Εξώφυλλο

Τίτλος: Ιζηματογενή Κοιτάσματα = Sedimentary Deposits

Αναστασία Πρόδρομος Χρυσίδου

Περίληψη


Τα ιζηματογενή κοιτάσματα συνδέονται με τη διαδικασία της απόθεσης υλικών αποσάθρωσης και διάβρωσης από κοιτάσματα που ήδη προϋπάρχουν. Οι εναποθέσεις του μεταλλεύματος σχηματίζονται σε ιζηματογενή περιβάλλοντα ως αποτέλεσμα μιας από τις δύο γενικευμένες γεωλογικές διεργασίες: είτε ως αποτέλεσμα καταβύθισης ορυκτών από διάλυμα σε επιφανειακά ύδατα, συνήθως από θαλασσινό νερό ή νερά λίμνης. ή ως αποτέλεσμα της φυσικής συσσώρευσης ορυκτών μεταλλεύματος κατά τη διάρκεια διαδικασιών δέσμευσης, μεταφοράς και απόθεσης ιζημάτων (Smirnov, 1969).
Τα θεωρητικά υπόβαθρα του σχηματισμού μεταλλεύματος μέσω καθεμιάς από αυτές τις δύο διαδικασίες συζητούνται ξεχωριστά ακολουθούμενες από λεπτομερείς περιγραφές ορισμένων σημαντικών τύπων κατάθεσης που σχηματίζονται μέσω κάθε διαδικασίας. Ανάλογα με τον τύπο συσσώρευσης ιζημάτων, τα ιζηματογενή κοιτάσματα μπορεί να είναι μηχανικά, χημικά, βιοχημικά, προσχωματικά ή ηφαιστειακά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η εναπόθεση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ορυκτολογική σύνθεση των αποθεμάτων που προκύπτουν, το μέγεθος, την καθαρότητα και την κατανομή τους τόσο εναέρια όσο και στρωματογραφικά. Οι φυσικοχημικές και γεωλογικές συνθήκες υπό τις οποίες σχηματίζονται ιζηματογενή κοιτάσματα σχετίζονται και με τη γενική διαδικασία σχηματισμού ιζηματογενών πετρωμάτων (Smirnov, 1969). Τα ιζηματογενή κοιτάσματα είναι σύμφωνα σε σχέση με τα ιζηματογενή πετρώματα που τα περικλείουν. Συνήθως καταλαμβάνουν μια αυστηρά καθορισμένη στρωματογραφική θέση και εμφανίζονται με τη μορφή στρωμάτων ή επίπεδων φακών. Μερικές φορές, ως αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης και των τεκτονικών κινήσεων, παραμορφώνονται και αποκτούν πιο περίπλοκα περιγράμματα. Ορισμένα στρώματα μπορεί να εκτείνονται για δεκάδες χιλιόμετρα και να φτάσουν σε πάχος 500 m.
Η ορυκτολογική σύσταση των ιζηματογενών κοιτασμάτων καθορίζεται από τρεις ομάδες ορυκτών συστατικών: (1) ανθεκτικά στην αποσάθρωση ορυκτά που μεταφέρονται από την ήπειρο (χαλαζία, ρουτίλιο και μερικές φορές άστριο, πυρόξενο, αμφίβολο και μαρμαρυγία), (2) προϊόντα από χημική αποσάθρωση (καολινίτης, μοντμοριλλονίτης, υδρομαρμαρυγίας, οπάλιο, υδροξείδια των Fe και Mn), και (3) νέοι ιζηματογενείς σχηματισμοί (ανθρακικά άλατα, φωσφορικά άλατα, ορυκτά μεταλλεύματος, πυριτικά προϊόντα, υδρογονάνθρακες). Τα ιζηματογενή κοιτάσματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και βιομηχανικά καθώς περιλαμβάνουν όλες τις εναποθέσεις ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και σχιστόλιθων), ορισμένα μεταλλεύματα σιδήρου, μαγγανίου και αλουμινίου, καθώς και πολλά μη σιδηρούχα και σπάνια μέταλλα (U, Cu, V). Μεταξύ των ιζηματογενών κοιτασμάτων είναι τα ορυκτά άλατα, οι φωσφορίτες και μεγάλες αποθέσεις τέτοιων οικοδομικών υλικών όπως το χαλίκι, η άμμος, η άργιλος, ο σχιστόλιθος, ο ασβεστόλιθος, η κιμωλία, ο δολομίτης, η μάργα, η γύψος, η ίασπις, και γη διατόμων ή  τριπολίτης γη (Ridley, 2013).

