Εξώφυλλο

Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη της λεκάνης της Μεσογείου = Climate change effects on the coastal zone of the Mediterranean basin.

Χαράλαμπος Αντώνιος Σκουλάκης

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει ή δύναται να προκαλέσουν οι αλλαγές του κλίματος τα επόμενα χρόνια στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά τον επόμενο αιώνα θα είναι περίπου 0,3°C ανά δεκαετία (με εύρος αβεβαιότητας από 0,2°C έως 0,5°C ανά δεκαετία). Αυτό θα οδηγήσει σε πιθανή αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας περίπου 1°C πάνω από την τρέχουσα τιμή έως το 2025 και 3°C πριν από το τέλος του τρέχοντος αιώνα (IPCC, 2018). Όπως σημειώνεται από τη Διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), αυτές οι αλλαγές στην παγκόσμια μέση θερμοκρασία έχουν  έντονες επιπτώσεις σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως: την άνοδο της στάθμης και της θερμοκρασίας της θάλασσας, τις βροχοπτώσεις και την απορροή ποταμών, την ξηρασία, την ερημοποίηση και τις πυρκαγιές . Η πιθανή κλιματική αλλαγή έχει σημαντικό αντίκτυπο στους πόρους της γης, τη γεωγραφία, τον πληθυσμό και τις δραστηριότητες στις χώρες της Μεσογείου. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα διαφέρουν ανά τόπο και μερικές φορές ανά εποχή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συνέπειες θα είναι αρνητικές. Η υγεία, η ευημερία και ο σύγχρονος τρόπος ζωής του ανθρώπου είναι πιθανό να κλονιστούν. Το περιβάλλον σε κάθε περιοχή θα υποστεί αλλαγές, κυρίως όσον αφορά τα δάση, τους υγροβιότοπους, τα ωκεάνια και τα δελταϊκά περιβάλλοντα, και ως εκ τούτου η χλωρίδα και η πανίδα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ανταπεξέλθουν πιο εύκολα σε κάποιες από τις αλλαγές, κυρίως όταν αυτές είναι ήσσονος σημασίας. Ο μετριασμός των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της απαιτούν από την επιστημονική κοινότητα, την πολιτική ηγεσία και την βιομηχανία να επιδείξουν ετοιμότητα, προσαρμοστικότητα και τεχνογνωσία απέναντι στα νέα δεδομένα, ώστε να διαφυλάξουν τον άνθρωπο, την χερσαία και θαλάσσια μορφολογία, τη βιοποικιλότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την τουριστική δραστηριότητα και την  πολιτισμική κληρονομιά της λεκάνης της Μεσογείου.

This dissertation focuses on the expected effects that climate change has had or may have on the coming years in the Mediterranean coastal areas. The rate of increase of the global mean temperature during the next century is expected to be about 0.3°C per decade (with an uncertainty range of 0.2°C to 0.5°C per decade). This is likely to result in an increase of the global mean temperature to about 1°C above the present value by 2025, and roughly 3°C before the end of the next century (IPCC, 2018). As noted by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), these changes in the global average temperature have a wide range of impacts at global, regional, and local levels, such as: sea level rise, temperature, rainfall and river runoff, drought, desertification and fires. The climate change is going to heavily affect the earth’s resources and have a serious impact on the Mediterranean terrain, population and their activities as well. The effects will vary by region and sometimes by season. Human health, well-being and modern lifestyle is likely to be shaken. The environment in each region will change, especially in forests, wetlands, oceans and deltaic environments, and therefore the flora and fauna will have to adapt to the new climatic conditions. In most cases the effects will be detrimental, however, some areas may be able to cope with the climatic changes, provided they remain relatively small. Mitigating the effects of climate change and adapting to its inevitable outcomes, require for the scientific community, political leadership and industry to cooperate and adapt to the new data, in order to preserve the terrestrial and marine morphology, biodiversity, economic development, tourist activity and cultural heritage of the Mediterranean basin.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Barry, R., & Chorley, R. (1998). Atmosphere, Weather and Climate. International Journey of Climatology.

