Εξώφυλλο

A general model of social influence on opinion formation, from the agent’s point of view = Ένα γενικό μοντέλο κοινωνικής επιρροής στη διαμόρφωση άποψης, από την οπτική του πράκτορα.

Antonios Tilemachos Syreloglou

Περίληψη


Social influence on opinion formation has attracted a large amount of research interest over the years, being one of the most important social phenomena. In this paper, we propose a general model that describes this process from an agent's point of view, where the agent under consideration forms opinion on a topic. The model is based on a philosophical concept attributed to Leibniz, the alphabet of human thoughts. In particular, we use this concept to theoretically analyze the two fundamental aspects of the phenomenon, namely opinion and influence. This enables us to naturally construct the key parameters of the model. Also, unlike many literature models of opinion formation under social influence, where the process is studied given a social network of interacting agents, our model does not distinguish between influence coming from within a network and influence coming from outside a network. Instead, all sources of social influence are treated the same. In order to provide a framework for the potentially vast number of such sources and make the model more practicable, we formulate an assumption by combining results from research in two fields, namely research on the size and structure of an individual's social network and research on political socialization. The overall approach to constructing the model motivates us to have a brief discussion about opinion and knowledge within a society and to suggest a connection between opinion networks and knowledge networks. Finally, we evaluate the model and the soundness of the assumption using data collected from questionnaires. A number of 32 respondents answered questions concerning the importance of the July 2019 national elections in Greece. The respondents were selected to be young adults of 24 years of age, so that the parental influence on political topics is still significant and the accordingly designed questions could capture it. Conditions for the representativeness of the sample were not required, since we are not interested in making statistical inferences for an entire population but in the effectiveness of the model in predicting each respondent's opinion. For the purposes of the evaluation, we consider two groups of the respondents. The first group consists of all the respondents, while the second group is formed by removing from the first group those respondents whose influences are not adequately captured by the questions in the questionnaire. We report a much greater effectiveness of the model in predicting opinions in the second group, for which the necessary data is provided.

Η κοινωνική επιρροή στη διαμόρφωση άποψης έχει προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον ανά τα χρόνια, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, προτείνουμε ένα γενικό μοντέλο που περιγράφει αυτήν τη διαδικασία από την οπτική ενός πράκτορα, όπου ο υπό εξέταση πράκτορας διαμορφώνει άποψη για ένα θέμα. Το μοντέλο βασίζεται σε μια φιλοσοφική έννοια που αποδίδεται στον Leibniz, το αλφάβητο των ανθρώπινων σκέψεων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε αυτήν την έννοια για να αναλύσουμε θεωρητικά τις δύο θεμελιώδεις πτυχές του φαινομένου, δηλαδή την άποψη και την επιρροή. Αυτό μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε φυσικά τις βασικές παραμέτρους του μοντέλου. Επίσης, σε αντίθεση με πολλά βιβλιογραφικά μοντέλα διαμόρφωσης άποψης υπό το καθεστώς κοινωνικής επιρροής, όπου η διαδικασία μελετάται δοθέντος ενός κοινωνικού δικτύου πρακτόρων που αλληλεπιδρούν, το μοντέλο μας δεν ξεχωρίζει την επιρροή που προέρχεται μέσα από ένα δίκτυο από την επιρροή που προέρχεται από έξω. Αντίθετα, όλες οι πηγές κοινωνικής επιρροής αντιμετωπίζονται με κοινό τρόπο. Προκειμένου να παρέχουμε ένα πλαίσιο για τον δυνητικά τεράστιο αριθμό τέτοιων πηγών και να κάνουμε το μοντέλο πιο πρακτικό, διατυπώνουμε μια υπόθεση συνδυάζοντας αποτελέσματα από έρευνες σε δύο τομείς, συγκεκριμένα έρευνες σχετικά με το μέγεθος και τη δομή του κοινωνικού δικτύου ενός ατόμου και έρευνες για την πολιτική κοινωνικοποίηση. Η συνολική προσέγγιση για την κατασκευή του μοντέλου μάς παρακινεί να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με τη γνώμη (άποψη) και τη γνώση μέσα σε μια κοινωνία και να προτείνουμε μια σύνδεση μεταξύ των δικτύων γνώμης και γνώσης. Τέλος, αξιολογούμε το μοντέλο και την ορθότητα της υπόθεσης χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται από ερωτηματολόγια. Ένας αριθμός 32 ερωτηθέντων απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη σημασία των εθνικών εκλογών του Ιουλίου 2019 στην Ελλάδα. Οι ερωτηθέντες που επιλέχθηκαν ήταν νεαροί ενήλικες ηλικίας 24 ετών, έτσι ώστε να εξακολουθεί να είναι σημαντική η γονική επιρροή σε πολιτικά θέματα και οι κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις να μπορούν να την συλλάβουν. Δεν απαιτήθηκαν προϋποθέσεις για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, καθώς δεν ενδιαφερόμαστε για στατιστικά συμπεράσματα που αφορούν σε έναν ολόκληρο πληθυσμό αλλά για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου στην πρόβλεψη της άποψης του κάθε ερωτώμενου. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, θεωρούμε δύο ομάδες των ερωτηθέντων. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από όλους τους ερωτηθέντες, ενώ η δεύτερη ομάδα σχηματίζεται αφαιρώντας από την πρώτη ομάδα τους ερωτηθέντες για τους οποίους οι επιρροές που δέχονται δεν εντοπίζονται επαρκώς από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα δείχνουν πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του μοντέλου στην πρόβλεψη απόψεων στη δεύτερη ομάδα, για την οποία παρέχονται τα απαραίτητα δεδομένα.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ioannidis E., Modeling Knowledge Networks, PhD Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, School of Mathematics, 2018.

