Εξώφυλλο

Μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας και ηλεκτρική τομογραφία σε θέση εμφάνισης διαστακκαζοντων από το χώρο απόθεσης απορριμμάτων = Magnetic susceptibility measurments and electrical tomography in a possible leakage of a waste disposal area.

Γεώργιος Μιχαήλ Φωτιάδης

Περίληψη


Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε στο περιβαλλοντικό πάρκο στην περιοχή της Θέρμης, στον χώρο όπου παλιότερα λειτουργούσε χώρος ταφής απορριμμάτων ( ΧΤΑ ) για τη μελέτη υγρών αποβλήτων. Οι σχηματισμοί που συναντούμε στο εσωτερικό του πάρκου είναι οι ερυθρές άργιλοι και επιχώσεις που τοποθετήθηκαν στα πλαίσια της ανάπλασης μετά τον τερματισμό της λειτουργίας του ΧΤΑ. Στα πλαίσια της εργασίας εφαρμόστηκαν μαγνητικές μετρήσεις και ηλεκτρικές διασκοπήσεις. Τα μετρούμενα μεγέθη είναι η μαγνητική επιδεκτικότητα και η ηλεκτρική αντίσταση αντίστοιχα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος της εισόδου του χώρου συγκέντρωσης διασταλλαζόντων του ΧΤΑ από όπου αντλούνται και μεταφέρονται για βιολογικό καθαρισμό. Παράλληλα συλλέχθηκαν εδαφικά δείγματα κατά μήκος της εισόδου, καθώς και εντός του χώρου, ανάντη του χώρου συγκέντρωση διασταλλαζόντων. Επίσης πραγματοποιήθηκε και συλλογή δειγμάτων του μητρικού εδάφους της περιοχής. Ο σκοπός της συλλογής των δειγμάτων είναι η εργαστηριακή μέτρηση της μαγνητικής επιδεκτικότητας και η εύρεση πιθανής ανωμαλίας η οποία θα συσχετίζεται με την επιμόλυνση του εδάφους. Η ηλεκτρική τομογραφία πραγματοποιήθηκε σε μήκος 23 μέτρων και σκοπό έχει την διερεύνηση του υπεδάφους για πιθανή επιμόλυνση και των επιφανειακών στρωμάτων, μέχρι το βάθος των 7 μέτρων περίπου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες και σε διαγράμματα όπου είναι διακριτές οι ανωμαλίες, βάσει των οποίων συζητούνται οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο και προτείνονται λύσεις στα προβλήματα αυτά.

The present survey was carried out in the Environmental Park of Thermi, in the area where it used to be a landfill, in order to study a possible leakage of leachate in the wider area. Since several years, the landfill has been rehabilitated and waste  has been covered by red clay. As part of the work, magnetic and electrical measurements scans were applied. The measured quantities are magnetic susceptibility and electrical resistivity, respectively. Measurements were made along the entrance of the area where the leachate is pumped in order to be transferred for organic cleaning. At the same time soil samples were collected along the entrance, inside the leachate area. Sampling of the top soil of the wider area was also carried out. The purpose of collecting the samples is the laboratory measurement of the magnetic susceptibility in order to find a possible anomaly which would be correlated with soil contamination. The electrical tomography was conducted alongside of the entrance (23m) and aims to display the profile of the subsoil for possible contamination of the lower horizons. The results of the measurements are presented in tables and diagrams where the anomalies are discernible. Based on these anomalies, the possible effects on the environment and on humans are discussed and solutions to these problems are proposed.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Αλεξόπουλος Ι., Γεωφυσική, Ανακτήθηκε στις 7/10/2021 από http://users.uoa.gr/~jalexopoulos/geomagnitismos.pdf?fbclid=IwAR00BnFGsN8upxSTPFGYj1

Δήμος Θέρμης, 2021. Ανακτήθηκε στις 2/09/2021 από https://perithessalonikis.com/el/portfolio/%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%82/EK6s1r8D0feNffYvhriGpf Jk7q_PG7rDjoqYo

Ζερβοπούλου Α., Συρίδης Σ., 2005. Μορφοτεκτονική Μελέτη της Ευρύτερης Περιοχής Θες/νίκης για την Χαρτογράφηση Νεοτεκτονικών Ρηγμάτων. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ.XXXVIII.

ΚΕΔΕ,2013. Ανακτήθηκε στις 14/10/2021 από https://kede.gr/thermi-stin-teliki-eftheia-to-ergo-apokatastasis-tis-chomateris-ton-tagaradon/

Παπαζάχος Β., 1985. Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Εκδόσεις Ζήτη, σελ. 208-209, 229-231

Συρίδης Γ., 1990 Λιθοστρωματογραφική, Βιοστρωματογραφική και Παλαιογεωγραφική μελέτη των Νεογενών-Τεταρτογενών ιζηματογενών σχηματισμών της χερσονήσου Χαλκιδικής. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Υδροφίλη Α.Ε. Ανακτήθηκε στις 14/10/2021 από https://www.ydrofili.gr/1554E7A3.el.aspx

Φίκος Η., 2010. Αντιστροφή γεωηλεκτρικών τομογραφικών δεδομένων: Εφαρμογή στην λεκάνη Ανθεμούντα. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Bartington Instruments Manual, MS2/MS3 Magnetic Susceptibility System.

Brian Bausback., 2016. The 3 Most Common Landfill Problems and Solutions. Retrieved from https://www.hcr-llc.com/blog/the-3-most-common-landfill-problems-solutions?fbclid=IwAR3e_5MArq2ogJqx1HEtVP5TZG_951FT8IWtBBEfrMP_M6lLoSQDfAIWdf0

C. Prezzi, Maria Julia Orgeira, Hector Ostera, Carlos Alberto Vasquez., 2005. Ground magnetic survey of a municipal solid waste landfill: Pilot study in Argentina. DOI: 10.1007/s00254-004-1198-6

Dobrin M.,1976. Introduction to Geophysical Prospecting, New York, McGraw Hill Book Comp. Inc.

Hrouda F., Chlupacova M., Chadima M., 2009. The Use of Magnetic Susceptibility of Rocks in Geological Exploration. Retrieved from https://www.geomatrix.co.uk/cms/resources/downloads/the-use-of-magnetic-susceptibility-of-rocks-in-geological-exploration-v1-1.pdf?fbclid=IwAR3S5sYvJsbaJoXrTL8mh-iSOIW7w5OR5VZZV1DI8oVX-VWLL8jOD80xBBA

Kusza G., Hulisz P., Łęczyński L., Michalski A., Dąbrowski M., Kłostowska Z., 2018. Application of Magnetic Susceptibility Measurements for Identification of Technogenic Horizons in Soil Profiles on the Example of the Vistula River Cross-Cut Area. DOI:10.1007/978-3-319-60213-4_5

Potter, D. K., 2004. Magnetic susceptibility as a rapid petrophysical tool for a permeability prediction. EAGE 66 th Conference and Technical Exhibition, Paris, 7-10 June 2004.

Salim Algadafi Ali Imhmed., 2012. APPLICATION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILTY MEASUREMENTS TO OILFIELD SCALE MANAGEMENT. Doctor of Philosophy Thesis in petroleum engineering, Herriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK.

Thompson R. and Oldfield F. 1986. ENVIRONMENTAL MAGNETISM, Allen and Unwin, London.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.