Bartholy, J., Pongracz, R., Nagy, J., Piezka, I., & Hufnagel, L. (2012). Regional climate change impacts on wild animals’ living territory in central Europe.

Bates, B., Kundzewicz, Z., Wu, S., & Palutikof, J. (2008). Climate Change and Water.

Bolle, H. J. (2003). Meditteranean Climate: Vriability and Trends. Springer.

Cavazza, W., & Wezel, F. (2003, September). The Mediterranean Region - A Geological primer. Episodes.

EEA. (2020). The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe.

EEA-UNEP/MAP. (2014). Horizon 2020 Mediterranean report. Toward shared environmental information systems. EEA Technical Report No 6/2014.

Estrela -Segrelles, C., Gomez-Martinez, G., & Perez-Martin, M. (2021, October). Risk assessment of climate change impacts on Mediterranean coastal wetlands. Application in Júcar River Basin District (Spain). Science of the Total Environment, 790.

European Comission. (2021). Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change.

Faccenna, C., Becker, T., Auer, L., & et al. (2014). Mantle dynamics in the Mediterranean. AGUPublications.

Flannigan, M., Amiro, B., Logan, K., Stocks , B., & Wotton, B. (2006). Forest fires and climate change in the 21st century. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change .

Gauqelin , T., Michon, G., Joffre, R., Dupunnois, R., Genin, D., & Fady, B. (2018). Mediterranean forests, land use and climate change : a social-ecological perspective. Regional Environmental Change, Springer, σσ. pp.623-636.

Ghosh, T., & Pal, I. (2014, April). Dust Storm and its Environmental Implications. Journal of Engineering Computers & Applied Sciences.

Giorgi, F. (2006, April). Climate change hot-spots. Geophysical Research Letters, Vol 33.(Issue 8).

Giorgi, F., & Lionello, P. (2008, September). Climate change projections for the Mediterranean region. Global and Planetary Change, σσ. 90 - 104.

Gorguner, M., & Kavvas, L. (2020). Modeling impacts of future climate change on reservoir storages and. (U. o. Department of Civil and Environmental Engineering, Επιμ.) Science of the Total Environment.

Green, R., Harley, M., Spalding, M., & Zockler, C. (2001). Impacts of climate change on wildlife.

Gueguen, E., Renda, P., Tavarnelli, E., & Tramutoli, M. (2002). The geodynamics of the southern Tyrrhenian Sea margin as revealed by integrated geological, geophysical and geodetic data. Bollettino della Societa Geologica Italiana, σσ. 77-85.

Heidari, H., Arabi, M., & Warziniack, T. (2021). Effects of Climate Change on Natural-Caused Fire Activity in Western U.S. National Forests. Atmosphere.

IPCC. (1991). Climate change: The IPCC response strategies. Washington, D.C: Island Press.

IPCC. (2007a). Climate change 2007: The physical science basis.

IPCC. (2012). Glossary of Terms. (C. V.-K. [Field, Επιμ.) Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

IPCC. (2014). AR5 Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.

IPCC. (2018). Global Warming of 1.5ºC.

IPCC. (2021). AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

Khoshnava, S., Rostami, R., Zin, R., Štreimikiene, D., Yousefpour, A., Strielkowski, W., & Mardani, A. (2019). Aligning the Criteria of Green Economy (GE) and Sustainable Development Goals (SDGs) to Implement Sustainable Development. Sustainability MDPI.

Kondolf, G., & Batalla, R. (2005). Hydrological effects of dams and water diversions on rivers of Meditteranean climate regions: examples from California. Catchment Dynamics and River Processes: Mediterranean and other climate regions, Vol 7., σσ. 197 - 211.

Linares, C., Diaz, J., Negev, M., Martinez, G., Debono, R., & Paz, S. (2020). Impacts of climate change on the public health of the Mediterranean Basin population - Current situation, projections, preparedness and adaptation. Environmental Research, σ. 182. doi:https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.109107

MedECC. (2019). Risks associated to climate and environmental changes in the mediterranean region.

