Εξώφυλλο

Εντοπισμός αργιλικών στρωμάτων με ηλεκτρική τομογραφία και επαγόμενη πόλωση στην ξυλοκερατιά Κιλκίς = Clay acquisition with electric tomography and induced polarization methods in Xilokeratia of Kilkis.

Μαρία Νικόλαος Κέφα

Περίληψη


Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τη χρήση ηλεκτρικών μεθόδων  και συγκεκριμένα ηλεκτρικής τομογραφίας και επαγόμενης πόλωσης με σκοπό τον εντοπισμό αργιλικών κοιτασμάτων στην περιοχή Ξηλοκερατιά του Κιλκίς. Στόχος ήταν ο εντοπισμός αργιλικών στρωμάτων τα οποία θα περιείχαν όσο το δυνατό λιγότερα αμμώδη υλικά, καθώς η χρήση τους προοριζόταν για εκμετάλλευση από το εργοστάσιο κεραμοποιίας της ΚΕΒΕ.
Έτσι, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης και επαγόμενης πόλωσης  κατά μήκος των τομών στην περιοχή , καθώς οι χαμηλές αντιστάσεις αντικατοπτρίζουν όχι μόνο αργιλικά στρώματα αλλά και την παρουσία αδρόκοκκων υλικών ή και υπόγειου υδροφορέα και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν μέσω δύο λογισμικών RES2DINV και DC_2Dpro.
Η εργασία ξεκινά εξηγώντας το θεωρητικό πλαίσιο των ηλεκτρικών μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης, αναλύοντας περαιτέρω τους φυσικές ιδιότητες στις οποίες βασίζονται αυτές καθώς επίσης και τη διαδικασία που εξάγονται οι μετρήσεις.  Ακολουθούν περιγραφές σχετικά με το γεωλογικό καθεστώς της περιοχής και την εκτενέστερη ανάλυση των προγραμμάτων και λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων από τις μετρήσεις.
Επίσης  παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα έπειτα από την επεξεργασία που προηγήθηκε, κάνοντας ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με αυτά και εισάγοντας σχόλια που αφορούν την ποιότητα των μετρήσεων.  
Τέλος, παρουσιάζεται η γεωλογική τομή που είναι βασισμένη στις ηλεκτρικές τομογραφίες ώστε να εκφραστεί η αποτελεσματικότητα των μετρήσεων και της επεξεργασίας τους.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Athanasiou Ε.Ν., Tsourlos P.I., Papazachos C.B., Tsokas G.N., Combined weighted inversion of electrical resistivity data arising from different array types, Journal of Applied Geophysics, Volume 62, Issue 2, 2007, Pages 124-140,

Dahlin, Torleif & Zhou, Bing. (2006). Multiple-gradient array measurements for multi-channel 2D resistivity imaging. Near Surface Geophysics. 4. 113-123.

Delgado-Rodríguez, Omar. (2007). Estimation of clay content in soil based on resistivity modeling and laboratory measurements. Geophysical Prospecting. 55. 265-275.

Gyulai, Ákos & Baracza, M.K.. (2012). What is joint inversion?. Magyar Geofizika. 53. 275-280.

Jougnot D., Ghorbani A., Revil A., Leroy P., Cosenza P., Spectral induced polarization of partially saturated clay-rocks: a mechanistic approach, Geophysical Journal International, Volume 180, Issue 1, January 2010, Pages 210–224

Musset Α.Ε., Κhan M.A. (2000) Looking into the Earth, Cambridge University Press 32 Avenue of the Americas, New York, NY 10013-2473, USA, 181-199p.

Slater, Lee & Lesmes, David. (2002). IP Interpretation in Environmental Investigations. Geophysics. 67. 77-88. 10.1190/1.1451353.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

https://www.eoas.ubc.ca/ubcgif/iag/foundations/properties/2physprop-iag.htm (ανακτήθηκε 30/04/2021)

https://el.wikipedia.org/wiki/Ξυλοκερατιά_Κιλκίς (ανακτήθηκε 02/05/2021)

RE2DINV ver 3.59 for windows XP/Vista/7,( February 2010), Geoelectrical Imaging 2D & 3D GEOTOMO SOFTWARE Malaysia (www.geoelectrical.com)

IRIS Instruments. (n.d.) Syscal Pro Characteristics (http://www.irisinstruments.com/syscal-prosw.html).

http://surferhelp.goldensoftware.com/griddata/idd_grid_data_triangulation.htm (ανακτήθηκε 05/05/2021)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging (ανακτήθηκε 30/06/2021)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.