Helbing D., Opinion Formation Models, Quantitative Sociodynamics, Theory and Decision Library (Series B: Mathematical and Statistical Methods), vol 31., Springer, Dordrecht, 1995.

Sobkowicz P., “Modelling Opinion Formation with Physics Tools: Call for Closer Link with Reality”, Journal of Artificial Societies and Social Simulation 12(1)11, 2009.

DeGroot M. H., “Reaching a Consensus”, Journal of the American Statistical Association, 69, pp. 118-121, 1974.

Friedkin N. E. and Johnsen E. C., “Social influence and Opinions”, J. Mathematical Sociology, 15(3-4), pp. 193–205, 1990.

Friedkin N., Johnsen E., Social Influence Network Theory, Cambridge Univ. Press, New York, 2011.

Abelson R., Mathematical models of the distribution of attitudes under controversy, N. Frederiksen, H. Gulliksen (Eds.), Contributions to Mathematical Psychology, Holt, Rinehart & Winston, Inc, New York, pp. 142-160, 1964.

Taylor M., “Towards a mathematical theory of influence and attitude change”, Human Relations 21 (2), 121-139, 1968.

Hegselmann R. and Krause U., “Opinion Dynamics and Bounded Confidence Models, Analysis, and Simulation”, Journal of Artificial Societies and Social Simulation, vol. 5, pp. 1-33, 2002.

Deffuant G., Neau D., Amblard F. and Weisbuch G., “Mixing Beliefs among Interacting Agents”, Advances in Complex Systems, vol. 3, pp. 87-98, 2000.

Clifford P. and Sudbury A., “A Model for Spatial Conflict”, Biometrika, vol. 60, pp. 581-588, 1973.

Holley R. and Liggett T.M., “Ergodic Theorems for Weakly Interacting Systems and the Voter Model”, Annals of Probability, vol. 3, pp., 643-663, 1975.

Kasthurirathna D., Harre M., Piraveenan M., “Optimising influence in social networks using bounded rationality models”, Soc. Netw. Anal. Min., 6:54, 2016.

Kempe D., Kleinberg J. and Tardos E., “Maximizing the spread of influence through a social network”, Proceedings of the ninth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, ACM, pp. 137–146, 2003.

Acemoglu D. and Ozdaglar A., “Opinion Dynamics and Learning in Social Networks”, Dynamic Games and Applications, vol. 1, pp. 3-49, 2011.

