Εξώφυλλο

Πετροφυσικές ιδιότητες ανθρακικών πετρωμάτων-ταμιευτήρων πετρελαίου-φυσικού αερίου = Petrophysical properties of carbonate rocks-reservoir of petroleum-noble gas.

Άγγελος Παύλος Ταγκαλίδης

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την επισήμανση των αντικειμένων μελέτης των ανθρακικών πετρωμάτων-ταμιευτήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στοιχειωδών ορισμών του αντικείμενου της πετροφυσικής, των ανθρακικών πετρωμάτων και εξήγηση της έννοιας  του ταμιευτήρα πετρελαίου-φυσικού αερίου.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των φυσικών ιδιοτήτων των ανθρακικών πετρωμάτων που περιλαμβάνει ιδιότητες όπως: ο ιστός, η δομή, η σύνθεση και η ταξινόμηση των πετρωμάτων όπως επίσης και την διαφορετική συμπεριφορά των ανθρακικών πετρωμάτων στην ταξινόμηση τους σε σχέση με τα υπόλοιπα ιζηματογενή πετρώματα στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνονται οι ιδιότητες του πορώδους και της διαπερατότητας οι οποίες εξαρτώνται απ τη φυσική συμπεριφορά του ταμιευτήρα και είναι κρίσιμες για την μελέτη των πετροφυσικών ιδιοτήτων.
Λέξεις κλειδια:ανθρακικα πετρωματα,ταμιευτηρες πετρελαιου-φυσικου αυεριου,ιστος,δομη,πορωδες,διαπερατοτητα

This thesis incorporates  the identification  of the fundamental and petrophysical properties of carbonate reservoirs. The first chapter introduces the definitions of carbonate rocks, reservoirs and the meaning of petrophysics studies.
In the second chapter analyzes the fundamental properties of carbonate rocks including : texture, fabric, composition and classification of sedimentary rocks also refers to the special  classification of carbonate rocks. This chapter also includes the properties of porosity and permeability, the dependence of them at physical attitudes of the reservoir and  the  significance as functions for the determination of reservoir quality and petrophysical properties.
Key words:carbonate rocks,reservoir,texture,fabric,porosity,permeability

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ahr, W. M. (2008). Geology of carbonate reservoirs: The Identification. Description, and Characterization of Hydrocarbon Reservoirs in Carbonate Rocks, DOI, 10, 9780470370650.

Amyx , J. W. , Bass , D. M. Jr. , and Whiting , R. L. ( 1960 ). Petroleum Reservoir Engineering .

Archie. G. E (1952). Classification of carbonate reservoir rocks and petrophysical consideration AAPG Bull 36:278-298.

Berg, R. R (1970). Method for determining permeability from reservoir rock properties. Gulf Coast Assoc. Geol. Soc Trans. 20: 303-317.

Choquette , P. W. and Pray , L. C. ( 1970 ). Geological nomenclature and classifi cation of porosityin sedimentary carbonates . AAPG Bull. 54 : 207 – 250 .

Darcy , H. ( 1856 ). Les fontaines publiques de la ville de Dijon . Dalmont , Paris , 647 pp.

Dunham. R. J. (1962). Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Classification of carbonate Rocks, W. E. Ham(Ed.). AAPG Memoir No. 1, Tulsa, OK, pp. 108-121.

Embry, A. F. and Klovan, J. E. (1971). A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, NWT. Bull. Can. Petroleum Geol. 19: 730-781.

Folk, R. L (1959). Practical petrographic classification of limestone. AAPG. Bull 43:1-38

Folk, R. L (1962). Spectral subdivision of limestone types. In: Classification of carbonate Rocks, W. E. Ham(Ed.). AAPG Memoir No. 1, Tulsa. OK, pp 62-84.

Hurlbut , C. and Klein , C. ( 1977 ). Manual of Mineralogy . 21st ed. John Wiley & Sons , NewYork , 681 pp..

Lucia , F. J. ( 1983 ). Petrophysical parameters estimated from visual descriptions of carbonate rocks: a field classification of carbonate pore space . J. Petroleum Technol. pp. 629 – 637 .

Lucia, F. J. (2007). Carbonate reservoir characterization: An integrated approach. Springer Science & Business Media. 1-26.

North , F. K. ( 1985 ). Petroleum Geology . Allen & Unwin , London , 607 pp.

Pettijohn. F. J. (1975) sedimentary Rocks,3rd. Harper & Row. New York 628pp.

Schmoker, J. W., Krystinik, K. B., & Halley, R. B. (1985). Selected characteristics of limestone and dolomite reservoirs in the United States. AAPG bulletin, 69(5), 733-741.

Wentworth. C .K. (1922). A scale of grade and class terms for clastic sediments. J. Geol.30: 377-392.

Wright , V. P. ( 1992 ). A revised classification of limestones . Sediment. Geol. 76 : 177-185 .

Ελληνική Βιβλιογραφία

Αν, Ψ., & Ψιλοβίκος, Α. (2010). ιζηματολογία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 358. 34-60 σελ.

Ανδρέας Ν. Γεωργακόπουλος. (2020). ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ. Διδακτικές Σημειώσεις, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ., Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας– Κοιτασματολογίας. 91-103 σελ.

Τσιραμπίδης Α. (2008). Ιζηματογενή πετρώματα. Εκδόσεις Γιαχούδη,Θεσσαλονικη,317. 44-47, 153-158 σελ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.