Missirian , A., & Schlencker, W. (2017). Asylum applications respond to temperature fluctuations. Science.

Moullec, F., Velez, L., Verley, P., Barrier, N., Ulses , C., Carbonara, P., . . . Follesa, C. (2019). Capturing The big picture of Mediterranean marine biodiversity with an end-to-end model of climate and fishing impacts. Progress in Oceanography.

Mukherjee, S., & Mishra, A. (2018). Climate Change and Drought: a Perspective on Drought Indices. Current Climate Change Reports.

Nicholls , R., & Hoozemansb, F. (1996). The Mediterranean: vulnerability to coastal. Ocean & Coastal Management, Vol. 31, σσ. 105 - 132.

Poulos, S. (2020). The Mediterranean and Black Sea Marine System: An overview of its physico-geographic and oceanographic characteristics. Earth - Science Reviews.

Rehault, J., Boillot, G., & Mauffret, A. (1984). The western Mediterranean basin geological evolution. Marine Geology, σσ. 447-477.

Resco de Dios, V., Fischer, C., & Colinas, C. (2005). Climate change effects on mediterranean forests. Springer.

Salimi, S., Almuktar, S., & Scholz, M. (2021). Impact of climate change on wetland ecosystems: A critical review of experimental wetlands. Journal of Environmental Management.

Sanchez-Carillo, S., & Sanchez-Andres, R. (2010). Freshwater Wetland Eutrophication. Στο Eutrophication: causes, consequences and control (σσ. 195-210).

Satta, A., Puddu, P., Venturini, S., & Giupponi, C. (2017). Assessment of coastal risks to climate change related impacts at the regional scale: The case of the Mediterranean region. International Journal of Disaster Risk Reduction, σσ. 284–296.

Schleussner, C.-F. e. (2016). Science and policy characteristics of the Paris Agreement temperature goal. Nature Climate Change, σσ. pp.827–835.

Schleussner, C.-F., Pfleiderer, P., & Fischer, E. (2017). In the observational record half a degree matters. Nature Climate change.

Sebastiano, S., Guglielmo, M., Marcello, M., & Salvatore, L. (2016). Resilience of Mediterranean Forests to Climate Change. Ανάκτηση από IntechOpen: DOI:10.5772/intechopen.68943

Seim, T., & Olsen, B. (2020). The Influence of IR Absorption and Backscatter Radiation from CO2on Air Temperature during Heating in a Simulated Earth/Atmosphere Experiment. Atmospheric and Climate Sciences.

Thiébault, S., & Moatti, J.-P. (2016). The Mediterranean Region under climate change. Institut de recherche pour le developpement .

Thuiller, W., Lavorel, S., Araujo, M., Sykes, M., & Prentice, C. (2005). Climate change threats to plant diversity in Europe.

Tsimplis, M., Marcos, M., & Somot, S. (2008, September). 21st century Mediterranean sea level rise: Steric and atmospheric pressure contributions from a regional model. Global and Planetary Change, σσ. 105 - 111.

Zimmerman, R. (1999). Global Climate Change and Transportation Infrastructure: Lessons from the New York Area.

Βελλα, Ε., Κυριακοπούλου, Ε., & Ξεπαπαδέας, Α. (2011). Κίνδυνοι και Επιπτώσεις της Κλιµατικής Μεταβολής στη Βιοποικιλότητα και στα Οικοσυστήματα. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής.

Γεωργάκη, Β., & Τόκα, Β. (2017). Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ενεργειακή απόδοση μεγάλων παραγωγών: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας.

Σαρτζετάκης, Ε., & Καρατζόγλου, Β. (2011). Οικονομικές και φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον κλάδο του τουρισμού. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής.

Υπουργείο Γεωργίας, α. α. (2017). Εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Υφαντόπουλος, Ι., Παπανδρέου, Α., Παναγιωτάκος, Δ., Πατώκος, Α., & Λάτσου , Δ. (2011). Κλιματική αλλαγή και υγεία. Επιτροπή μελέτης επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.