference. 308-316.

Eliopoulos, D.G., Economou, M., Eliopoulos, M. 2000. Geochemical and Mineralogical Characteristics of Fe–Ni- and Bauxitic-Laterite Deposits of Greece. Ore Geology Reviews. 41–58.

Eskenazy, G.M. 1987. Rare earth elements in a sampled coal from the Pirin Deposit, Bulgaria. Int. J. Coal Geol. 301–314.

EuRare Project, 2017. Rare Earth Element Deposits in Europe. http://www.eurare.org (accessed 5th Sept. 2021).

European Rare Earth Comptetency Network, 2015. Strengthening the European Rare Earths supply chain, ERECON_Report_v05 (accessed 5th Sept. 2021).

Fedonkin, M.A., Gehling, J.G., Grey, K., Narbonne, G.M., Vickers-Rich, P., 2007. The Rise of Animals, Evolution and Diversification of the Kingdom Animalia. John Hopkins University Press. 149–156.

Francovschi, I., Gradinaru, E., Roban, D. R., Shumlyanskyy L. 2020. Rare Earth Element (REE) Enrichment of the Late Ediacaran Kalyus Beds (East European Platform) through Diagenetic Uptake. Geochemistry, 2-17.

Frietsch, R., Jan-Anders P. 1995. Rare Earth Elements in Apatite and Magnetite in Kiruna-Type Iron Ores and Some Other Iron Ore Types. Ore Geology Reviews. 489–510.

Gibbons, W. and T. Moreno. 2002. The geology of Spain. Mineralogical Magazine. 648-650.

Goodenough, K.M, 2000. Geochemical Evolution of the Ivigtut Granite, South Greenland: A Fluorine-Rich ‘A-Type’ Intrusion. Lithos, 205–221.

Goodenough, K.M., Deady, M., Wall, F., Shaw, R. F., Paul, L., 2014. The Importance of Tectonic Setting in Assessing European Rare Earth Potential, ERES2014, 1-6.

Goodenough, K.M., Schilling, J., Jonsson, E., Kalvig, P., Charles, N., Tuduri, J., Deady, E.A., Sadeghi, M., Schiellerup, H., Muller, A., Bertrand, G., Arvanitidis, N., Eliopoulos,

D.G., Shaw, R.A., Thrane, K., Keulen, N., 2016. Europe’s Rare Earth Element Resource Potential: An Overview of REE Metallogenetic Provinces and Their Geodynamic Setting. Ore Geology Reviews, 838–856.

Grasselly, G., Panto, G. 1998. Rare Earth Elements in the Manganese Deposit of Úrkút (Bakony Mountains, Hungary). Ore Geology Reviews, 115–124.

Griffith, D.C. 2011. Metallogenesis of rare earth elements in ultramafic rocks of the Loch Borralan Complex, north-west Scotland. Unpublished MSc thesis, University of Exeter, 5-6.

Guyonnet, D., Planchon, M., Rollat, A., Escalon, V., Tuduri, J., Charles, N., Vaxelaire S., Dubois, D., Fargier, H., 2015. Material Flow Analysis Applied to Rare Earth Elements in Europe. Journal of Cleaner Production, 215–228.

Harlov, D.E., Anderson, U.B., Forster, H. J., Nystrom, J. O., Dulski, P., Broman, C., 2002. Apatite–Monazite Relations in the Kiirunavaara Magnetite–Apatite Ore, Northern

Sweden. Chemical Geology, 47–72.

Harmer, R.E., Nex, P.A.M. 2016. Rare Earth Deposits of Africa. Episodes, 381–406.

Hatch, G. P. 2012. Dynamics in the Global Market for Rare Earths. Elements, 341–346.

Hedrick, J.B., Shinha, S.P., Kosynkin, V.D. 1997. Loparite, a Rare-Earth Ore (Ce, Na, Sr, Ca) (Ti, Nb, Ta, Fe+3) O3. Journal of Alloys and Compounds, 467–470.