Sedimentary deposits are associated with the process of depositing distance materials and disposing of pre-existing deposits. Ore deposits are formed in sedimentary environments as a result of one of two generalized geological processes: either as a result of the deposition of minerals from a solution in surface waters, usually from seawater or lake waters, or as a result of the natural accumulation of ore minerals during the processes of capture, transport and deposition of sediments (Smirnov, 1969).
The theoretical background of ore formation through each of these two processes are discussed separately followed by detailed descriptions of some important types of deposition formed through each process. Depending on the type of sediment accumulation, sedimentary deposits can be mechanical, chemical, biochemical, alluvial or volcanic. The conditions under which the deposition takes place largely determine the mineralogical composition of the resulting deposits, their size, purity and distribution both aerial and stratigraphic. The physicochemical and geological conditions under which sedimentary deposits are formed are also related to the general process of sedimentary rock formation. Sedimentary deposits are consistent with the sedimentary rocks that surround them. They usually occupy a strictly defined stratigraphic position and appear in the form of layers or flat layers. Sometimes, as a result of metamorphism and tectonic movements, they are deformed and acquire more complex contours. Some layers can stretch for tens of kilometers and reach a thickness of 500 m.
The mineralogical composition of sedimentary deposits is determined by three groups of mineral components: (1) decay-resistant minerals transported from the continent (quartz, rutile and sometimes feldspar, pyroxene, amphiboles and mica), (2) chemical decomposition products, montmorillonite, hydromica, opal, hydroxides of Fe and Mn), and (3) new sedimentary formations (carbonates, phosphates, ores, silicates, hydrocarbons).
Sedimentary deposits are extremely important in industry as they include all fossil fuel deposits (oil, gas, coal and shale), some iron, manganese and aluminum ores, as well as many non-ferrous and rare metals (U, Cu, V). Among the sedimentary deposits are the minerals, phosphorites and large deposits of such building materials as gravel, sand, clay, slate, limestone, chalk, dolomite, gypsum, and diatomites (Ridley, 2013).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Παπαδόπουλος, Α., Τζίφας, Ι. και Τσίκος, Χ., (2019). Sedimentary Ore Deposits: Origin, Exploitation, Paleoenvironmental Significance https://doi.org/10.3390/min9080469

Φιλιππίδης, Α., Μιχαηλίδης, Κ. και Βαβελίδης, Μ. (1985). Κοιτασματολογία 1, έκδοση: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων.

Amstutz, G.C., and A. J. Bernard, (1973). Ores in Sediments. Springer-Verlag, New York.

Arrhenius, G.O.S. (1952). Sediment cores from the east Pacific. Rep. Swed. Deep-Sea Exped.

Barron, J. A., Bukrya, D. and Walter, E. (2005). "Paleoceanographic History of the Guaymas Basin, Gulf of California, During the Past 15,000 Years Based on Diatoms, Silicoflagellates, and Biogenic Sediments". USGS Staff -- Published Research 327.

Berg, H. C., και Cobb, E. H. (1967). Metalliferous lode deposits of Alaska: U.S. Geol. Survey Bull. 1246, 254 p.

Berger, W.H., and Roth, P.H., (1975). Oceanic micropaleontology: Progress and prospects. Rev. Geophys. Space Phys.

Berner, (1981). A new geochemical classification of sedimentary environments. Journal of Sedimentary Petrology 51:359–65.

Bertoni, C., Cartwright, J.A., (2007). Clastic depositional systems at the base of the late Miocene evaporites of the Levant region, eastern Mediterranean., in: Schreiber, B.C., Lugli, S., Babel, M. (Eds.), Evaporites through space and time. Geological Society, London, Special Publications

Berryhill, R. V. (1963). Reconnaissance of beach sands, Bristol Bay, Alaska: U.S. Bur. Mines Rept. Inv. 6214, 48 p.

Bonatti, E. and Nayudu, Y. B. (1965). The origin of manganese nodules on the ocean floor.

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2010). Placer deposit. Encyclopedia Britannica.

Brooks, Α. Η. (1912). The mining industry in 1911: U.S. Geol. Survey Bull. 520.

Burk, C. A. (1965). Geology of the Alaska Peninsula Island arc and continental margin: Geol. Soc. America Mem. 99, pt. 1, 250 p.; pt. 2

Cita, M.B. (1973). Mediterranean evaporite: paleontological arguments for a deep basin desiccation model, in: Drooger, C.W. (Ed.), Messinian events in the Mediterranean. North-Holland Publ. Co, Amsterdam.

Condie, K. C., (2016). Earth as an Evolving Planetary System (Third Edition).

Crerar, A.D. and Barnes H. L., (1973). Deposition of deepsea manganese nodules.

Cronan, D. S. and Tooms, J. S. (1969). The geochemistry of manganese nodules and associated deposits fkom the Pa&la and Indian Oceans.

Ford, T. D., (1989). Tufa: a freshwater limestone.

Harraz, Z. H. (2013). Introduction to Sedimentary Ore Deposits.

