Εξώφυλλο

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και διαχείριση αποβλήτων υπεράκτιων γεωτρήσεων μεγάλου βάθους = Environmental planning and waste manafement of deep offshore drilling.

Ευάγγελος Χαράλαμπος Κατσής

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία αναφέρονται οι βασικές διαδικασίες που αφορούν τον κλάδο της εξερεύνησης για κοιτάσματα υδρογονανθράκων, κυρίως σε offshore επιχειρήσεις.
Παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο οι διαδικασίες της έρευνας με τη χρήση σεισμικών κυμάτων (offshore seismic survey) και της έρευνας με εξερευνητικές γεωτρήσεις (wildcats).
Σκοπός είναι η παρουσίαση των περιβαλλοντικών κινδύνων που δημιουργούνται από τις παραπάνω διαδικασίες αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών.
Οι σεισμικές έρευνες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη θαλάσσια πανίδα, από τα μικρότερα ασπόνδυλα έως και τα μεγαλύτερα θηλαστικά.
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν το σύστημα ακοής των θαλάσσιων οργανισμών.  
Από την άλλη, οι υπεράκτιες γεωτρήσεις ενέχουν περισσότερους κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Η σημαντικότερη απειλή εντοπίζεται στη διαχείριση και απόρριψη του χρησιμοποιημένου διατρητικού πολφού.
Ο διατρητικός πολφός χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: water-based, oil-based και synthetic-based.
Σε κάθε κατηγορία πολφού, αντιστοιχούν και συγκεκριμένοι κανονισμοί και νομοθεσίες όσον αφορά τη διαχείριση και την απόρριψή τους, ανάλογα και την περιοχή που πραγματοποιείται η γεώτρηση.
Οι νομοθεσίες είναι πιο αυστηρές όσον αφορά τους oil-based πολφούς, για αυτό συνήθως προτιμάται η χρήση water-based ή/και synthetic-based πολφών.
Ωστόσο, κάθε κατηγορία διατρητικού ρευστού έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και χρειάζεται την κατάλληλη επεξεργασία πρωτού απορριφθεί με ασφάλεια στο περιβάλλον.
Λέξεις-κλειδιά: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός , γεώτρηση , νομοθεσία , Διατρητικός πολφός , σεισμική έρευνα , υδρογονάνθρακες

This paper mentions the basic procedures regarding the offshore exploration for oil and gas deposits.
Emphasis is given on offshore seismic surveys and exploration with the use of wildcats.
The aim of this paper is to present the environmental risks and issues that arise and ways to encounter them.
Seismic surveys mainly affect the marine fauna,from the smaller invertebrates to the bigger marine mammals.
The most important effects concern the hearing system of marine organisms. On the other hand, offshore drilling poses more risks on the marine environment.
The most important threat regards the disposal and overall management of used drilling mud.
There are 3 drilling mud categories; water-based, oil-based and synthetic-based.
Certain rules and regulations apply to each of the aforementioned drilling mud categories, depending on the region that the exploration procedures take place.
Stricter regulations mainly apply to oil-based drilling mud and this is why the use of water-based or/and synthetic based muds is usually preferred.
However, every category of drilling mud has its advantages and disadvantages and requires suitable processing before its disposal can be performed with safety.
Keywords : Environmental planning , offshore drilling , drilling mud , seismc survey , hydrocarbons

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


A.N. Popper, M. H. (2009). The effects of human generated sound on fish. Στο M. H. A.N. Popper.

accobams.org. (n.d.). ACCOBAMS. Ανάκτηση Οκτώβριος 2020, από ACCOBAMS: https://accobams.org/

Alfarsi, H. (2018). Profolus. Ανάκτηση από Profolus: https://www.profolus.com/topics/types-oil-and-gas-exploration-methods/

Amani, M., Shadravan, A., & Al-Jubouri, M. (2012, January). Comparative Study of Using Oil-Based Mud Versus Water-Based Mud in HPHT Fields. ResearchGate.

American Petroleum Institute(API). (2013). Seismic Surveys and Marine Mammals.

Andre, M. (2011). Στο Andre, Sole, Lenoir, Durfort, Quero, Mas, και συν., Low-Frequency Sounds Induce Acoustic Trauma In Cephalopods. (σσ. 489-493).

