Εξώφυλλο

Σταδιοδρομία και επαγγελματική εξέλιξη γεωλόγων στην Ελλάδα στο χώρο του Geomarketing = Carrier and professional develpment of geologists in Greece, in the domain of Geomatketing.

Παναγιώτης Βασίλειος Δημόπουλος

Περίληψη


Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να παρουσιασθεί ένα πλαίσιο μέσω του οποίου οι Γεωλόγοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να αποκτήσουν εκείνες που υπολείπονται σε σχέση με το Geomarketing. Αυτό μπορεί να τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, οι οποίοι απαιτούν εφαρμογές μεθόδων Marketing. Παρατίθενται γνωστοί ορισμοί του όρου Geomarketing, σύμφωνα με την βιβλιογραφία καθώς και η σύνδεση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) με το Marketing. Παρουσιάζονται προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημιακών τμημάτων Γεωλογικών σπουδών και αντίστοιχων τμημάτων σε χώρες του εξωτερικού. Επισημαίνονται τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σε επίπεδο γνώσεων γύρω από την οικονομία και το Marketing και προτείνονται τρόποι και μέσα κάλυψης των ελλειμάτων. Παρουσιάζονται οι προοπτικές απασχόλησης με γνώμονα το Geomarketing σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και γίνεται αναφορά στο τεχνικό κομμάτι του εργαλείου του Geomarketing. Παρουσιάζονται επίσης τα καταλληλότερα λογισμικά και τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον GIS.

    The present thesis attempts to present a framework through which, geologists are able to capitalize on their existing knowledge and acquire complementary skills that are lacking, in order to be able to put Geomarketing techniques into practice. This would allow them to apply for work opportunities in other professional fields that require working with Geomarketing methods. Definitions of the term Geomarketing, that are found in bibliography, are presented, as well as the connection between Geographic Informations Systems and Marketing. Curricula that have to do with Bachelor's degrees in Geology schools in Greece and the rest of the world are also presented, highlighting the advantages and disadvantages of these undergraduate programs, considering the knowledge that is acquired in the field of Marketing. Learning pathways in order to cover the deficiencies are also suggested. Geomarketing employment prospects in the private and public sector are indicated and a reference is also made to the technical part of Geomarketing presenting the most suitable software and the necessary analysis tools used in a GIS environment.Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Διαδικτυακές πηγές

https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/geomarketing/

https://www.wigeogis.com/de/geomarketing_software

https://www.wigeogis.com/en/geomarketing

https://linchpinseo.com/guide-to-geomarketing/

https://www.imperial.ac.uk/study/ug/courses/earth-science-department/geology-bsc/#overview

https://www.imperial.ac.uk/study/ug/courses/earth-science-department/

https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-science/departments/earth-sciences

https://www.groundtruth.com/insight/geomarketing/

https://www.gfk.com/products/gfk-geomarketing-overview

https://study.com/academy/lesson/what-is-geomarketing-definition-tools-analysis.html

https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/geomarketing/#section-3

https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/geomarketing/#section-2

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540969109387650

https://www.investopedia.com/terms/p/public-private-partnerships.asp

https://dsml.ece.ntua.gr/

https://www.iae-eiffel.fr/formation/mail-des-meches/master-geomarketing

https://courses.leeds.ac.uk/g963/consumer-analytics-and-marketing-strategy-msc

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/extensions/business-analyst/overview-of-the-business-analyst-toolbox.htm

https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/geomarketing/#section-0

https://actgeo.gr/

https://www.aegean.gr/

https://www.geol.uoa.gr/

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/

http://www.geo.auth.gr/

Βιβλιογραφία

Fischer, M.M. & Staufer-Steinnocher, P. [2001]: Business-GIS und Geomarketing: GIS für Unternehmen. In: Institut für Geographie der Universität, Wien [eds.]: Geographischer Jahresbericht aus Österreich, Bd. 58, S. 9-24. Wien, Eigenverlag.

Nitsche, M. [1998]: Micromarketing: Daten - Methoden - Praxis [Micro Marketing: Data, Methods, Practice]. Wien: Ueberreuter.

Nattenberg, O. [2000]: Geomarketing, Standort - Zeitschrift für angewandte Geographie, Volume 24, Issue 1, Pages 23 –27

Krek, A. [2000] Efficient Pricing of Geomarketing Internet Services: European vs. American Approach. In Proceedings of The Spatial Informations Society: Shaping the Future, 6th EC –GIS Workshop, Lyon France.

Kuchar, B. [2002]: Geomarketing for nonprofit organizations. Fachhochschul-studiengang für Telekommunikation und Medien. Diplomarbeit

Geodan [2004]: Een flight simulator voor locatieplanning, Geomarketing geeft een betrouwbare voorspelling. GEODATA, Volume 15, Issue 1, p. 12-14.

Hardt-Beischl, D. [2012]: http://www.gfk.ua/. Retrieved November 25, 2012,fromhttp://www.gfk.ua/marketing_solutions/geomarketing/index.en.html:http://www.gk.ua/imperia/md/content/gfkukraine/gfkbrochures/geomarketing_in_practice.pdf

Roşu, Blăgeanu and Iacob [2013]: Geomarketing -A New Approach in decision marketing: Case Study – Shopping Centers in Iasi.

Suhaibah, A.; Uznir, U.; Rahman, A. A.; Antón Castro, Francesc/François; Mioc, Darka [2016]: 3D geomarketing segmentation: A higher spatial dimension planning perspective. Published in: Proceedings of the International Conference on Geomatic and Geospatial Technology (GGT)

Atalik & Uyguçgil [2017]: Geomarketing As A Tool For Health Service Business: Private Hospital Application.

Verschuren, M.M.J. [2006]: Geomarketing. GIS & Marketing, A new combination ofknowledge. Thesis report. Wageningen University.

Freire and Santos [2012]: Advancing geomarketing analyses with improved spatiotemporal distribution of population at high resolution.

Nikos Lambrinos, Casalino N., Faherty U., Marques A., Mouratidis A., Munoz Nieto A., O’Hara T., Pizzolo G., Prazeres S., Rotrigues P., Silva M. [2018]: Geomarketing as an Entrepreneurship Tool.

M. V. Lekhov [2018]: DATA PROCESSING TECHNIQUES FOR PUMPING TESTS WITH MULTIPLE PARTIALLY PENETRATING WELLS. Published: 21 December 2018 by Engineering Geology , Volume 13; https://doi.org/10.25296/1993-5056-2018-13-4-5-98-107


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.