Horn D. R., Horn B. M. and Delach M. N. (1972) Distribution of ferromanganese deposits in the world ocean. In Ferromanganese Deposits on the Ocean Floor, (editor D. R. Horn), pp. 9-17.

Goodfellow, W. (2004). Geology, genesis and exploration of SEDEX deposits, with emphasis on the Selwyn Basin, Canada. In: Deb M, Goodfellow WD (eds) Sediment hosted Lead-Zinc sulphide deposits; Attributes and models of some major deposits in India, Australia and Canada. Narosa Publishing House.

Kennett, J.P. (1982). Marine Geology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Leach, D.L. and Sangster, D.F. (1993). Mississippi Valley-type lead-zinc deposits, in Kirkham, R.V., Sinclair, W.D., Thorpe, R.I., and Duke, J.M., eds., Mineral deposit modeling: Geological Association of Canada, Special Paper

Leach, D.L. (2003). Tectonic controls of Mississippi Valley-type lead–zinc mineralization in orogenic forelands. Mineralium Deposita 38: 652–667.

Lynn, D. C. and Bonatti, E. (1965). Mobility of manganese in diagenesis of deep-sea sediments. Mar. Geol. 3, 467474.

Li, Y. H., Bischoff, J. and Mathieu, G. (1969). The migration of manganese in the Arctic Basin sediment. Earth Planet. Sci. Lett. 7, 265-270.

Menard, H. W. and Shiper, C. J. (1958). Surface concentrations of manganese nodules. Nature 182, 1156-1168.

Mero, J. L. (1962). Ocean-floor manganese nodules. Econ. Geol. 57, 747-767

Mertie, J. B. (1982). ‘Economic Geology of the Platinum Metals’

Michaud, D. (2016). Types of placers, 911metallurgists

Naslund, H. R. & McBirney, A. R. (1996). Mechanisms of formation of igneous layering. In Layered intrusions (ed. Cawthorn, R. G.) Developments in Petrology 15, Amsterdam, Elsevier B.V.

Oudin, E. (1987). Geochemistry of submarine sulfides: Marine minerals: NATO Advanced Research Workshop, Resource Assessment Strategies, Boston, 1987, Proceedings

Pedley, H.M. et al. (2000). Three-dimensional modeling of a Holocene tufa system in the Lathkill Valley, north Derbishire, using ground-penetrating radar. –Sedimentology

Raffensperger, J.P. (1996). Numerical simulation of sedimentary basin-scale hydrochemical processes, in Corapciolglu, M.Y., ed., Advances in porous media 3: New York, Elsevier

Ridley, J. (2013). Colorado State University. Ore deposits formed in sedimentary environments. Publisher: Cambridge University Press DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139135528.006

Rozendaal, A. (1980). The Gamsberg zinc deposit, South Africa: A banded stratiform base-metal sulfide ore deposit, in Ridge, J.D., ed., Proceedings of the Quadrennial IAGOD Symposium, 5: Stuttgart, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung

Skornyakova, N. S. (1960). Manganese concretions in sediments of the northeastern Pacific Ocean.

Smirnov, V. I. (1969). The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). Geologiia poleznykh iskopaemykh, 2nd ed. Moscow.

Smith, D. S. & Basson, I. J. (2006). Shape and distribution analysis of Merensky Reef potholing, Northam Platinum Mine, Western Bushveld Complex: implications for pothole formation and growth. Mineralium Deposita

Soltan, A. (2017). Economic Geology - Sedimentary ore deposits

Sonnenfeld, P. (2003). Encyclopedia of Physical Science and Technology

Summerhayes, C.P., Prell, W.L. and Emeis, K.C. (1992). Upwelling Systems: Evolution since the Early Miocene. Piccadilly: Geological Society of London. Geological Society of London Special Publication

Sutherland, G. D. (1985). Placer Analysis Limited. Geological Society of London. DOI https://doi.org/10.1144/gsjgs.142.5.0727

Strakhor, N.M. (1966). Types of manganese scoumulstion in present-day basins: their significance in understanding of manganese mineralization.

Trudgill, S. (1985). Limestone geomorphology. United States

Turner, R.J.W. and Otto, B.B. (1995). Structural and stratigraphic setting of the Triumph stratiform zinc-lead-silver deposit, Devonian Milligen Formation, Central Idaho: U.S. Geological Survey Bulletin

Vadász, E. (1951) Bauxite geology. Budapest: Akadémiai Kiadó, 129 p

Van Der Weijden, C. H., Schuiling R. D. and Das H. A. (1970). Some geochemical characteristics of sediments from the North Atlantic Ocean. Mar. Geol. 9, 81-99

Warren, J. (2000). Dolomite: occurrence, evolution and economically important Nassociations

Warren, J. (1999). Evaporites. Their Evolution and Economics


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.