Höhn, S., Pasava, J., Frimmel, H. E. 2014. The Rare Earth Element Potential of Kaolin Deposits in the Bohemian Massif (Czech Republic, Austria). Mineralium Deposita, 967–986.

Holtstam, D., Andersson U. B., Broman, C., Mansfeld, J., 2014. Origin of REE Mineralization in the Bastnäs-Type Fe-REE-(Cu-Mo-Bi-Au) Deposits, Bergslagen, Sweden. Mineralium Deposita, 933–966.

Holtstam, D., Andersson, U. B., 2007. THE REE MINERALS of the BASTNAS-TYPE DEPOSITS, SOUTH-CENTRAL SWEDEN. The Canadian Mineralogist, 1073–1114.

Honour, V.C., Goodenough, K.M., Shaw, R.A., Gabudianu, I., Hirtopanu, P., 2018. REE Mineralisation within the Ditrău Alkaline Complex, Romania: Interplay of Magmatic and Hydrothermal Processes. Lithos, 360–381.

Ihlen, P. M., Schiellerup, H., Gautneb, H., Skar, O., 2014. Characterization of Apatite Resources in Norway and Their REE Potential — a Review. Ore Geology Reviews, 126–147, in the east Greenland caledonides. Geol. Soc. Am. Mem. 202, 227–249.

Inverno, C.M.C., Oliveira, D.P.S., 1998. REE-enriched Ordovician quartzites in Vale de Cavalos, Portalegre, Portugal. Extended Abstracts, Geocongress, 153-157.

Jaireth, S., Hoatson, D.M., Miezitis, Y. 2014., Geological Setting and Resources of the Major Rare-Earth-Element Deposits in Australia. Ore Geology Reviews, 72–128.

Jonsson, E., Troll, V.R., Hogdahl, K., Harris, C., Weis, F., Nillson, K. P., Skelton, A., 2013. Magmatic Origin of Giant ‘Kiruna-Type’ Apatite-Iron-Oxide Ores in Central Sweden. Scientific Reports, 2-8.

Jordens, A., Cheng, Y. P., Waters, K. E., 2013. A Review of the Beneficiation of Rare Earth Element Bearing Minerals. Minerals Engineering, 97–114.

Kalsbeek, F., Higgins, A.K., Jepsen, H.F., Frei, R., Nutman, A.P., 2008. Granites and granites

Klomínský J, Jarchovsky T, Rajpoot GS, 2010. Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif. Czech Geological Survey, 160-172.

Köhler, J., Madsen, K. J., Markl, G., 2008. Fluid Geochemistry in the Ivigtut Cryolite Deposit, South Greenland. Lithos, 369–392.

Korja, A., Lahtinen, R., Nironen, M., 2006. The Svecofennian Orogen: A Collage of Microcontinents and Island Arcs. Geological Society London, Memoirs, 561–578.

Korsakova, M., Krasotkin, S., Stromov, V., Iljina, M., Lauri, L., Nilsson, P., 2012. Metallogenic areas in Russian part of the Fennoscandian shield P. Eilu (Ed.), Mineral Deposits and Metallogeny of Fennoscandia, Geological Survey of Finland, 343-395.

Kräutner, H., Bindea, G., 1998. Timing of the Ditrău alkaline intrusive complex (Eastern

Kresten, P., Ahman, E., Brunfelt, A. O., 1981. Alkaline Ultramafic Lamprophyres and Associated Carbonatite Dykes from the Kalix Area, Northern Sweden. Geologische Rundschau, 1215–1231.

Krishnamurthy, N., & Gupta, C. K, 2015 Extractive metallurgy of rare earths (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press, 73-84.

Krumrei, T. V., Villa, I. M., Marks, M. A. W., Markl, G., 2006. A 40Ar/39Ar and U/Pb Isotopic Study of the Ilímaussaq Complex, South Greenland: Implications for the 40K Decay Constant and for the Duration of Magmatic Activity in a Peralkaline Complex, 258–273.

Kumari, A., Jha, M. K., Panda, R., Kumar, J. R., 2015. Process Development to Recover Rare Earth Metals from Monazite Mineral: A Review. Minerals Engineering, 102–115.