Buckstaff, K. (2004). Effects of watercraft noise on the acoustic behavior of bottlenose dolphins,Tursiops truncatus, in Sarasota Bay, Florida. Marine Mammal Science, σσ. 709-725.

Carroll, A., Przeslawski, R., Duncan, A., Gunning, M., & Bruce, B. (2016, Νοέμβριος). A critical review of the potential impacts of marine seismic survey on fish and invertebrates. Marine Pollution Bulletin.

Christian, J., Mathieu, A., & Thompson, D. (2003). Effects Of Seismic Energy On Snow Crabs. Environmental Funds Project No.144.

Cook, M. (2006). Behavioral and Auditory Evoked Potential (AEP) hearing measurements in odntocete cetaceans. (Ph.D. dissertation). St. Petersburg: University of South Florida.

Costa, D., Crocker, D., & Gedamke, J. (2003). The effect of low-frequency sound source on the diving behaviour of juvenile northern elephant seals. Journal of the Acoustic Society of America. 113, σσ. 1155-1165.

Cranford, P., & Lee, K. (2002). Interactions between Offshore Oil and Gas operations and the Marine Environment. ResearchGate.

Crum, L., & Mayo, Y. (1996). Acoutically enhanced bubble growth at low frequencies and its implications for human diver and marine mammal safety. Acoustic Society, σσ. 2898-2907.

DolphinCommunicationProject. (2006, Αύγουστος 22). Dolphin Communication Project. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 17, 2020, από www.dolphincommunicationproject.org

Evans, D., & England, G. (2001). Joint interim report Bahams marine mammal stranding event of 15-16 March 2000. Ουάσινγκτον: National Oceanic and Atmospheric Administration and the Department of the Navy.

Fewtrell, J., & McCauley, R. (2012). Impact of air gun noise on the behaviour of marine fish and squid. Marine Pollution Bulletin 64, σσ. 984-993.

Finneran, J., & Schlundt, C. (2013). Temporary threshold shift (TTS) in odontocetes in response to multiple air gun impulses.

G.E. Parkes, L. (1986). Στο L. H. G.E. Parkes, The Marine Seismic Source. Springer Netherlands.

Gentry, R. (2002). Mass stranding of Beaked whales in the Galapagos Islands.

Gisiner, R. C. (2016). Sound And Marine Seismic Surveys. Acoustics Today.

Gordon, J., Frantzis, A., Potter, J. R., & Simmonds, M. (2003, Δεκέμβριος). A Review Of The Effects Of Seismic Surveys On Marine Mammals. Marine Technology Society Journal.

Hassel, A., Knutsen, T., Dalen, J., & et al. (2004). Influence of seismic shooting on the lesser sandeel. ICES J. Mar.Sci. 61, σσ. 1165-1173.

Hawkins , A., & Popper, A. (2014). Assessing The Impacts Of Underwater Sounds On Fish And Other Forms Of Marine Life. Acoustics Today 10, σσ. 30-41.

Houghton, P. (2011). Looking Beyond Just Seismic! Gravity Gradiometry and Its Application in Complex. Geo ExPro.

Hughes, B. (1995). Drilling Engineering Workbook. Στο Drilling Engineering Workbook : A Distributed Learning Course (σσ. 2-3). Houston: INTEQ.

I.M.O. (n.d.). I.M.O. Ανάκτηση 2020, από I.M.O.: https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Oil-Pollution-Preparedness,-Response-and-Co-operation-(OPRC).aspx

Ismail, A., & Alias, A. (2017, Μάρτιος 20). Drilling fluid waste management in drilling for oil and gas wells. Chemical Engineering Transactions.

IWC (International Whaling Commission). (2007). Report of the Scientific Committee. Report of the Standing Working Group on Environmental Concerns. Journal of Cetacean Research and Management. 9 , σσ. 272-296.

J. Caldwell, W. D. (2000). A brief overview of seismic air-gun arrays. Στο W. D. J. Caldwell, Geophysics (σσ. 898-902).

Kassinis, S. (2015). About Oil & Gas. Petrochemistry,Upstream,Midstream and Downstream.

