Εξώφυλλο

Γεωτεχνική διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης φωτοβολταϊκού πάρκου σε εδαφικά υλικά με υψηλό οργανικό περιεχόμενο = Geochemical investigation of the foundation conditions for photovoltaic park on soils with high-level organic content.

Λάζαρος Γεώργιος Ιατρόπουλος

Περίληψη


Η συγκεκριμένη διπλωματική  εργασία  συντάχθηκε για να διερευνηθούν οι συνθήκες θεμελίωσης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου σε εδάφη με υψηλά επίπεδα οργανικού υλικού.
Αρχικά, θα εξεταστούν σε βάθος σημαντικές παράμετροι που θα επηρεάσουν τις συνθήκες θεμελίωσης. Αυτοί οι παράγοντες είναι η γεωλογία της κοντινής περιοχής, ο σεισμικός κίνδυνος και οι υδρογεωλογικοί παράγοντες.
Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν κοντά στο χωριό Άγιος Χριστόφορος. Για τις ανάγκες του έργου και την σύνθεση αυτής της διπλωματικής εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί 9 γεωτρήσεις, χημικές αναλύσεις δειγμάτων εδαφικού υλικού, εκτίμηση ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης με τη μέθοδο Wnner , δοκιμές Pull-out και δοκιμές δυναμικής διείσδυσης.
Επιπλέον, στη σχολή Γεωλογίας ΑΠΘ και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, έγιναν δοκιμές σε επιλεγμένα εδαφικά δείγματα. Μερικές από αυτές τις δοκιμές είναι, Direct Shear Test CD, Unconfined Compressive Strength και όρια Atterberg.
Η τελική αξιολόγηση έγινε λαμβάνοντας υπόψη κάθε πτυχή της εργασίας πεδίου, του εργαστηρίου και με τη βοήθεια βιβλιογραφικών πηγών.

This bachelor thesis has been written in order to investigate the conditions for the foundation of a photovoltaic park on soils with high-level organic content. The geotechnical program which has been applied requires a multidimensional approach of geosciences.
At first, major values that would affect the condition of the foundation will be examined in depth. These factors are the geology of the nearby area, the seismic hazard and the hydrogeological factors.
Additionally, the field work which took place near the village Agios Christoforos is presented. For the cause of this thesis have taken place 9 drills, chemical analysis of soil samples, assessment of specific electrical resistivity – Wenner test, Pull-out tests and Dynamic penetration tests.
Furthermore, in School of Geology and specifically in the Laboratory of Applied Geology and Hydrogeology, soil samples have been tested excessively. Some of these tests are, Direct Shear Test CD, Unconfined Compressive Strength, Atterberg limits.
The final assessment has been made by taking into consideration every aspect of field and laboratory work as well as theoretical - bibliographical sources.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Walter von Baeckmann Wilhelm Schwenk Werner Prinz Handbook of Cathodic Corrosion Protection . - 17th October 1997.

ASTM ASTM Standards in Annual book of ASTM Standards. Sec. 4 Construction, Vol. 04.08, Soil and Rock Building Stones, Geotextiles, Philadelphia, 997 p. - 1989.

BNQ-2501-092 Sols – Détermination de la limite de liquidité à l’ aide du pénétromètre suédois et de la limite de plasticité. - 1986.

Christaras B. A comparison of the Casagrande and fall cone penetrometer methods for liquid limit determination in marls from Crete, Greece. Journ. Eng. Geology, Elsevier, Amsterdam, vol. 31, pp. 131-142 A comparison of the Casagrande and fall cone penetrometer methods for liquid limit determination in marls from Crete Greece. Journ. Eng. Geology . - Amsterdam : 1991.

Goud K Vinay What Are Atterberg Limits Of Soil? : https://civilengineeringstudy.in/atterberg-limits-of-soil-plastic-liquid/, October 11, 2020.

IPCC Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.). - Geneva, Switzerland , 2014.

Leroueil S., Magnan, J.P. & Tavenas, F. . Remblais sur argiles molles. Tec. Doc. Lavoisier, Paris, 342 p. Remblais sur argiles molles. Tec. Doc. Lavoisier . - Paris :, 1985.

NF P94-242-1 Reinforcement of soils by inclusion. Nail pull out. Test with constant rate of displacement. - Renforcement des sols . - 1993.

Y.K. Shiu & W.M. Cheung GEO REPORT No. 135, LONG-TERM DURABILITY OFSTEEL SOIL NAILS .

Β.Χρηστάρας Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής. ΤΕΕ, Αθήνα, 144 σελ. - 2006.

Βασίλης Κ. Παπαζάχος Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γεωφυσική . - Θεσσαλονίκη ,1996.

Βασίλης Χρηστάρας και Μαρία Χατζηαγγέλου Απλά βήματα στην εδαφομηχανική - Θεσσαλονίκη : Studio Press, 2011.

Βλάχος Χ.Βάïος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ . Θεσσαλονίκη : Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 2015.

Ε105-86 Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής. Αθήνα : ΥΠΕΧΩΔΕ, 1986.

ΕΛΟΤ EN 1997-1 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες , 2005.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, Αθήνα 2019.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τροποποίηση διατάξεων του "Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000" λόγω αναθεώρησης του Χάρτη της Σεισμικής Επικυνδυνότητας. - 12 Αυγούστου 2003.

ΙΓΜΕ Γεωλογικός χάρτης ,Φύλλο Πτολεμαΐδα, κλ. 1:50.000. - 1997.

Κούκης Γ. και Σαμπατακάκης Ν Τεχνική Γεωλογία. - Αθήνα : Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2002.

Παπατσικουράκης Δημήτριος Διερευνηση των συνιηκών θεμελίωσης στο Γενί τζαμί της Εδεσσας . - Θεσσαλονίκη , 2017.

Υπουργείο παραγωγικής ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και ενέργειας Απόσπασμα Υδρολιθολογικού χάρτη (1:300000) στην Δυτική Μακεδονία. «Σχέδια διαχείρισης κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας»). - 2017.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.