Εξώφυλλο

Πυρομεταμόρφωση = Pyrometamorphism.

Βασιλική Νικόλαος Κακολύρη

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το φαινόμενο της πυρομεταμόρφωσης. Η πυρομεταμόρφωση είναι ένα είδος θερμικής μεταμόρφωσης που χαρακτηρίζεται από υψηλές έως υπερυψηλές συνθήκες θερμοκρασίας και χαμηλές πιέσεις. Έτσι η πυρομεταμόρφωση ανήκει στη σανιδινιτική φάση.
Η πυρομεταμόρφωση είναι ένα σπάνιο και δυσδιάκριτο φαινόμενο. Υπάρχουν λίγες εμφανίσεις οι οποίες περιορίζονται σε μικρές ζώνες και ξενολίθους. Περιπτώσεις πυρομεταμόρφωσης αποτελούν η πυριγενής πυρομεταμόρφωση από μαγματική δράση, η καύση ή και αυτοανάφλεξη οργανικών στρωμάτων και από πρόσκρουση κεραυνού. Ένα ακόμα είδος είναι η ανθρωπογενής πυρομεταμόρφωση, η οποία συνδέεται με τη δραστηριότητα του ανθρώπου, όπως η βιομηχανία.
Τέλος, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη εντοπίστηκε πυρομεταμορφωμένος ξενόλιθος σε ηφαιστειακό πέτρωμα του ηφαιστείου της.

The topic of this diploma thesis is pyrometamorphism. It is a type of thermal metamorphism characterized by high to ultra-high temperature and low-pressure conditions. Thus, pyrometamorphism belongs to the sanidinite facies.
Pyrometamorphism is a rare and hardly distinguishable phenomenon. There are only a few appearances that are limited to small zones and xenoliths. Pyrometamorphic regimes consist of igneous pyrometamorphism, related to magmas, the combustion or self-ignition of organic material and lightning strikes.
Another pyrometamorphic regime is anthropogenic pyrometamorphism which is associated with human activity, such as industrial operations.
Lastly, in Greece, a pyrometamorphosed xenolith was found in an igneous rock in Santorini’s volcano.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Barton MD, Staude J-M, Snow EA Johnson DA (1991) Aureole systematics. In: Kerrick DM (ed) Contact metamorphism. Reviews in Mineralogy 26, Mineralogical Society of America, pp 723–847

Diaz-Martinez E, Ormö J (2003) An alternative hypothesis for the origin of ferroan ringwoodite in the pumice of El Gasco (Cαceres, Spain). Lunar Planet Sci 34:1318

Harley SL (1989) The origin of granulites: a metamorphic perspective. Geol Mag 126:215–247

Holdaway MJ (1971) Stability of andalusite and the aluminium silicate phase diagram. Am J Sci 271:97–131

Kennedy GC, Wasserburg FJ, Heard HC, Newton RC (1962) The upper three-phase region in the system SiO2-H2O. Am J Sci 260:501–521

Ostrovsky IA (1966) P-T-diagram of the system SiO 2 -H 2 O. Geol J 5:127–134

Richardson SW, Gilbert MC, Bell PM (1969) Experimental determination of kyanite-andalusite and andalusite-sillimanite equilibria: the aluminium silicate triple point. Am J Sci 267:259–272

Rodney H.G. (2006). Pyrometamorphism. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 275.

Spray JG (1999) Shocking rocks by cavitation and bubble implosion. Geology 27:695–698

Turner FJ, Verhoogen J (1960) Igneous and metamorphic rocks.McGraw-Hill Book Company

Tuttle OF, Bowen NL (1958) Origin of granite in the light of experimental studies in the system NaAlSi2O8-KAlSi2O8-SiO2-H2O. Geol Soc Am Mem 74

Yoder HS, Tilley CE (1962) Origin of basaltic magmas: an experimental study of natural and synthetic rock systems. J Petrol 3:342–532

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Δημητριάδης Σ. (1988). Εισαγωγή στην πετρολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Εκδόσεις Γιαχούδη

ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ

http://geologylearn.blogspot.com

http://geologyscience.com

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo425y


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.