Kastelein, R. A., Helder-Hoek, L., & Van de Voorde, S. (2017, Οκτώβριος). Temporary hearing threshold shift in a harbor porpoise (Phocoena phocoena) after exposure to multiple airgun sounds. The Journal of the Acoustical Society of America. 142, σσ. 2430-2442.

Kavanagh, A., Nykanen, M., Hunt, W., & Richardson, N. (2019, Δεκέμβριος 16). Seismic surveys reduce cetacean sightings across a large marine ecosystem. Scientific Reports. 9.

Lake, L. (n.d.). PetroWiki. Ανάκτηση 2021, από PetroWiki: https://petrowiki.spe.org/PEH:Drilling_Fluids#Environmental_Considerations

Landro M., A. L. (2011). High-frequency signals from air-gun arrays. Geophysics 76.

Lesage, V., & Barrette, C. (1999). The effect of vessel noise on the vocal behavior of belugas in the St.Lawrence River Estuary, Canada. Marine Mammal Science. 15, σσ. 65-84.

Malakoff, D. (2002). Suit ties whale deaths to research cruise. Science.

Massa, F. (1989, Νοέμβριος). Sonar Transducers: A History. Στο F. Massa, Sea Technology.

McCauley, R. (2003). Στο McCauley, Fewtrell, & Popper, High Intensity Anthropogenic Sound Damages Fish Ears (σσ. 638-642).

Mishra, T. (2020, Οκτώβριος 21). Trenchless Pedia. Ανάκτηση από Trenchless Pedia: https://www.trenchlesspedia.com/disposal-of-used-drilling-fluid/2/4341

Mishra, T. (2021, Αύγουστος 23). TrenchlessPedia. Ανάκτηση από Trenchless Pedia: https://www.trenchlesspedia.com/the-key-principles-of-effective-solids-control/2/4737

Montgomery, J. (2006). Sound as an orientation cue for the pelagic larvae of red fish and decapod cretaceans. Στο J. Montgomery, Advances In Marine Biology (σσ. 143-196). Academic Press.

Nowacek, D., & et al. (2015). Marine seismic surveys and ocean noise: time for coordinated and prudent planning. Ecol Environ.

Petrowiki. (2015). Petrowiki. Ανάκτηση από Petrowiki: https://petrowiki.spe.org/Drilling_fluid_types

Popper, A. (2005). Στο Popper, Smith, Cott, Hanna, MacGillivray, Austin, και συν., Effects Of Exposure To Sesmic Airgun Use On Hearing Of Three Fish Species (σσ. 3958-3971).

Popper, A., & et al. (2014). Sound Exposure Guidelines For Fishes And Sea Turtles: A Technical Report Prepared by ANSI-Accredited Standards Committee. Springer International Publishing.

Rassenfoss, S. (2016, Ιανουάριος 1). Offshore Seismic Feeling Pressures to Change. JPT - Journal Of Petroleum Technology.

Reichmuth, C., Ghoul, A., & Sills, J. (2016, Οκτώβριος). Low-frequency temporary threshold shift not observed in spotted or ringed seals exposed to single air gun impulses. The Journal of the Acoustical Society of America. 140, σσ. 2646-2646.

Reichmuth, C., Southall, B., & Bergman, A. G. (2015, Σεπτέμβριος). Temporary threshold shift not found in ice seals exposed to single airgun impulses. The Journal of the Acoustical Society of America. 138, σσ. 1760-1760.

Romano, T., Keogh, M., Kelly, C., & Fenk, P. (2004). Anthropogenic sound and marine mammal health: Measures of the nervous and immune systems before and after intense sound exposure. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 61, σσ. 1124-1134.

Santulli, A., Modica, A., & et al. (1999). Biochemical responses of European sea bass to the stress induced by offshore experimental seismic prospecting. Marine Pollution Bulletin 38, σσ. 1105-1114.

Schlumberger. (2020). Schlumberger. Ανάκτηση 2020, από Schlumberger Oilfield Glossary: https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/terms/b/bop

Shuixiang, X., Wen, R., & Chuan, Q. (2018). An Electrochemical adsorption method for the reuse of water-based drilling fluids. ScienceDirect.

