Εξώφυλλο

Συμβολή στην έρευνα του μηχανισμού λειτουργίας των πηγών "Γιάννες" Κιλκίς με χρήση γεωφυσικών μεθόδων = Contribution to the investigation of the working mechanism of “Giannes” springs in Kilkis, by the use of geophysical methods.

Ουρανία Θουκυδίδης Αμαράντου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Γεωλογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος της είναι η κατά το δυνατόν συμβολή στη μελέτη του μηχανισμού λειτουργίας των πηγών «Γιάννες», στην περιοχή του Μεταλλικού (Ν. Κιλκίς). Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκαν, επί τόπου, έρευνες με χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν στο ύπαιθρο οι ηλεκτρικές μέθοδοι του Φυσικού Δυναμικού, της Ειδικής Ηλεκτρικής Αντίστασης και της Επαγόμενης Πόλωσης.
Στην εργασία περιλαμβάνεται μια μικρή εισαγωγή και στη συνέχεια ακολουθεί το κυρίως μέρος αυτής, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παράθεση διαφόρων πληροφοριών (γεωγραφικής, γεωλογικής, τεκτονικής κ.α. φύσεως) για την περιοχή μελέτης, σχετικών με το αντικείμενο της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρεις μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, οι βασικές αρχές που τις διέπουν, ο απαραίτητος εξοπλισμός, ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι μετρήσεις στο ύπαιθρο κ.τ.λ. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής των μετρήσεων στην περιοχή των πηγών, στη διαδικασία που έλαβε χώρα κατά την επεξεργασία των δεδομένων που ανακτήθηκαν από τις μετρήσεις και παρατίθεται ένας σύντομος σχολιασμός επί των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε και προτείνονται τρόποι για περαιτέρω έρευνα στην περιοχή.


The following thesis, titled “Contribution to the investigation of the working mechanism of “Giannes” springs in Kilkis, by the use of geophysical methods” is a part of the undergraduate study programme of the School of Geology, at Aristotle University of Thessaloniki. Its aim is to contribute, as much as possible, to the understanding of the working mechanism of “Giannes” springs in Metalliko, Kilkis. To achieve this goal we conducted research, on site, using three different geophysical methods. In particular, we used the electrical methods of Self Potential, Electrical Resistivity and Induced Polarization.
The thesis includes a brief introduction. The body is comprised of four chapters. The first chapter includes information about the geography, the geology, the tectonics and other general characteristics of the spring’s region. The second chapter includes a detailed description of each of the three methods we used, their basic principles, the necessary equipment as well as the field work. How the resulting data were processed and the final outcome will be discussed on Chapter 3. In the end, I will comment on this outcome and give some final conclusions and suggestions about further research.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

Αποστολίδης, Γ., 2011. Ανάλυση Μιγαδικών Χαρακτηριστικών στις Μετρήσεις Φυσικού Δυναμικού. Διατριβή Ειδίκευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας.

Αποστολίδου, Α., 2014. Εφαρμογή Σύγχρονων Γεωφυσικών Μεθόδων στη Μελέτη του Μηχανισμού Λειτουργίας των Πηγών Αραβησσού. Διατριβή Ειδίκευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2014. «Διαδριατικός Αγωγός (TAP)-Γεωφυσική Έρευνα στην Περιοχή Τεναγών Φιλίππων-Έρευνα Ηλεκτρικής Τομογραφίας (ΕRΤ): Προκαταρκτικά Αποτελέσματα»

Βαργεμέζης, Γ., Τσούρλος, Π., 2018. Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης-Φυλλάδιο Ασκήσεων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας.

Βαφείδης, Δ., 2018. Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Κιλκίς. Διατριβή Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βουδούρης, Κ., 2009. Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος-Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης, Κ., 2013. Τεχνική Υδρογεωλογία-Υπόγεια Νερά. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Γαβριηλίδης, Γ., 2015. Υδρογεωλογική-Γεωλογική Μελέτη για την Αναγνώριση της Ιαματικής Πηγής «Γιάννες», Δήμου Κιλκίς. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κιλκίς.

Κατσαρού, Χ., Μασμανίδης, Β., Παπαδόπουλος, Κ., 2015. Γεωφυσική Διασκόπηση με τη Μέθοδο του Φυσικού Δυναμικού σε Περιοχές που Παρουσιάζουν Υπόγειες Ροές. Διπλωματική Εργασία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Κουλτζιόγλου, Ε., 2018. Εφαρμογή της Μεθόδου του Φυσικού Δυναμικού στην Διερεύνηση του Μηχανισμού Λειτουργίας των Γεωθερμικών Πηγών Αγκίστρου, Σερρών. Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας.

ΚΥΑ Α. Π. οικ. 172594. 2013. «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ 10)»

Κωνσταντίνου, Ξ., Παπαστεφάνου, Σ. 2013. Ηλεκτρικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης στον Εντοπισμό Υπόγειων Εστιών Ρύπανσης. Διπλωματική Εργασία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας, Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Λεγκίτσα, Σ.-Φ., 2014. Ιαματικές Πηγές - Θεσμικό Πλαίσιο. Διπλωματική Εργασία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Μήτσιος, Χ., 2014. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Χωροταξικός Σχεδιασμός: Εφαρμογή στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Μουντράκης, Δ., 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Μουρατίδης, Θ., 2009. Διαχείριση Υδατικών Πόρων Νομού Κιλκίς με τη Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.). Διατριβή Ειδίκευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Μπάλας, Δ., 2009. Συμβολή στη Μελέτη Υπόγειας Υδροφορίας με Συνδυασμένη Ερμηνεία Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Μεθόδου VLF και Φυσικού Δυναμικού (SP). Διατριβή Ειδίκευσης,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας.

