Εξώφυλλο

Αναζήτηση αργιλικών κοιτασμάτων με τη χρήση ηλεκτρικής τομογραφίας μεγάλου μήκους στην περιοχή της Πικρολίμνης του Νομού Κιλκίς = Exploration of clay deposits with thw application of thw electric tomography method to very long sections in the Pikrolomni area of the Kilkis region.

Ευανθία Ευάγγελος Βόσκου

Περίληψη


Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της γεωηλεκτρικής δομής του υπεδάφους στην περιοχή της Πικρολίμνης, στο νότιο τμήμα της περιφερειακής ενότητα Κιλκίς,  για την εύρεση πιθανών αργιλικών κοιτασμάτων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την διεξαγωγή μετρήσεων στο ύπαιθρο εφαρμόζοντας τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας που ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρικών μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος κρίνεται κατάλληλη για τον εντοπισμό αργιλικών συγκεντρώσεων, λόγω των χαμηλών αντιστάσεων που παρουσιάζουν της τάξης των 5 έως 10 Ohm?m. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3 ηλεκτρικές τομογραφίες διατάξεων διπόλου-διπόλου και πολλαπλής βαθμίδας, εκ των οποίων η κάθε μια αποτελούνταν από 48 ηλεκτρόδια με μεταξύ τους απόσταση ίση με 5 μέτρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η λήψη μετρήσεων μέχρι το επιθυμητό βάθος διασκόπησης των 50 μέτρων και να καλυφθεί απόσταση μήκους περίπου 0.5 χιλιομέτρων.
Στην συνέχεια, ακολούθησε επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων με τη βοήθεια του προγράμματος  DC_2DPro, μέσω του οποίου πραγματοποιείται αντιστροφή των δεδομένων φαινόμενης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης σε τιμές πραγματικής ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης.


The aim of this dissertation is the study of the underground geoelectrical structure of the Pikrolimni Area, at the South part of the Kilkis region, focusing on identifying and mapping clay deposits.  
The research was conducted by collecting data using the electrical resistivity tomography technique which belongs to electrical geophysical prospecting methods. This method is particularly useful for the discovery of clay deposits due to the fact that those are characterized by very low resistivity values ranging from 5 to 10 Ohm m. In total, three electrical tomographies where conducted, using dipole-dipole and multiple gradient array configurations, each one constituted by 48 steel electrodes of equal 5 m spacing, so that data collection up to the required depth of 50 m and length of 0.5 km could be achieved.
Furthermore, the acquired data was edited and interpreted with the assistance of the DC_2DPro software, with which the true resistivity data could be calculated.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Arjwech, R., Sriwangpon, P., Somchat, K., Pondthai, P. and Everett, M., 2020. Electrical resistivity tomography (ERT) data for clay mineral mapping. Data in Brief, 30.

Dahlin, T. and Zhou, B., 2006. Multiple-gradient array measurements for multichannel 2D resistivity imaging. Near Surface Geophysics, [online] 4(2). Available at: [Accessed 7 May 2021].

Mattas, C. and Kazakis, N., 2014. GROUNDWATER VULNERABILITY AND RISK ASSESSMENT USING DRASTIC MODEL IN A GIS ENVIRONMENT. A CASE STUDY FROM THE GALLIKOS RIVER BASIN, NORTHERN GREECE. In: 10th International Hydrogeological Congress of Greece. [online] Thessaloniki. Available at: [Accessed 10 April 2021].

Openei.org. n.d. DC Resistivity Survey (Wenner Array) | Open Energy Information. [online] Available at: [Accessed 8 May 2021].

ΜΑΤΤΑΣ, Χ., 2009. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. Ph.D. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΜΑΥΡΟΣ, Σ., 2020. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ. MSc. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Παπαζάχος, Β., 1986. Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γεωφυσική. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εκδόσεις Ζήτη.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, Η., 2016. Διερεύνηση βέλτιστων διατάξεων μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας μεταξύ γεωτρήσεων. MSc. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Seasonal Groundwater Recharge Characterization using Time-Lapse Electrical Resistivity Tomography in Thepkasattri Watershed on Phuket Island, Thailand - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/A-schematic-diagram-of-the-Wenner-array-electrode-configuration-A-and-B-current_fig2_332874558 [accessed 6 April, 2021]

Geo-electrical investigation of groundwater condition in Oleh, Nigeria - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Geometric-arrangement-of-the-Schlumberger-array-configuration_fig1_281611306 [accessed 6 April, 2021]


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.