Kynicky, J., Smith, M. P., Xu, C., 2012. Diversity of Rare Earth Deposits: The Key Example of China. Elements, 361–367,

Lacomme, A, Hottin, A-M, and Laval, M. 1993. La monazite grise du massif de l'Arize (Pyrénées françaises). GEO-SGN 93, 48.

Lake, D. J., Groat, L. A., Falck, H., Mulja, T., Cemplrek, J., Kontak, D., Marshall, D., Giulani, G., Fayek, M., 2017. Genesis of Emerald-Bearing Quartz Veins Associated with the Lened W-Skarn Mineralization, Northwest Territories, Canada. The Canadian Mineralogist, 561–593.

Larsen, L. M., Sørensen, H., 1987. The Ilímaussaq Intrusion—Progressive Crystallization and Formation of Layering in an Agpaitic Magma. Geological Society, London,

Special Publications, 473–488.

Laskou M., Andreou, G., 2003. Rare earth element distribution and REE-minerals from the Parnassos-Ghiona bauxite deposits, Greece, Mineral Exploration and Sustainable Development, 7th Biennial SGA Meeting, 89-92.

Laval, M, Prian, J-P, Hottin, A-M, and Orgeval, J-J. 1990. Les terres rares dans les formations cambriennes des Cévennes et de la Montagne Noire (Massif central français). Report BRGM R31672 DEX-DAM-90, 40 p.

Lounamaa, N., 1972. Utvinning av lantanider, Kemisk Tidskrift 5, 40–42.

Machacek, E., Kalvig, P., 2016. Assessing Advanced Rare Earth Element-Bearing Deposits for Industrial Demand in the EU. Resources Policy, 186–203.

Maksimović G., and Pantó, G., 1986. Authigenic rare earth minerals in karst-bauxites and karstic nickel deposits. Rare earth minerals, chemistry, origin and ore deposits, 257–279.

Mangas, J., F. J. Pérez-Torrado, Reguillon, R. M., Agustin, M. I., 1997. Rare earth minerals in carbonatites of Basal Complex of Fuerteventura (Canary Islands, Spain),

Mineral Deposits: research and exploration - where do they meet, 2-4.

Markl, G., 2001. Phase Equilibrium Constraints on Intensive Crystallization Parameters of the Ilimaussaq Complex, South Greenland. Journal of Petrology, 2231–2257.

Martínez-Frías, J., R. Lunar, et al. 2004. Th- and U-bearing minerals in the SE Mediterranean margin of Spain. Episodes 27, 33-38.

Massari, S., Ruberti, M., 2013. Rare Earth Elements as Critical Raw Materials: Focus on International Markets and Future Strategies. Resources Policy, 36–43.

McCreath, J. A., Finch, A. A., Simonsen, S. L., Donaldson, C. H., Armour Brown, A., 2011. Independent Ages of Magmatic and Hydrothermal Activity in Alkaline Igneous

Rocks: The Motzfeldt Centre, Gardar Province, South Greenland. Contributions to Mineralogy and Petrology, 967–982.

McDonough, W. F., Sun. S. S., 1995. “The Composition of the Earth. Chemical Geology, 223–253.

Meert, J. G., Torvsik, T. H., Eide, E. A., Dalhgren, S., 1998. Tectonic Significance of the Fen Province, S. Norway: Constraints from Geochronology and Paleomagnetism. The Journal of Geology, 553–564.

Meert, J. G., Torvskik, T. H., Walderhaug, H. J., Hendriks, B. W. H., 2007. Age and Paleomagnetic Signature of the Alnø Carbonatite Complex (NE Sweden): Additional Controversy for the Neoproterozoic Paleoposition of Baltica. Precambrian Research, 159–174.

Melezhik, V.A., Zwaan, B.K., Motuza, G., Roberts, D., Solli, A., Fallick, A.E., 2003. Isotope chemostratigraphy combined with a detailed mapping of high-grade marble sequences. Progress towards a new generation of geological maps in metamorphic terranes. Norw. J. Geol. 83, 209–242.

