Εξώφυλλο

Ποιοτικά χαρακτηριστικά στοιχεία των υπόγειων υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας Μελίκης Νομού Ημαθείας = Qualitative and quantitative characteristics of the groundwater resources of thw droader area of the Meliki village, prefecture of Imathia.

Γεώργιος Δημήτριος Κουτσόπουλος

Περίληψη


Το κύριο θέμα της διπλωματικής αυτής εργασίας σχετίζεται με τη ποιοτική και ποσοτική μελέτη όσον αφορά στην νιτρορύπανση των υπόγειων υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας Μελίκης του νομού Ημαθίας. Στα πλαίσια αυτής πραγματοποιήθηκαν 11 επί τόπου μετρήσεις των πιεζομετρικών επιφανειών σε διαφορετικές θέσεις, καθώς και συλλέχθησαν 7 δείγματα νερού στα οποία μετά από εργαστηριακή μελέτη προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις τους σε νιτρικά ιόντα. Όλες οι παραπάνω  δραστηριότητες πεδίου έλαβαν χώρα την περίοδο του Απριλίου του έτους 2019. Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων των νιτρικών ιόντων έγινε με τη χρήση φασματοφωτόμετρου στο εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας τουΑ.Π.Θ.
Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής αναφέρονται η γεωγραφική θέση,η μορφολογία, τα οικονομικά στοιχεία κ.α , που αποτελούν κάποια από τα βασικά στοιχεία της περιοχής μελέτης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται η στρωματογραφία της περιοχής και τα γενικά υδρογεωλογικά της στοιχεία.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές έννοιες και οι επιπτώσεις της νιτρορύπανσης.
Τέλος στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής  , καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

The aim of this bachelor thesis is to investigate the qualitative and quantitative characteristics of the groundwater resources in terms of nitrate pollution in the wider area of the Meliki village in the prefecture of Imathia. As part of this, 11 in situ measurements of groundwater depth were carried out in different boreholes, as well as 7 water samples were collected and were analyzed in the Laboratory of Engineering Geology and Hydrogeology of the School of Geology, AUTH. The nitrates concentration value was determined using a spectrophotometer All the above field activities took place during the period of April 2019.
The first chapter of the bachelor thesis describes the geographical location, morphology, local economy etc., which are some of the basic characteristics of the study area.
In the second chapter, the stratigraphy of the area and the hydrogeological regime are presented.
The third chapter describes the basic concepts and effects of nitrate pollution.
Finally, in the fourth and fifth chapters, all the results and conclusions are presente

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Abdirashid A. Elmi, C. Madramootoo, Mohamud Egeh, C. Hamel, 2003, Water and fertilizer nitrogen management to minimize nitrate pollution from a cropped

soil in southwestern Quebec, Canada Water, Air, and Soil Pollution 151: 117–134, 2004.

• Andersen LJ, Kristiansen H., 1984, Nitrate in groundwater and surface water related to land use in the Karup basin, Denmark. Environ Geol1984;5:207 –212.

• House of Commons Environmental Audit Committee, UK Progress on Reducing Nitrate Pollution,Eleventh Report of Session 2017–19,6 November 2018.

• Larry G. Bundy, Lynda Knobeloch, Bruce Webendorfer, Gary W. Jackson and Byron H. Shaw, 1996, Nitrate in Wisconsin Groundwater: Sources and Concerns,

Wisconsin county Extension office or from Extension Publications, Rm. 245, 30 N. Murray St., Madison, WI 53715 (608-262-3346).

• Rao, P. and Puttanna, K., 2006, Strategies for combating nitrate pollution, Current Science, Vol. 91, No. 10, 25,November 2006, p. 1335-1339.

• Xue Y., Song J., Zhang Y., Kong F., Wen M. and Zhang G., 2016, Nitrate Pollution and Preliminary Source Identification of Surface Water in a Semi-Arid River Basin, Using Isotopic and Hydrochemical Approaches, www.mdpi.com, 3 August 2016, p. 1-12.

• Zhou, Z., 2015, A Global Assessment of Nitrate Contamination in Groundwater, Internship report, January 2015, p. 1-27.

Ελληνική Βιβλιογραφία

• Αλεξανδρή∆., 2011, ∆ιαχείριση Υδρολογικής Λεκάνης Αλιάκµονα Σενάρια Υγρής και Ξηρής Περιόδου,Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ιανουάριος 2011.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.