Εξώφυλλο

Υδρογεωλογική και γεωφυσική ερευνά των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής Θέρμης = Hydrogeological and geophysical research of Thermi aquifers.

Μιλτιάδης Χρήστος Δανιηλίδης

Περίληψη


Η διπλωματική εργασία αυτή, μελετά τόσο την υπόγεια όσο και την επιφανειακή υδροφορία, τις συνθήκες ύδρευσης και άρδευσης όπως επίσης τις πηγές ρύπανσης και την ποιοτική κατάσταση των υδάτων εντός της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης. Διερευνήθηκαν τα ιστορικά, πληθυσμιακά, κοινωνικοοικονομικά, γεωμορφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με πληροφορίες της βιβλιογραφίας. Ακόμη αναζητήθηκαν τα γεωλογικά και τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μέσω της βιβλιογραφίας και μέσω εργασιών υπαίθρου. Ακολούθως υπολογίστηκαν οι ανάγκες σε νερό της περιοχής. Για τον έλεγχο της ποιοτικής κατάστασης αναζητήθηκαν οι πηγές ρύπανσης αλλά και πληροφορίες από χημικές αναλύσεις στα σημεία υδροληψίας. Τέλος κρίθηκε σκόπιμος ο έλεγχος της υφαλμύρισης αλλά και διαφυγών στον ΧΑΔΑ Θέρμης μέσω γεηλεκτρικών τομών.

This bachelor thesis investigates both ground and surface water reserves, water supply and irrigation conditions as well as pollution sources and water quality within the Local Community of Thermi. The historical, population, socio-economic, geomorphological, and climatic characteristics of the area were investigated with bibliographic information. Furthermore, were searched the geological and hydrogeological characteristics of the area through the literature and through field work. Then were calculated the water needs of the area. For the check of the quality situation, were searched the sources of pollution, as well as information from chemical analyses at the water intake points. Finally, it was deemed appropriate to check the salinization and escapes of leachates in Thermi’s rubbish dumb through geoelectric sections.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

Αλμπάνης Α., 2016. Συγκριτική μελέτη γεωηλεκτρικών διατάξεων μέτρησης βάσει μοντέλων προσομοίωσης. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ., 38 σελ.

Βουδούρης Κ., 2016. Υδρογεωλογία περιβάλλοντος. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Βουδούρης Κ., 2017. Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης Κ., 2017. Τεχνική υδρογεωλογία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Ζερβοπούλου Α., 2010. Νεοτεκτονικά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα εδάφη θεμελίωσης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ., 311 σελ.

Καζάκης Ν., 2013. Εκτίμηση της διακινδύνευσης της εξωτερικής ρύπανσης των υπόγειων νερών: Εφαρμογή στη λεκάνη του Ανθεμούντα. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. ,439 σελ.

Κατριβάνος Ε., 2017. Η γεωλογική δομή, η κινηματική της παραμόρφωσης και η γεωτεκτονική εξέλιξη των ορεινών όγκων Πάικου και Τζένας (Κεντρική Μακεδονία). Διδακτορική

Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. ,244 σελ.

Μίσσας Σ., 2007. Ορυκτολογική και γεωχημική έρευνα των ιζημάτων και των υδάτων των ρεμάτων της περιοχής Τριαδίου Θεσσαλονίκης και διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. ,142 σελ.

Μουντράκης Δ., 2020. Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Τσελέντης Α., Παρασκευόπουλος Π., 2013. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα.

Διαδικτυακές Πηγές'

Δήμος Θέρμης (thermi.gov.gr)

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων/ Βάση δεδομένων παρακολούθησης λειτουργίας (astikalimata.ypeka,gr)

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (lmt.ypeka.gr)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (statistics.gr)

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (wfdver.ypeka.gr)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.