Melfos, V., Voudouris, P. V., 2012. Geological, Mineralogical and Geochemical Aspects for Critical and Rare Metals in Greece. Minerals, 300–317.

Mihajlovic, J., Rinklebe, J., 2018. Rare Earth Elements in German Soils - a Review. Chemosphere, 514–523.

Mihajlovic, J., Stark, H. J., Rinklebe, J., 2017., Rare Earth Elements and Their Release Dynamics under Pre-Definite Redox Conditions in a Floodplain Soil. Chemosphere, 313–319.

Miller, R. R., Heaman, L., Birkett T., 1997. UPb Zircon Age of the Strange Lake Peralkaline Complex: Implications for Mesoproterozoic Peralkaline Magmatism in North-Central Labrador. Precambrian Research, 67–82.

Miranda, R., Valadares, V., Kullberg, J. C., Terrinha, P., Mata, J., Azevedo, M., Gaspar, M., Ribeiro, C., 2009. Age constraints on the Late Cretaceous alkaline magmatism on the West Iberian Margin. Cretaceous Research 30, 575-586.

Misra, K. S., 2012. Indroduction to Geochemistry Principles and applications, Willey-Blackwell, 397.

Montero, P., Floor, P., Gorretge G., 1998. The accumulation of rare-earth and high-field-strength elements in peralkaline granitic rocks; the Galiñeiro orthogneissic complex, northwestern Spain. The Canadian Mineralogist, 683-700.

Mouchos, E., Wall, F., Williamson, B. J., Palumbo Roe, B., 2017. Easily leachable rare earth element phases in the Parnassus-Giona bauxite deposits, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 19-52.

Mudd, G. M., Jowitt, S. M., 2016. Rare Earth Elements from Heavy Mineral Sands: Assessing the Potential of a Forgotten Resource. Applied Earth Science, 107–113.

Ochsenkühn Petropulu, M., Lyberopulu T., Parissakis, G., 1994. Direct Determination of Landthanides, Yttrium and Scandium in Bauxites and Red Mud from Alumina

Production, Analytica Chimica Acta, 305–313.

Papadopoulos, A., Lazarides, S., Kipourou Panagiotou, A., Kantiranis, N., Koroneos, A., Almpanakis, K., 2021. Mineralogy, Geochemistry and Provenance of Coastal Sands from Greece: New Insights on the REE Content of Black Coastal Sands from Aggelochori Area, N.-Greece. Minerals, 1-13.

Papadopoulos, A., Tzifas, I., Tsikos, H., 2019. The Potential for REE and Associated Critical Metals in Coastal Sand (Placer) Deposits of Greece: A Review. Minerals, 2-16.

Papunen, H. 1986. Suomen metalliset malmiesiintymät Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät, Geological Society of Finland, 133-214

Papunen, H., Lindsjö, O., 1972. Apatite, Monazite and Allanite; Three Rare Earth Minerals from Korsnäs, Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 123–129.

Pearce, N. J. G., Leng, M. J., Emeleus, C. H., Bedford, C. M., 1997. The Origins of Carbonatites and Related Rocks from the Grønnedal-Íka Nepheline Syenite Complex, South Greenland: C-O-Sr Isotope Evidence. Mineralogical Magazine, 515–529.

Poulsen, K. H. 2012. Mineral Deposits and Metallogeny of Fennoscandia. Economic Geology, 1075–1076.

Rae, D.A., Coulson, I. M., Chambers, A.D., 1996. Metasomatism in the North Qôroq Centre, South Greenland: Apatite Chemistry and Rare-Earth Element Transport. Mineralogical Magazine, 207–220.

Reed, G.C., 2013. Amended and Restated Technical Report for Olserum REE deposit, southern Sweden. Tasman Metals Limited, 8-1

Roberts, N. M. W., 2013. The Boring Billion? – Lid Tectonics, Continental Growth and Environmental Change Associated with the Columbia Supercontinent. Geoscience Frontiers, 681–691.

