Εξώφυλλο

Συνοπτική και δυναμική ανάλυση του κυκλωνα Ίρματου 2017 στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό = Synoptic and dynamics analysis of the North Atlantic hurricane Irma in 2017.

Δήμητρα Χρήστος Ρώσσιου

Περίληψη


Οι τροπικοί κυκλώνες αποτελούν μια από τις πιο μεγάλες απειλές τόσο για την ανθρώπινη ζωή όσο και για την ανθρώπινη περιουσία. Η μελέτη τους βοηθάει στην όλο και καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς τους, ελπίζοντας κάποια στιγμή να είναι δυνατή και η ακριβής πρόγνωση της δημιουργίας, έντασης και πορείας τους. Ο σκοπός της εργασίας ήταν η συνοπτική και δυναμική ανάλυση του κυκλώνα Irma του 2017 στον Βόρειο τροπικό Ατλαντικό ωκεανό. Ο κυκλώνας αυτός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός και με βάση τα δεδομένα του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων η ταχύτητα του ανέμου άγγιξε τους 155 kt, την στιγμή που η ελάχιστη πίεση ήταν 914 hPa. Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν ανέρχονται στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια και οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εξαιτίας της σφοδρότητας του ανέρχονται στις 134. Μελετήθηκε η εξέλιξη και η δομή του κυκλώνα καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες αναπτύχθηκε. Έγινε χρήση πλεγματικών αναλύσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού, δορυφορικών εικόνων και δεδομένων της θέσης και έντασης του κυκλώνα από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των Η.Π.Α. Από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι επιφανειακές θαλάσσιες θερμοκρασίες στα αρχικά στάδια σχηματισμού προσέγγιζαν τους 28 ⁰C και η κατακόρυφη διάτμηση του ανέμου για το ίδιο χρονικό διάστημα λάμβανε μικρές τιμές, δηλαδή 2-3 m/s. Ο σχετικός στροβιλισμός ήταν μικρός στα αρχικά στάδια της Irma με τιμές που κυμαίνονταν μεταξύ 10^(-4)  s^(-1) και 1.4*10^(-3) s^(-1), ενώ την ημέρα που απέκτησε ελάχιστη τιμή βαρομετρικής πίεσης αυξήθηκε σε 5*10^(-3) s^(-1). Την ίδια στιγμή οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας έφταναν τους 29 ⁰C. Για το χρονικό διάστημα που ακολούθησε μέχρι να διαλυθεί οι τιμές του στροβιλισμού εμφάνιζαν πτωτική τάση, ενώ οι τιμές της θερμοκρασίας της θάλασσας μια μικρή αύξηση. Το σύστημα εμφάνισε ξεκάθαρη δομή θερμού πυρήνα τόσο στη θερμοκρασία όσο και στο ανεμολογικό πεδίο.

Tropical cyclones are among the biggest threats for both human life and property. Studying them helps to better understand their behavior, hoping that one day it will be possible to predict very accurately their formation, intensity and track. The aim of this dissertation was the overall synoptic and dynamic analysis of North Atlantic Hurricane Irma in 2017. This cyclone was very strong and according to the data of the National Hurricane Center the wind speed reached 155 kt, when the minimum pressure was 914 hPa. The material damage amounted to $ 50 billion and the human lives lost due to its severity amounted to 134. The evolution and structure of the hurricane as well as the environmental conditions in which it developed were studied. Operational gridded analyses of the European Center for Medium-range Weather Forecasts, satellite images and cyclone location and intensity data by the US National Hurricane Center, were used. The study found that sea surface temperatures in the early stages of formation were close to 28 ⁰C and the vertical wind shear for the same time period exhibited small favorable values, i.e. 2-3 m / s. The relative vorticity was relatively weak in the early stages of Irma with values fluctuating between 10^(-4)  s^(-1) and 1.4*10^(-3) s^(-1), while on the day it acquired its minimum mean sea-level pressure the vorticity increased to 5*10^(-3) s^(-1). At the same time the sea surface temperatures reached 29 ⁰C. For the period that followed until its dissipation vertical vorticity showed a downward trend, while the sea temperature values increased slightly. The system exhibited a clear warm core structure in the temperature, wind and relative vorticity fields.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξένη Βιβλιογραφία

Allard, R. A. (1984). A climatology of the characteristics of tropical cyclones in the northeast Pacific during the period 1966-1980. PhD thesis, Texas Tech University, USA.

Blake, E. S. (2018). The 2017 Atlantic hurricane season: catastrophic losses and costs. Weatherwise, 71(3), 28-37.

Camp, J., Scaife, A. A., & Heming, J. (2018). Predictability of the 2017 North Atlantic hurricane season. Atmospheric Science Letters, 19(5), e813.

Cangialosi, J. P., Latto, A. S., & Berg, R. (2018). National Hurricane center tropical cyclone report: Hurricane Irma. National Oceanic and Atmospheric Administration. Report no. AL112017.

Chen, R., Zhang, W., & Wang, X. (2020). Machine learning in tropical cyclone forecast modeling: A review. Atmosphere, 11(7), 676.

DeMaria, M., & Kaplan, J. (1994). Sea surface temperature and the maximum intensity of Atlantic tropical cyclones. Journal of Climate, 7(9), 1324-1334.

