Εξώφυλλο

Κοιτάσματα τύπου skarn = Skarn type deposits.

Ιωάννης Νικόλαος Καψάλης

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τα κοιτάσματα που σχετίζονται με το skarn. Αρχικά, πραγματοποιείται μια ανάλυση του όρου «Μέταλλο» από χημικής πλευράς και αναφέρονται οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των διαφόρων μετάλλων. Έπειτα, παρουσιάζονται τα είδη μεταμόρφωσης με επίκεντρο την μεταμόρφωση επαφής, με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της και το αποτέλεσμα της επίδρασής της, τόσο από πλευράς ορυκτολογίας, όσο και γεωχημείας. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έννοιες μετασωμάτωση και υδροθερμικά διαλύματα με την συνεισφορά τους κατά τον σχηματισμό των κοιτασμάτων τύπου skarn, λόγω της αντίδρασης των ρευστών που προέρχονται από το μάγμα με τα περιβάλλοντα πετρώματα. Εν συνεχεία, τα skarn ταξινομούνται ανάλογα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά σε υποκατηγορίες. Τα κοιτάσματα τύπου skarn χωρίζονται επίσης με βάση την σύστασή τους, δηλαδή ανάλογα με το κύριο χημικό στοιχείο το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Τέλος, αφού τονιστεί η σημασία των κοιτασμάτων τύπου skarn αναλύονται τέσσερα κοιτάσματα, δύο από το εξωτερικό και δύο από την Ελλάδα.

The present diploma thesis refers to the skarn type deposits. Initially, an analysis of the term “Metal”, from a chemical point of view, is carried out and the physical and chemical properties of various metals are mentioned. The types of metamorphism are presented, focusing on contact metamorphism and the specification of its characteristics and also the result of its effect, from mineralogical and geochemical point of view. Additionally, particular emphasis is placed on the concepts of metasomatism and hydrothermal solutions and their contribution on the formation of skarn related deposits, due to the reaction of magma-derived fluids with the surrounding rocks. Then, the skarn deposits are classified according to their morphological characteristics into subcategories. Skarn deposits are also divided according to their composition, i.e. based on the main chemical element. Finally, after emphasizing the importance of skarn deposits, four deposits are described, two from abroad and two from Greece.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική:

Αργυράκη Α., Στουραϊτη Χ., Misra K.C., 2018. Εισαγωγή στην Γεωχημεία Αρχές και Εφαρμογές. Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 2020. Ανθεκτικότητα ως προς τις Πρώτες Ύλες Κρίσιμης Σημασίας: Χαρτογραφώντας την Πορεία προς Μεγαλύτερη Ασφάλεια και Βιωσιμότητα, Βρυξέλες,.

Γεωργιάδης, Γ. 2003. Τα ορυκτά στη ζωή μας. Χρηστικότητα, Περιβάλλον, Προβλήματα. Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα.

Δημητριάδης, Σ. 1988. Εισαγωγή στην Πετρολογία των Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

Θεοδωρίκας, Σ. 2017. Ορυκτολογία Πετρολογία, 4η έκδοση. Εκδόσεις ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ « ΜΕΛΙΣΣΑ », Θεσσαλονίκη.

Καζάκου, Φ. (2018). Βαρέα μέταλλα στις ιπτάμενες τέφρες των ελληνικών ατμοηλεκτρικών σταθμών. Διπλωματική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κοξένογλου, Π. (2015). Κοιτασματολογική και ορυκτολογική μελέτη της μεταλλοφορίας που συνδέεται με τη μαγματική διείσδυση στα Κιμμέρια Ξάνθης. Διπλωματική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μαρούση, Γ.Ε. (2018). Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη των εμφανίσεων μελίλιθου από την ζώνη skarn στην Μαρώνεια, Ροδόπης, Θράκη. Διπλωματική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παπασπύρου, Μ. Α. Γ. (2016). Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του σχηματισμού skarn του πλουτωνίτη του Πανοράματος, Δράμα Β. Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σαμαρά, Ζ. (2018). Μεταλλευτικές δραστηριότητες και αέρια ρύπανση. Εφαρμογή στην περιοχή της Ροδόπης. Διπλωματική Διατριβή. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας.

ΣΕΒ 2013. Ο τομέας του μετάλλου. Μηχανισμός Ανάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες.

Τσιραμπίδης Α. 2005. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

Τσώλη Χ. (2017). Προσδιορισμός τοξικότητας αποβλήτων δοκιμών επίπλευσης. Διπλωματική Διατριβή. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ξενόγλωσση

Allcock, J. B., (1982). Skarn and porphyry copper mineralization at Mines GaspS, Murdochville, Quebec: ECON. GEOL., v. 77, p. 971- 999.

Bourgeois J. (2007)."Geology", Microsoft Encarta Online Encyclopedia, Διαθέσιμο: 09/12/2017

Chen, L., Cheng, C., Wei, Z.G., (2009). Seismic evidence for significant lateral variations in lithospheric thickness beneath the central and western North China Craton. Earth and Planetary Science Letters 286, 171–183.