Rukhlov, A. S., Bell, K., 2009. Geochronology of Carbonatites from the Canadian and Baltic Shields, and the Canadian Cordillera: Clues to Mantle Evolution. Mineralogy and Petrology, 11–54.

Sarapää, O., Al Nani, T., Lahti, S. I., Lauri, L. S., Sarala, P., Torppa, A., Kontinen, A., 2013. Rare Earth Exploration Potential in Finland. Journal of Geochemical Exploration, 25–41,

Saxon M., Leijd, M., Berg, J., Forrester, K., 2015 Geology, Mineralogy, and Metallurgical Processing of the Norra Kärr Heavy REE Deposit, Sweden. Symposium on Strategic and Critical Materials Proceedings, 2-12.

Scotland. British Geological Survey, 66.

Secher, K., Heaman, L. M., Nielsen, T. F. D., Jensen, S. M., Schjoth, F., Creaser, R. A.,2009. Timing of Kimberlite, Carbonatite, and Ultramafic Lamprophyre Emplacement in the Alkaline Province Located 64°–67° N in Southern West Greenland. Lithos, 400–406.

Sengupta, D., & Van Gosen, B., 2016. Placer-type rare earth element deposits, Rare earth and critical elements in ore deposits. Reviews in Economic Geology, 81–100.

Shaw, M. H., Gunn, A. G., 1993. Rare Earth Elements in Alkaline Intrusions, North-West

Shaw, M. H., Gunn, A. G., Rollin, K. E., Styles, M. T., 1994. Platinum-group element mineralisation in the Loch Ailsh alkaline igneous complex, North West Scotland. British Geological Survey, 10-23.

Shaw, R., Gunn, G., Lusty, P., Rayner, D., Holbrook, H., 2020. The Potential for Rare Earth Elements in the UK.,. BGS, 2-7.

Smith, M.P., Moore, K., Kavecsanszki, D., Finch, A.A., Kynicky, J., Wall, F., 2016. From Mantle to Critical Zone: A Review of Large and Giant Sized Deposits of the Rare Earth Elements. Geoscience Frontiers, 315–334.

Smith, M.P., Storey, C.D., Jeffries, T.E., Ryan, C., 2009. In Situ U-Pb and Trace Element Analysis of Accessory Minerals in the Kiruna District, Norrbotten, Sweden: New Constraints on the Timing and Origin of Mineralization. Journal of Petrology, 2063–2094.

Smith, R.T., Cooper, D.C., Bland, D.J., 1994. The occurrence and economic potential of nodular monazite in south-central Wales. British Geological Survey, 45.

Sørrensen, H., 1992. Agpaitic Nepheline Syenites: A Potential Source of Rare Elements. Applied Geochemistry, 417–427.

Stouraiti, Christina, Angelatou, V., Petushok, S., Soukis, K., Eliopoulos, D., 2020. Effect of Mineralogy on the Beneficiation of REE from Heavy Mineral Sands: The Case of Nea Peramos, Kavala, Northern Greece. Minerals, 387.

Szab, Z., Grasselly, G., CsehNmeth, J., 1981. Some conceptual questions regarding the origin of manganese in the lJrkfit deposit, Hungary. Chem. Geol., 19-29.

Szab6, Z., Grasselly, G., 1980. Genesis of manganese oxide ores in the lJrkfit basin, Hungary. Geology and Geochemistry of Manganese, 223-236.

Thrane, K., Kalvig, P., Keulen, N., 2014. REE Deposits and Occurrences in Greenland. ERES2014, 302-309.

Todorovic, M., Papic, P., Durovic, M.C., Stojkovic, J., 2013. Rare Earth Elements in Some Bottled Waters of Serbia.Annales Glogiques de La Peninsule Balkanique, 71–81.

Tsirambides, A., Filippidis, A., 2012. Metallic Mineral Resources of Greece. Open Geosciences, 1-10.

Tukiainen, T., 1985. Geological Mapping and Mineral Exploration in the Motzfeldt Centre of the Igaliko Nepheline Syenite Complex, South Greenland. Rapport Grønlands Geologiske Undersøgelse, 56–60.