Slabbekoorn, H. (2016). Aiming for progress in understanding noise impact on fish: complementary need for indoor and outdoor studies. Στο H. Slabbekoorn, The Effects Of Noise On Aquatic Life II (σσ. 1057-1065). Νέα Υόρκη: Springer.

Smith, M. (2016). Relationship between hair cell loss and hearing loss in fishes. Στο M. Smith, The Effects Of Noise On Aquatic Life II (σσ. 1067-1074). Springer.

Society of Petroleum Engineers, & PetroWiki. (n.d.). PetroWiki. Ανάκτηση 2020, από PetroWiki: https://petrowiki.org/Drilling_fluid_types

Soto, N., Johnson, M., Madsen, P., & Tyack, P. (2006). Does intense ship noise disrupt foraging in deep-diving Cuvier's beaked whales? Marine Mammal Science. 22, σσ. 690-699.

Stone, C., & Tasker, M. (2006). The effect of seismic airguns on cetaceans in UK waters. Journal of Cetacean Research and Management. 8, σσ. 255-263.

Todd, S., & Stevick, P. (1996). Behavioural effects to underwater explosions in humpback whales. Canadian Journal of Zoology. 74, σσ. 1661-1672.

Trenchlesspedia. (2020, Ιανουάριος 10). Trenchlesspedia. Ανάκτηση από https://www.trenchlesspedia.com/: https://www.trenchlesspedia.com/definition/4566/synthetic-based-drilling-mud-sbm

Weilgart, L. S. (2007). A brief review of known effects of noise on marine mammals. nternation Journal Of Comparative Psychology. 20, σσ. 159-1668.

Wikipedia. (n.d.). Wikipedia. Ανάκτηση 2020, από MARPOL 73/78: https://en.wikipedia.org/wiki/MARPOL_73/78

Γεωργακόπουλος, Α. (n.d.). Κοιτασματολογία Πετρελαίου. Θεσσαλονίκη.

Ελληνικό Κεντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, & Arcenviro. (2016). Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Για Την Έρευνα Και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.

Μαρκιανός-Δανιόλος, Ι. (2013). Η συμβολή του Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου στην ποιοτική ναυτιλία. Ναυτικά Χρόνια, σσ. 72-78.

Πηγές Εικόνων

• Εικόνα1: http://www.oil-gasportal.com/upstream/petroleum-exploration/

• Εικόνα2: https://www.sercel.com/products/Pages/g-gun-2.aspx

• Εικόνα3:https://www.rambuenergy.com/2015/02/krisenergy-begins-2d-seismic-recording-in-west-papua/

• Εικόνα4: https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/GG_Geophysik/Marine_Geophysik/Seismik/Bilder/interpretation1_p_en.html?view=render[NeuesFenster]

• Εικόνα5:https://www.researchgate.net/publication/260638943_High-frequency_signals_from_air-gun_arrays

• Εικόνα6: https://www.geoexpro.com/articles/2010/01/marine-seismic-sources-part-I

• Εικόνα7: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airgun-array_hg.png

• Εικόνα8: https://www.researchgate.net/publication/274520752_Brief_overview_of_seismic_air-gun_arrays

• Εικόνα9: https://www.researchgate.net/publication/319879591_Bond_Graph_Modelling_of_Marine_Seismic_Cables

• Εικόνα10: https://www.researchgate.net/publication/311441406_A_critical_review_of_the_potential_impacts_of_marine_seismic_surveys_on_fish_invertebrates

• Εικόνα11: https://www.researchgate.net/publication/233685851_A_Review_of_The_Effects_of_Seismic_Surveys_on_Marine_Mammals

• Εικόνα12: https://www.subsea.org/drilling-rigs/

• Εικόνα13: α) https://glossary.oilfield.slb.com/Terms/b/blowout_preventer.aspx β) https://www.txintlfreight.com/blow-out-preventer-oil-and-gas-logistics/

• Εικόνα14: https://www.britannica.com/technology/drilling-mud

• Εικόνα15: https://petrowiki.spe.org/PEH:Drilling_Fluids#Environmental_Considerations

• Εικόνα16: http://eng.woomintech.com/mud-treatment-system/

• Εικόνα17: https://www.jaspereng.com/basics-of-a-hydrocyclone/

• Εικόνα18: https://en.wikipedia.org/wiki/Mud_cleaner


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.