Εξώφυλλο

Γεωχημικές ανωμαλίες στη Θράκη = Geochemical anomalies in Thrace

Σοφία Απόστολος Μαγκλάρα, Κωνσταντίνος Ι. Πλαταρίδης

Περίληψη


Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης χαρακτηρίζεται από πολλαπλές μεταλλοφόρες εμφανίσεις που συνδέονται άμεσα με τον έντονο μαγματισμο της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, στην περιοχή έχει πραγματοποιηθεί πλήθος ερευνών που στοχεύουν τόσο στον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων, όσο και στον προσδιορισμό περιβαλλοντικών προβλημάτων (χαρακτηριστικό το παράδειγμα στην περιοχή της Κίρκης). Αναπόσπαστο εργαλείο τέτοιου είδους ερευνών αποτελεί η σωστή χαρτογράφηση των γεωχημικών ανωμαλιών που περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα, καθένα από τα οποία στοχεύει στον σωστό προσδιορισμό των ανώμαλων γεωχημικών μοτίβων, στην οριοθέτηση της περιοχής ενδιαφέροντος και στην ορθή αξιολόγησή της, είτε πρόκειται για αναζήτηση κάποιου κοιτάσματος είτε για αναγνώριση μιας ρυπασμένης έκτασης γης. Σε τελική ανάλυση, μέσω της γεωχημικής διασποράς μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες υψίστης σημασίας με τη βοήθεια των οποίων η διαδικασία εντοπισμού κοιτασμάτων αλλά και η αξιολόγηση των ρυπασμένων περιοχών, γίνεται ευκολότερη.

The region of Thrace is characterized by multiple mineral occurrences which are directly related to the intense magmatism of the region. For this reason a significant number of studies have been carried out in the area, aiming at exploration for new mineral deposits and identifying environmental problems (a typical example is the area of Kirki). An integral tool of such research is the correct mapping of geochemical anomalies consisting of specific steps, each of which aims at the correct identification of anomalous geochemical patterns, the delimitation of the area of interest and its correct evaluation, whether it is a research for a deposit or identification of a contaminated land area. Ultimately, through the geochemical dispersion we can obtain information for the discovery of mineral deposits and the evaluation of contaminated areas.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση

Demetriades, A., (2014). «Basic considerations: Sampling, the key for a successful applied geochemical survey for mineral exploration and environmental purposes», Chapter 15.1 In: W. F. McDonough (volume Editor), Analytical geochemistry/Inorganic instrument analysis. In: H.D. Holland & K.K. Turekian (Executive Editors), Treatise on Geochemistry. Elsevier, Oxford, vol. 15, pp. 1-31;

Fersman A. Ye., (1939). «Geochemical and mineralogical methods of prospecting for mineral deposits» chapter IV, Special methods of prospecting, Geological Survey circular 127, pp. 1 – 37

Liakopoulos A., Lemière B., Michael K, et al.(2010). «Environmental impacts of unmanaged solid waste at a former base metal mining and ore processing site (Kirki, Greece)», Waste Management & Research. 28(11):996-1009. doi:10.1177/0734242X10375746

McQueen K. G., (2015). «Identifying Geocgemical Anomalies». Retrieved from https://www.researchgate.net/project/Regolith-Geology-and-Mineral-Exploration

Melfos V., Vavelidis M., Christofides G., Seidel E., (2002). «Origin and evolution of the Tertiary Maronia porphyry copper-molybdenum deposit, Thrace, Greece», Mineralium Deposita (2002) 37: 648–668. DOI 10.1007/s00126-002-0277-4

Melfos V., Voudouris P., (2017). «Cenozoic metallogeny of Greece and potential for precious, critical and rare metals exploration», Ore Geology Reviews, Volume 89, Pages 1030-1057, ISSN 0169-1368, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.05.029.

Papadopoulos A., Tzifas I. T., Tsikos H.,(2019). «The Potential for REE and Associated Critical Metals in Coastal Sand (Placer) Deposits of Greece: A Review», Minerals 2019, 9, 469; doi:10.3390/min9080469

Rondoyanni, T., Georgiou, C., Galanakis, D., & Kourouzidis, M (2004). «EVIDENCES OF ACTIVE FAULTING IN THRACE REGION (NORTHEASTERN GREECE)», Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(4), pp. 1671-1678. doi: https://doi.org/10.12681/bgsg.16572

Tzifas I.T., Papadopoulos A. , P. Misaelides, A. Godelitsas, J. Göttlicher, H. Tsikos, …, & Hatzidimitriou Α (2019). «New insights into mineralogy and geochemistry of allanite-bearing Mediterranean coastal sands from Northern Greece», Geochemistry 79 (2019),pp. 247–267

Voudouris P., Papavasiliou C., Melfos V (2005), «Silver mineralogy of St. Philippos deposit (NE Greece) and its relationship to a Te-bearing porphyry-Cu-Mo mineralization». IGCP Project 486, 2005. Field workshop, Kiten, Bulgaria, 14-19 September 2005, pp. 155-160.

Voudouris P., Mavrogonatos C., Spry P. G., Baker T., Melfos V., Klemd R., …, & Melfou M., (2019) «Porphyry and epithermal deposits in Greece: An overview, new discoveries, and mineralogical constraints on their genesis», Ore Geology Reviews 107 (2019), pp. 654 – 691

Wang Z., Dong Y., Zuo R (2019) «Mapping geochemical anomalies related to Fe–polymetallic mineralization using the maximum margin metric learning method», Ore Geology Reviews, 107, pp.258-265.

Ελληνόγλωσση

Αθανασίου Ζ.(2016), «Πετρογραφική Μελέτη δειγμάτων από την περιοχή της Κίρκης, (ΒΑ Ελλάδα), και εξυγίανση, σε πειραματική προσέγγιση, των όξινων απορροών του εγκαταλελειμμένου μεταλλείου, Άγιος Φίλιππος» (Αδημοσίευτη Πτυχιακή Εργασία), Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Αρίκας Κ., Asfahani N., Nowak A., Goetz D (2007). «Τα μεταλλεία Κίρκης Νομού Έβρου και εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων», Μεταλλειολογικά και Μεταλλουργικά Χρονικά 17, σελ. 21-50

Δήμου Ε (1993), «Συγκριτική και ορυκτολογική μελέτη των μεταλλοφοριών στις θέσεις Αχλά Ταρλά και Αγ. Φίλιππος περιοχή Κίρκης (Β.Α. Ελλάδα)». Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τόμος XXVIII/2. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου, Αθήνα, Μάιος 1993, σελ. 37-54.

Ζαχαριά Χ.(2010), «Περιγραφή διασποράς ρύπων από εγκαταστάσεις μεταλλευτικών αποβλήτων με σύγχρονα λογισμικά εργαλεία», (Αδημοσίευτη Πτυχιακή Εργασία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

Καρατάσου Ε., Βαβελίδης Μ., Μέλφος Β., Κορωναίος Α. και Σκλαβούνος Σ., (2005). «Ρύπανση των ιζημάτων του Θερμορέματος από βαρέα μέταλλα στη μεταλλευτική περιοχή Κώνου-Σαπών, Θράκη», 2ο Συνέδριο της επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005, σελ. 133-142

Σαμανίδης Γ. Χ., (2012). «Ορυκτολογική και Γεωχημική μελέτη θειικών αλάτων στα μεταλλευτικά τέλματα και συμπυκνώματα από την ανενεργή μονάδα εμπλουτισμού στην Κίρκη, Έβρου», (Αδημοσίευτη Πτυχιακή Εργασία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.