Wasserman S. and Faust K., Social Network Analysis-Methods and Applications (Structural Analysis in the Social Sciences), Cambridge Univ. Press, 1994.

Couturat L., La Logique de Leibniz, chpts. 3,4, Paris: Felix Alcan, 1901.

Rescher N., “Review of On the Project of a Universal Character by Jonathan Cohen”, Journal of Symbolic Logic 19: 133, 1954.

Woltzenlogel Paleo B., Leibniz's Characteristica Universalis and Calculus Ratiocinator Today, 2016.

Parkinson G. H. R., ed. and trans., Leibniz: Logical Papers, Oxford Univ. Press., 1966.

Loemker L., ed. and trans., Leibniz: Philosophical Papers and Letters, 165–66, 192–95, 221–28, 248–50, and 654–66, Synthese Historical Library, Dordrecht: D. Reidel, 1969.

Rutherford D., “Philosophy and language” in Jolley N., ed., The Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge Univ. Press., 1995.

Couturat L., Opuscules et Fragments Inédits de Leibniz, 1903.

Geiger R. A. & Rudzka-Ostyn, B. (Eds.), Conceptualizations and Mental Processing in Language, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2011.

Hardy G. H. and Wright E. M., An Introduction to the Theory of Numbers, 5th ed. Oxford, England: Clarendon Press, pp. 3 and 21, 1979.

du Sautoy M., The Music of the Primes: Searching to Solve the Greatest Mystery in Mathematics, Harper Collins. p. 23, 2003.

Dunbar RIM, “The social brain hypothesis”, Evol Anthr 6(5):178–190, 1998.

Hill R. A. & Dunbar R. I. M., “Social network size in humans”, Hum. Nature 14, 53–72, 2003.

Bernard HR, Killworth PD, “On the social structure of an ocean-going research vessel and other important things”, Soc Sci Res 2(2):145–184, 1973.

Sutcliffe A, Dunbar RIM, Binder J, Arrow H, “Relationships and the social brain: Integrating psychological and evolutionary perspectives”, Br J Psychol 103(2):149–168, 2012.

Roberts SGB, Dunbar RIM, “Communication in social networks: Effects of kinship, network size, and emotional closeness”, Pers Relatsh 18:439–452, 2011.

Quintelier E., “Intergenerational transmission of political participation intention”, Acta Polit 50, 279–296, 2015.

Dinas E., “Why Does the Apple Fall Far from the Tree? How Early Political Socialization Prompts Parent-Child Dissimilarity”, British Journal of Political Science, vol. 44, no. 4, pp. 827–852, 2014.

Zaller J., The Nature and Origins of Mass Opinion, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1992.

Wanders F.H.K., Dijkstra A. B., Maslowski R., van der Veen I. & Amnå E., “The Role of Teachers, Parents, and Friends in Developing Adolescents’ Societal Interest”, Scandinavian Journal of Educational Research, 2020.

McIntosh H., Hart D., Youniss J., “The Influence of Family Political Discussion on Youth Civic Development: Which Parent Qualities Matter?”, Political Science and Politics, July, 2007.

Jennings K., Stoker L., Bowers J., “Politics across generations: family transmission re-examined”, The Journal of Politics, 71, 782–799, 2009.

Gettier E. L., “Is Justified True Belief Knowledge?”, Analysis, 23 (6): 121–123, 1963.

Scheffler I., Conditions of Knowledge: An Introduction to Epistemology and Education, Chicago: Scott, Foresman, 1965.

Boghossian P., Fear of Knowledge: Against relativism and constructivism, Oxford, UK: Clarendon Press, Chapter 7, p 95-101, 2007.

Kirkham R. L., “Does the Gettier Problem Rest on a Mistake?”, Mind, 93 (372): 501–513, 1984.

Pollock J. L., Cruz J., Contemporary Theories of Knowledge, (2nd ed.), Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

Plantinga A., Warrant: The Current Debate, Oxford University Press, 1992.

Parkinson G. H. R., Mary Morris, trans., Leibniz: Philosophical Writings, London: J M Dent, 1973.

Dawson, Jr., J. W., Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel, Wellesley MA: A. K. Peters, 1997.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.