Dobson, D.C., (1982). Geology and alteration at the Lost River SnW-F deposit, Alaska: ECON. GEOL., v. 77, p. 1055-1052.

Ducoux, M., Branquet, Y., Jolivet, L., Arbaret, L., Grasemann, B., Rabillard, A., Gumiaux Drufin, S., (2017). Synkinematic skarns and fluid drainage along detachments: The West

Cycladic Detachment System on Serifos Island (Cyclades, Greece) and its related mineralization. Tectonophysics 695, 1–26.

Einaudi MT., Meinert LD., Newberry RJ (1981). Skarn deposits. Economic Geology, 75.

Einaudi MT. and Burt DM. (eds) (1982). A special issue devoted to skarn deposits – Introduction, terminology, classification and composition of skarn deposits. Economic Geology, 745-754.

EPA-Environmental Protection Agency, USA, (2010). Overview of Airborne Metals Regulations, Exposure Limits, Health Effects, and Contemporary Research. APPENDIX C, December 3, 2010.

Fitros, M., Tombros, S. F., Williams-Jones, A. E., Tsikouras, B., Koutsopoulou, E. and Hatzipanagiotou, K. (2017). Physicochemical controls on bismuth mineralization: an example from

Moutoulas, Serifos island, Cyclades, Greece, American Mineralogist, 102(8), 1622-1631.

Grigoryev, N.A., Sazonov, V.N, Murzin, V.V. and Gladkovskiy, (1990). Sulfides as gold carriers in skarn magnetite deposit skarns and ores: Geochemical international, v. 27, p.142-146.

Gryaznov O.N. (1992) Ore-bearing metasomatic formations of folded belts. Nedra Publishing, Moscow.

Harlov D. E and Austrheim H., (2013). Metasomatism and the chemical transformation of rock the role of fluids in terrestrial and extraterrestrial processes. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 203-252.

Iglseder, C., Grasemann, B., Schneider, D.A., Petrakakis, K., Miller, C., Klötzli, U.S., Thöni, M., Zámolyi, A., Rambousek, C., 2009. I and S-type plutonism on Serifos (W-Cyclades, Greece). Tectonophysics 473, 69–83.

Kabata-Pendias A., (2011). Trace Elements in Soils and Plants Fourth Edition. 2011 by Taylor and Francis Group, LLC.

Katchan, G., (1982). Mineralogy and geochemistry of the Ertsberg (Gunung Bijih) and Ertsberg East (Gunung Bijih Timur ) skarns, Irian Jaya, Indonesia and the OK Tedi Skarns, Papua New Guinea. Ph.D. thesis, University of Sydney, 498 pp.

Korzhinskii D.S. (1953) Outline of Metasomatic Processes. In: Main Problems on the Science of Magmatogenic Ore Deposits. Acad. Sci. Publishing, Moscow. Pp. 334-456, (In Russian).

German edition, 1965. Abriss der Metasomatischen Prozesse, Akad. Verl., Berlin.

Korzhinskii D.S. (1957) Physico-chemical basement of the mineral parageneses analysis. Nauka Publ., Moscow; Second edition, 1973; (Theoretic basement of the mineral parageneses analysis). Nauka Publishing, Moscow. (In Russian); English edition: (1959) Physico-chemical basis of analysis of the paragenesis of minerals. Consultants Bureau, New York; French

edition, 1957. Bases physico-chimiques de l’ analyse des parageneses de mineraux. Bureau. Recherches geol. Et Minieres. Serv. D’inform. Geol. Trad. № 2294.

Misra, K.C., (2012). Introduction to Geochemistry: Principles and Applications. Wiley – Blackwell, USA.

Li, S.R., Santosh, M., Zhang, H.F., Shen, J.F., Dong, G.C., Wang, J.Z., Zhang, J.Q., (2012). Inhomogeneous lithospheric thinning in the central North China Craton: zircon U–Pb and

S–He–Ar isotopic record from magmatism and metallogeny in the Taihang Mountains. Gondwana Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2012.02.006.

Liati, A. (1986). Regional metamorphism and overprinting contact metamorphism of the Rhodope zone, near Xanthi (N. Greece): petrology, geochemistry, geochronology. PhD Thesis,

Naturwissenschaftlichen Fakultat der Technischen Universitat Carolo- Wilhelmina zu Braunschweig, Germany, p. 186.

Lang R.J. and Baker T., (2001). Intrusion – related gold systems: the present level of understanding, Mineralium Deposita, 36, 477-489.

McDowell, F.W., McMahon, T.P., Warren, P.Q. and Cloos, M., (1994). Pliocene Cu-Au-bearing igneous intrusions of the Gunung Bijih (Ertsberg) district, Irian Jaya, Indonesia: K-Ar geochronology (in preparation ).

McMahon, T.P., (1994). Petrology and geochemistry of the Pliocene intrusions in the Ertsberg (Gunung Bijih) district, Irian Jaya, Indonesia. Ph.D. Dissertation, Univ. Texas, Austin (in preparation).

Meinert L.D., (1988). Gold in Skarn Deposits – A Preliminary Overview; Proceedings of the Seventh Quadrennial IAGOD Symposium, E. Schweizerbartische Verlagsbuchhandlung, Stuttgartt.