Tukiainen, T., 2014. The Motzfeldt of the Igaliko nephelene syenite complex, South Greenland -a major resource of REE elements. ERES 2014, 318-324.

Upton, B. 2003. Magmatism of the Mid-Proterozoic Gardar Province, South Greenland: Chronology, Petrogenesis and Geological Setting. Lithos, 43–65.

Upton, B.G.J., Emeleus C.H., 1987. Mid-Proterozoic Alkaline Magmatism in Southern Greenland: The Gardar Province. Geological Society, London, Special Publications, 449–471.

Valeton, I., Biermann M., Reche, R., Rosenberg, F., 1987. Genesis of Nickel Laterites and Bauxites in Greece during the Jurassic and Cretaceous, and Their Relation to

Ultrabasic Parent Rocks. Ore Geology Reviews, 359–404.

Velikanov, V.A., Aseeva, E.A., Fedonkin, M.A., 1983. Vendian of Ukraine. Naukova Dumka, Kiev, 1–161.

Verhulst, A., Balaganskaya, E., Kirnasky, Y., Demaiffe, D., 2000. Petrological and Geochemical (Trace Elements and Sr–Nd Isotopes) Characteristics of the Paleozoic Kovdor

Ultramafic, Alkaline and Carbonatite Intrusion (Kola Peninsula, NW Russia). Lithos, 1–25.

Verplanck, P.L., Hitzman, M.W., 2016. Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits. Society of Economic Geologists, 14-15.

Vind, J., Malfiet, A., Blanpain, B., Tsakiridis, P., Tkaczyk, A., Vassiliadou, V., Panias, D., 2018. Rare Earth Element Phases in Bauxite Residue. Minerals, 77.

Wall, F., 1994. Isotopic Evidence for Late-Stage Processes in Carbonatites: Rare Earth Mineralization in Carbonatites and Quartz Rocks at Kangankunde, Malawi. Mineralogical Magazine, 951–952.

Wall, F., 2014. Rare earth elements. Critical Metals Handbook, 312-339.

Walters, A. S., Goodenough, K.M., Hughes, H.S.R., Roberts, N.M.W., Gunn, A.G., Rushton, J., Lacinska, A., 2013. Enrichment of Rare Earth Elements during Magmatic and Post-Magmatic Processes: A Case Study from the Loch Loyal Syenite Complex, Northern Scotland. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1177–1202.

Walters, A.S., Lusty, P.A.J., 2011. Rare Earth Elements Commodity Profile. British Geological Survey, 2-9.

Wang, Q., Deng, J., Liu, X., Zhang, Q., Sun, S.C., Jiang, C., Zhou, F., 2010. Discovery of the REE Minerals and Its Geological Significance in the Quyang Bauxite Deposit, West Guangxi, China. Journal of Asian Earth Sciences, 701–712,

Williams Jones, A. E., Migdisov, A.A., Samson, I.M., 2012. Hydrothermal Mobilisation of the Rare Earth Elements - a Tale of ‘Ceria’ and ‘Yttria. Elements, 355–360.

Williams, C.T., Kogarko, L., Wooley, A., 2002. Chemical Evolution and Petrogenetic Implications of Loparite in the Layered, Agpaitic Lovozero Complex, Kola Peninsula, Russia. Mineralogy and Petrology, 1–24.

Wilson, M., Downes, M., 2006. Tertiary-Quaternary Intra-Plate Magmatism in Europe and Its Relationship to Mantle Dynamics. Geological Society, London, Memoirs,

–166.

Wübbeke, J., 2013. Rare Earth Elements in China: Policies and Narratives of Reinventing an Industry. Resources Policy, 384–394.

Xiaoyue, D., Graedel, T.E., 2013. Uncovering the End Uses of the Rare Earth Elements. Science of the Total Environment, 781–784.

Xiaoyue, D.T.E., Graedel, T.E., 2011. Uncovering the Global Life Cycles of the Rare Earth Elements. Scientific Reports, 4.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.