Εξώφυλλο

Πιεζομετρικές συνθήκες των υπογείων νερών της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, Δλημου Ωραιοκάστρουμ Νομού Θεσσαλονίκης = Piezometric conditions of growndwater in Nea Filadepheia broader area, municipality of Oreokastro, Thessaloniki Regional Unit.

Γεώργιος Δημήτριος Μπλιούχας

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι πιεζομετρικές συνθήκες του κεντρικού τμήματος της λεκάνης απορροής του Γαλλικού ποταμού στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας. Αρχικά γίνεται αναφορά σε γενικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή μελέτης. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα γεωλογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της  της περιοχής μελέτης. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται και το κεντρικό θέμα της εργασίας το οποίο αφορά τις πιεζομετρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και την σύγκριση τους με παλαιότερα δεδομένα. Περιγράφονται κάποιες υδραυλικές παράμετροι των γεωλογικών σχηματισμών του υπό μελέτη υδροφορέα και γίνεται απεικόνιση της χωρικής κατανομής της πιεζομετρίας της περιόδου του Σεπτεμβρίου του 2020 με την μέθοδο Ordinary Kriging με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ή GIS όπως έχει επικρατήσει να αναφέρονται στη βιβλιογραφία) και συγκρίνονται 5 διαφορετικά ημιβαριογράμματα με σκοπό να βρεθεί το πιο αντιπροσωπευτικό. Τέλος, γίνεται σύγκριση των ευρημάτων της περιόδου του Σεπτεμβρίου του 2020 με τις αντίστοιχες περιόδους του 2004 και του 2005 και εκτιμάται η μεταβολή των αποθεμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ (σταθμήμετρο, GPS) για την μέτρηση στάθμης 19 γεωτρήσεων.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υδρογεωλογία, Πιεζομετρικές συνθήκες, GIS, Kriging, Ημιβαριόγραμμα

In this bachelor thesis, the piezometric conditions of the central part of the Gallikos River Basin, at the broader area of Nea Filadelfeia village, are investigated. At first, general information regarding the study area is given. Then a description of the area’s geological and climate characteristics follows. The last chapter deals with the paper’s main topic which is the presentation of the piezometric conditions of the area and a comparison of the new data with older. The main hydraulic parameters of the area’s geological formations are described. The spatial distribution of the piezometric conditions of the September 2020 period is presented using the Ordinary Kriging method. Five different semivariograms are compared in order to find the most suitable for the study area in the context of GIS software. The findings of the September 2020 period are compared with those of September 2004 and September 2005 and an estimation of the groundwater reserves changes is made. In the frame of this bachelor thesis, the equipment from the Laboratory of Engineering Geology and Hydrogeology of the Dept. of Geology AUTH (groundwater level meter, GPS device) was used for the measurement of the groundwater level in 19 boreholes.
KEYWORDS: Hydrogeology, Piezometric conditions, GIS, Kriging, Semivariogram

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Journel AG, Huijbregts CHJ. (1978). Mining Geostatistics. London: Academic Press.

Kottek M., Grieser J., Beck C., Rudolf B., Rubel F. (2006). World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated, 15(3), 259-263.

Kockel F., Ioannides K. (1979): Geological map of Greece, Kilkis Sheet. Athens, Greece: IGMR.

Mattas C., Soulios G. (2011). Hydrogeological conditions of the upper part of Gallikos river basin, Advances in the Research of Aquatic Environment, 1, 331-338

Ελληνική Βιβλιογραφία

Βουδούρης Κ. (2017). Εκμετάλλευση και διαχείριση υπογείου νερού, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Μάττας Χ. (2009). Υδρογεωλογική έρευνα στη λεκάνη του Γαλλικού ποταμού, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ.

Μουντράκης Δ. (2010). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη.

Καλλέργης Γ. (1999). Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Αθήνα: Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Διαδικτυακές Πηγές

http://www.hnms.gr (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

https://www.meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

https://pro.arcgis.com (ESRI)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.