Meinert, L.D., (1989). Gold skarn deposits--geology and exploration criteria. In: R.R. Keays, W.R.H. Ramsay and D.I. Groves (Editors), The Geology of Gold Deposits: The Perspective in 1988, Econ. Geol. Monograph 6. Econ. Geol. Publ. Co., pp. 537-552.

Meinert L.D., (1992). Skarns and skarn deposits. Geoscience Canada 19:145–162.

Meinert L.D., Dipple G.M and Nicolescu S., (2005). World skarn deposits, Economic Geology 100th Anniversary, 299–336.

Melfos, V., and Voudouris, P. (2017). Cenozoic metallogeny of Greece and potential for precious, critical and rare metals exploration. Ore Geology Reviews, 89, 1030-1057.

Mertig, H.J., Rubin, J.N., and Kyle, J.R., (1994). Skarn Cu-Au ore bodies of the Gunung Bijih (Ertsberg) district, Irian Jaya, Indonesia: Journal of Geochemical Exploration, v. 50, p. 179-202.

Michailidis K., Vavelidis M., Christofides G., (1989). Native gold in the skarn-type mineralization of Kimmeria, NE of Xanthi. Geologica Rhodopica, 1: 396-402.

Morais S., Garcia e Costa F., Pereira M.L, (2012). Heavy Metals and Human Health. Chapter in book: Environmental Health – Emerging Issues and Practice, February 2012.

Newberry RJ., (1991). Scheelite-bearing skarns in the Sierra Nevada region, California. Contrasts in zoning and mineral compositions and tests of the infiltration metasomatism theory. In Barto- Kyriakidis (ed) Skarns – their genesis and metallogeny, Theophrastus Publications, Athens, 343–384.

Pertsev N.N. (1977). High temperature metamorphism and metasomatism of carbonate rocks. Nauka Publishing, Moscow.

Plyushchev E.V. (1981) Altered rocks and their prospecting significance. Nedra Publishing, Moscow.

Purtov, V.K., Kholodnov, V.V., Anfilogov, V.N. and Nechkin, G.S., (1989). The role of chlorine in the formation of magnetite skarns: international Geology Reviews, v. 31, p.63-71.

Ray, G.E. and Webster, I.C.L., (1991a). An Overview of Skarn Deposits, in Ore Deposits, Tectonics and Metallogeny in the Canadian Cordillera: British Collumbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, Paper 1991-4, p.213-252.

Ross J.R., Vaxevanopoulos M., Melfos V., Voudouris P. (2017). Precious Metals and the Rise of Philip II of Macedonia. In: Oztunali 2017 Geoarchaeology, Ancient Mining and Metallurgy

Symposium. Istanbul University, Istanbul, Turkey, 1-2 November 2017.

Sharma R. and Srivastava P.K. (2014). Hydrothermal Fluids of Magmatic Origin. Springer International Publishing Switzerland. P.181-182.

Shen, J.F., Santosh, M., Li S.R., Zhang, H.F., Yin, N., Dong, G.C., Wang, Y.J., Ma, G.G., Yu, H.J. (2013). The Beiminghe skarn iron deposit, eastern China: geochronology, isotope geochemistry and implications for the destruction of the North China Craton. Lithos, v. 156-159, p. 218-229.

Shimazaki, H., (1982). The Sasano hastingsite-bearing copper skarn deposit formed in aluminous sediment at the Yoshioka mine, Japan: ECON. GEOL., v. 77, p. 868-876.

Smirnov VI., (1976). Geology of mineral deposits. MIR, Moscow.

Soeparman, S. and Budijono, (1989). Cu-skarn deposits in Ertsberg mine area, Irian Jaya, Indonesia. Geol. Indonesia, 12: 359-374.

Theodore, T.G., Orris, G.J., Hammarstrom, J.M. and Bliss, J.D., (1990). Gold-bearing skarns. U. S. Geol. Surv., Bull. 1930, 61 pp.

Vavelidis M., Michailidis K., Christofides G., Boboti-Tsitlakides, I., (1990). Geochemical study of placer gold and the gold-bearing skarn-type mineralization of Kimmeria area, Xanthi district, NE Greece. Geologica Rhodopica, 2: 297-308

Westra, G., (1982), Alteration and mineralization in the Ruth porphyry copper deposit near Ely, Nevada: ECON. GEOL., v. 77, p.950-970.

Wood, S.A., Mountain, B.W. and Fenlon, B.J., (1989). Thermodynamic constraints on the solubility of platinum and palladium in Hydrothermal Solutions; reassessment of Hydroxide,

Bisulfide, and ammonia complexing: Economic Geology, v. 84, p. 2020-2028.

Zhdanov V.V., Rundquist D.V., & Baskov E.A. (1978) The experience of regional metasomatites and their rows systematics. Zapiski Vses. Mineral. Obshch., vol.116, 4. 408-416.

Zharikov V.A., Pertsev N.N., Rusinov V.L., Callegari E. and Fettes D.J. (2007). 9. Metasomatism and Metasomatic Rocks. Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks: Web version 01.02.07.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.