Elsberry, R. L. (1995). Tropical cyclone motion. Global perspectives on tropical cyclones. WMO/TD-No. 693, 106-197.

Frank, W. M. (1987). Tropical cyclone formation. Chap. 3, A global view of tropical cyclones, Office of Naval Research. 53–90, Arlington.

Gray, W. M. (1975). Tropical cyclone genesis. PhD thesis, Colorado State University, USA.

Gray, W. M., (1979). Hurricanes: Their formation, structure and likely role in the tropical circulation. In: Meteorology over the tropical ocean. D.B. Shaw (Ed.), Roy.Meteorol. Soc., 155-218.

Hamill, T. M., Whitaker, J. S., Fiorino, M., & Benjamin, S. G. (2011). Global ensemble predictions of 2009’s tropical cyclones initialized with an ensemble Kalman filter. Monthly Weather Review, 139(2), 668-688.

Hawkins, J. D., & Helveston, M. (2008). Tropical cyclone multiple eyewall characteristics. 28th Conf. on Hurricanes and Tropical Meteorology, Orlando, FL, Amer. Meteor. Soc., 14B. 1.

Holland, G., & Bruyere, C. L. (2014). Recent intense hurricane response to global climate change. Climate Dynamics, 42, 617-627.

Hubert, L. F., Krueger, A. F., & Winston, J. S. (1969). The double intertropical convergence zone-fact or fiction?. Journal of the Atmospheric Sciences, 26(4), 771-773.

Kimball, S. K., & Mulekar, M. S. (2004). A 15-year climatology of North Atlantic tropical cyclones. Part I: Size parameters. Journal of Climate, 17(18), 3555-3575.

Klotzbach, P. J., Schreck III, C. J., Collins, J. M., Bell, M. M., Blake, E. S., & Roache, D. (2018). The extremely active 2017 North Atlantic hurricane season. Monthly Weather Review, 146(10), 3425-3443.

Kossin, J. P., Olander, T. L., & Knapp, K. R. (2013). Trend analysis with a new global record of tropical cyclone intensity. Journal of Climate, 26(24), 9960-9976.

Landsea, C. W., Bell, G. D., Gray, W. M., & Goldenberg, S. B. (1998). The extremely active 1995 Atlantic hurricane season: Environmental conditions and verification of seasonal forecasts. Monthly Weather Review, 126(5), 1174-1193.

Lee, T. C., Knutson, T. R., Nakaegawa, T., Ying, M., & Cha, E. J. (2020). Third assessment on impacts of climate change on tropical cyclones in the Typhoon Committee Region–Part I: Observed changes, detection and attribution. Tropical Cyclone Research and Review, 9(1), 1-22.

McBride, J. L. (1981). Observational analysis of tropical cyclone formation. Part I: Basic description of data sets. Journal of Atmospheric Sciences, 38(6), 1117-1131.

McBride, J. L. (1995). Tropical cyclone formation. Global perspective on tropical cyclones, World Meteorological Organization, 63-105.

Merrill, R. T. (1987). An experiment in statistical prediction of tropical cyclone intensity change (Vol. 34). US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service, National Hurricane Center.

Neumann, C. J., 1993: Global overview. Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting, WMO Tech. Doc. 560, World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 1.1–1.56.

Ooyama, K. V., (1982). Conceptual evolution of the theory and modelling of the tropical cyclone. J. Meteor. Soc. Japan, 60, 369-380.

Pytharoulis, I. (1999). African Easterly Waves and their transformation into tropical cyclones in North Atlantic. PhD thesis, University of Reading, UK.

Ramage, C. S. (1974). Monsoonal influences on the annual variation of tropical cyclone development over the Indian and Pacific Oceans. Monthly Weather Review, 102(11), 745-753.

Sharkov, E. A. (2011). Global tropical cyclogenesis. Springer Science & Business Media.

Smith, R. K. (2006). Lectures on tropical cyclones. http://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/lehre/roger/Tropical_Cyclones/060510_tropical_cyclones.pdf

Wang, Y. (2012). Recent research progress on tropical cyclone structure and intensity. Tropical Cyclone Research and Review, 1(2), 254-275.

Webster, P. J., Holland, G. J., Curry, J. A., & Chang, H. R. (2005). Changes in tropical cyclone number, duration, and intensity in a warming environment. Science, 309(5742), 1844-1846.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Πλατανιώτης, Α. Γ. (2021). Συνοπτική και Δυναμική Ανάλυση των Αφρικανικών Ανατολικών Κυμάτων (No. GRI-2021-31528). Aristotle University of Thessaloniki. http://ikee.lib.auth.gr/record/333051/files/GRI-2021-31528.pdf

Διαδίκτυο

NOAA's Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, U.S Department of Commerce (NOAA): https://www.aoml.noaa.gov/hrd-faq/

University of Wisconsin – CIMSS : http://tropic.ssec.wisc.edu/archive/

World Meteorological Organization (WMO): https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/natural-hazards-and-disaster-risk-reduction/tropical-cyclones

Zehnder, J. A., 2021 Tropical Cyclone. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/tropical-cyclone Accessed 29 September 2021.

https://en.sat24.com/en


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.