Παπαδόπουλος, Η., 2003. Γεωφυσική Έρευνα στην Ευρύτερη Περιοχή Πηγών Μεταλλικού, Δήμου Κιλκίς. Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία Α.Ε, Θεσσαλονίκη.

Παπαζάχος, Β., 1996. Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Παπαζάχος, Β., Παπαζάχου, Κ., 2003. Οι Σεισμοί της Ελλάδας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Στρατήλας, Ι., 2018. Τα Ιαματικά Λουτρά. Διπλωματική Εργασία, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Τασκούδης, Δ., 2018. Μελέτη Περιοχής της Νυμφόπετρας (Μυγδονία Λεκάνη) με Εφαρμογή της Μεθόδου της Ειδικής Ηλεκτρικής Αντίστασης. Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας.

Τουμαζάτος, Α., 2011. Ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας στην Ελλάδα. Διπλωματική Εργασία, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Τσελέντης, Α., Παρασκευόπουλος, Π., 2013. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2013. Έργο «Έλεγχος Χημικής Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων (Επιφανειακών και Υπόγειων) σε Κλίμακα Λεκανών Απορροής Ποταμών

Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλίας-Αποτελέσματα Λεκάνης Αξιού-Λουδία»

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2013. Έργο «Έλεγχος Χημικής Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων (Επιφανειακών και Υπόγειων) σε Κλίμακα Λεκανών Απορροής Ποταμών Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλίας-Αποτελέσματα Λεκάνης Αξιού-Υδρογεωλογικά στοιχεία»

Υπουργείο Ανάπτυξης. 2003. «Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας»

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 2018. «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας»

ΦΕΚ Β 182/2014 «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας»

Αγγλική Βιβλιογραφία

Abhay, K.B., Pal, S.K., Saurabh, Singh, K.K.K., Singh, P.K., Amar, P., Tiwary, R.K., 2019. Groundwater prospecting by the inversion of cumulative data of Wenner–Schlumberger and dipole–dipole arrays: A case study at Turamdih, Jharkhand, India. J. Earth Syst. Sci., 128:107.

Ahzegbobor, P.A., Kehinde, D.O., 2014. The use of the multiple-gradient array for geoelectrical resistivity and induced polarization. Journal of Applied Geophysics, 111, 364-376.

Akwasi, A.A., Piotr, T., Sylvester, K.D., 2013. 2D Electrical Resistivity Tomography (ERT) Survey using the Multi-Electrode Gradient Array at the Bosumtwi Impact Crater, Ghana. Journal of Environment and Earth Science, vol.3, No.5.

Dahlin, T., Zhou, B., 2006. Multiple-gradient array measurements for multichannel 2D resistivity imaging. Near Surface Geophysics, 113-123.

Hubbard, S.S., Rubin, Y., 2005. Introduction to Hydrogeophysics. Y. Rubin and S. S. Hubbard (eds.), Hydrogeophysics, Springer. Printed in the Netherlands. 3-21.

Jinadasa, S.U.P., De Silva, R.P., 2009. Resistivity imaging and self-potential applications in groundwater investigations in hard crystalline rocks. Jour. National Scientific Foundation, v.37(1), pp.23-32.

Lesmes, D.P., Friedman, S.P., 2005. Relationships between the Electrical and Hydrogeological Properties of Rocks and Soils. Y. Rubin and S. S. Hubbard (eds.), Hydrogeophysics, Springer. Printed in the Netherlands. 87-128.

Owen, R.J., Gwavava, O., Gwaze, P., 2005. Multi-electrode resistivity survey for groundwater exploration in Harare greenstone belt, Zimbabwe. Hydrogeology Journal, 14: 244-252.

Διαδικτυακές πηγές

Βικιπαίδεια - Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, https://el.wikipedia.org/ (Ανάκτηση Εικόνας με το χάρτη της Ελλάδος, της σελίδας 16)

Ελλάδα και χρυσός - νέα και ειδήσεις, https://www.xrysoselladas.gr/ (Ανάκτηση Εικόνας με το χάρτη της Κεντρικής Μακεδονίας, της σελίδας 16)

Παίζω και Μαθαίνω – Βίκη Καραγιώργου, https://blogs.sch.gr/vilikar/ (Ανάκτηση του σχήματος προσανατολισμού που βρίσκεται στις Εικόνες 1.1 και 1.2)

Στα Πλάγια Παιονίας…, http://plagia-paionias.blogspot.com/ (Ανάκτηση Εικόνας 1.1)

Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., http://www.geo.auth.gr/ (Ανάκτηση των εικόνων των πετρωμάτων, της σελίδας 41)

Ψηφιακός Θησαυρός Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, http://pandektis.ekt.gr/dspace/

Iris Instruments - Geophysical Equipment Manufacturer, http://www.iris-instruments.com/ (Ανάκτηση Εικόνας 2.7)

L and R Instruments – Resistivity Meters, http://www.landrinstruments.com/

Mastering Electronics Design, https://masteringelectronicsdesign.com/ (Ανάκτηση Εικόνας 2.8)

Search Workshop Supplies (e-shop), https://www.swsni.com/ (Ανάκτηση Εικόνας 2.5)

Wikimapia, http://wikimapia.org/8715023/Xino-Nero


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.