Εξώφυλλο

Τα ηφαιστειογενή κοιτάσματα συμπαγών σουλφιδίων: Cu-Zn (τύπου Noranda) = The volcanogenic massive sulphide deposits: Cu-Zn (Noranda type).

Κωνσταντίνα Φίλιππος Μιχαηλίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη των ηφαιστειογενών κοιτασμάτων συμπαγών σουλφιδίων τύπου Noranda, τα οποία είναι σπουδαίες πηγές Zn, Cu, Pb, Ag και Au. Τα κοιτάσματα αυτά σχηματίζονται σε ηφαιστειογενή περιβάλλοντα, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και εντοπίζονται στο βυθό ή κοντά σε αυτόν. H κοινή ομοιότητα σε αυτού του τύπου τα κοιτάσματα είναι πως εμφανίζονται σε εκτεταμένα τεκτονικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου τόσο του ωκεάνιου πυθμένα όσο και τα περιβάλλοντα τόξα. Ωστόσο οι πιο σημαντικές πηγές εξόρυξής τους είναι τα ρήγματα και οι καλδέρες. Τα πιο αρχαία κοιτάσματα αυτού του τύπου, τα οποία και διατηρούνται σε όλο το γεωλογικό χρόνο, έχουν δημιουργηθεί σε ωκεάνιες και ηπειρωτικές περιοχές οπισθοτόξιων λεκανών. Τέλος, κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε βασικά μέταλλα και χρυσό καθώς και με την λιθολογία του ξενιστή πετρώματος.

This diploma thesis focuses on the study of the volcanogenic massive sulphide Noranda type, which are great sources of Zn, Cu, Pb, Ag and Au. These deposits are formed in volcanic environments under the sea surface and are located in the bottom of the sea or near it. There is a common similarity in all these deposits that appear in extensional tectonic environments, including such as oceanic seafloor and arc environments. However, the most significant mining sources are faults and calderas. The older deposits were formed in oceanic and continental back-arc environments. They are classified in different categories according to base mental content and host-rock lithology.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


De Rosen-Spence A. F and Spence C. D 1975. The place of sulfide mineralization in the volcanic sequence at Noranda, Quebec. Economic Geology, 70(1), 90-101.

Galley, A. G., Hannington, M. D., & Jonasson, I. R. (2007). Volcanogenic massive sulphide deposits. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, 141-161.

Large, R. R. (1977). Chemical evolution and zonation of massive sulfide deposits in volcanic terrains. Economic Geology, 72(4), 549-572.

Lydon, J. W. (1984). Ore deposit models-8. Volcanogenic massive sulphide deposits Part I: A descriptive model. Geoscience Canada.

Morton, R. L., & Franklin, J. M. (1987). Two-fold classification of Archean volcanic--associated massive sulfide deposits. Economic Geology, 82(4), 1057-1063.

Sangster, D. F. (1980). QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF VOLCANOGENIC MASSIVE SULFIDE DEPOSITS. 1. METAL CONTENT AND SIZE DISTRIBUTION OF MASSIVE SULFIDE DEPOSITS IN VOLCANIC CENTERS. CIM BULLETIN, 73(814), 74-81.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.