Εξώφυλλο

Εντοπισμός φυσικών αναβλύσεων πετρελαίου με δεδομένα παρατήρησης της Γης από το διάστημα = Natural oil seepage detection with Earth Observation data.

Μαρία-Ευφροσύνη Χρίστος Βαλανίδου

Περίληψη


Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό φυσικών αναβλύσεων πετρελαίου με δεδομένα παρατήρησης της Γης από το διάστημα με τη χρήση των δορυφόρων Sentinel-1 και Sentinel-2 στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πελοποννήσου, όπου βρίσκεται το Block 10. Απώτερος σκοπός είναι να μελετηθεί η ύπαρξη ή μη κηλίδων πετρελαίου. Στην περίπτωση όμως που όντως ανιχνευθούν κηλίδες, θα πρέπει να εξακριβωθεί ότι δεν πρόκειται για κάποιο τυχαίο συμβάν, αλλά ότι υφίσταται και κατά την εξέλιξη του χρόνου και πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη γεωλογία της περιοχής.  

This bachelor thesis represents the methodology used to investigate the potential of Earth observation data in locating natural oil seepage. Satellites Sentinel-1 and Sentinel-2 data will be used regarding offshore western Peloponnese, where Block 10 is located. The ultimate goal is to study the existence or not of natural oil seepage. However, if such is indeed detected, it must be verified that it is not a random event, but that it continues to exist during the course of time and how it relates to the geology of the area.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Laur H., Bally P., Meadows P., S?nchez J., Sch?ttler B., Lopinto E. & Esteban D., ERS SAR Calibration: Derivation of ?0 in ESA ERS SAR PRI Products, ESA/ESRIN, ES-TN-RS-PM-HL09, Issue 2, Rev. 5f, November 2004. (n.d.). Retrieved from https://earth.esa.int/documents/10174/13019/ers_sar_calibration_issue2_5f.pdf

RADARSAT Data Product Specification, RSI-GS-026, Revision 3, May 8, 2000. (n.d.). Retrieved from http://imageone.co.jp/archives/pdf/satellite/product%20specification.pdf

(1999). Retrieved from Schistad Solberg, A. H., Storvik, G., Solberg, R., & Volden, E. (1999). Automatic detection of oil spills in: https://doi.org/10.1109/36.774704

(2000, May 8). Retrieved from RADARSAT Data Product Specification, RSI-GS-026, Revision 3.

(2004). Retrieved from [1] A. S. Solberg, C. Brekke and R. Solberg, "Algorithms for oil spill detection in Radarsat and ENVISAT SAR images", Geoscience and Remote Sensing

Symposium, 2004. IGARSS '04. Proceedings. 2004 IEEE International, 20-24 Sept. 2004, page 4909-4912, vol.7.

(2004, October ). Retrieved from Rosich B., Meadows P., Absolute calibration of ASAR Level 1 products, ESA/ESRIN, ENVI-CLVL-EOPG-TN-03-0010, Issue 1, Revision 5.

(2004, November). Retrieved from Laur H., Bally P., Meadows P., S?nchez J., Sch?ttler B., Lopinto E. & Esteban D., ERS SAR Calibration: Derivation of ?0 in ESA ERS SAR PRI Products, ESA/ESRIN, ES-TN-RS-PM-HL09, Issue 2, Rev. 5f.

(2006). Retrieved from Stathakis, D., Topouzelis, K., & Karathanassi, V. (2006). Large-scale feature selection using evolved : http://dx.doi.org/10.1117/12.688149

(2008, 04 01). Retrieved from Lavalle M., Absolute Radiometric and Polarimetric Calibration of ALOS PALSAR Products, Issue 1, Revision 2.

(2008). Retrieved from Radiometric Calibration of TerraSAR-X data - TSXX-ITD-TN-0049-radiometric_calculations_I1.00.doc.

Brekke, C., & Solberg, A. H. S. (2005). Oil spill detection by satellite remote sensing. Remote Sensing. (2005). Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.11.015

Copernicus Open Access Hub . (n.d.). Retrieved from https://scihub.copernicus.eu/

Database of active faults in Greece, Institute of Geodynamics. (n.d.). Retrieved from NOAFualts v3.0: https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=618dbae9590e49feb881cb1a0fa6b4ef&extent=879192.6415%2C3615691.4105%2C4636225.4557%2C5342556.7535%2C102100

European Space Agency RSS CloudToolbox Service. (n.d.). Retrieved from http://eogrid.esrin.esa.int/cloudtoolbox/

Hellenic Hydrocrbon Resources Management . (n.d.). Retrieved from https://www.greekhydrocarbons.gr/en/Block10_en.html

Lavalle M., Absolute Radiometric and Polarimetric Calibration of ALOS PALSAR Products, Issue 1, Revision 2, 01/04/2008. (n.d.). Retrieved from https://earth.esa.int/eogateway/documents/20142/37627/ALOS-PALSAR-calibration-products-ADEN.pdf?category=Document+library

Rosich B., Meadows P., Absolute calibration of ASAR Level 1 products, ESA/ESRIN, ENVI-CLVL-EOPG-TN-03-0010, Issue 1, Revision 5, October 2004. (n.d.). Retrieved from https://earth.esa.int/c/document_library/get_file?folderId=38042&name=DLFE-661.pdf

RUS (Research and User Support for Sentinel core products) Remote Training . (2020, 6 8). Retrieved from https://rus-training.eu/training/rus-remote-training-copernicus-for-geological-and-geomorphological-applications


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.