Εξώφυλλο

Διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης δεδομένων βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικης ενέργειας = Investigation of the foundation conditions for thw construction of biogas tanks for electric power generation,

Αγησίλαος Θεόδωρος Πούλιος

Περίληψη


Για τη διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης ενός έργου σε εδαφικούς σχηματισμούς είναι σημαντικός ο προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους θεμελίωσης και ειδικότερα ο προσδιορισμός της διατμητικής αντοχής και της συμπιεστότητας αυτού. Ο βέλτιστος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της διενέργειας τριαξονικών δοκιμών (δοκιμή τριαξονικής θλίψης ή δοκιμή άμεσης διάτμησης). Στην παρούσα διπλωματική εργασία και στα πλαίσια διερεύνησης της μηχανικής συμπεριφοράς του υπεδάφους έδρασης των περιοχών Άρμα, Ελεώνας και Λευκώνας εκτελέστηκαν εργαστηριακές εδαφομηχανικής ώστε να προκύψουν στοιχεία διατμητικής αντοχής και συμπιεστότητας. Με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα έγιναν εδαφοτεχνικοί έλεγχοι της επάρκειας της θεμελίωσης των εξεταζόμενων υπό κατασκευή κτιρίων με υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και της αντίστοιχης τιμής της επιτρεπόμενης τάσης και υπολογισμός των παραγόμενων από αυτήν καθιζήσεων.

In order to investigate the foundation’s conditions of a construction, it is important to determine the mechanical characteristics of the subsoil and specifically its shear strength and compressibility. The optimal way to achieve this is by conducting triaxial tests (triaxial compression or direct shear tests). In the present thesis and in the context of the investigation of the subsoil’s mechanical behavior in the Αrma, Eleonas and Leukonas area, laboratory soil mechanics tests were conducted to produce shear strength and compressibility parameters. Based on the laboratory tests results, trial tests were carried out on the foundation of the under construction buildings, in order to estimate the bearing capacity of the soil and the corresponding value of allowable stress and respective settlement.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ASTM D3080-90: Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions. (n.d.).

GDS Specification Datasheet: (a)Saturated/Unsaturated Back Pressured Shearbox (GDSBPS). (n.d.).

Βλάχος, Β. (2015). Εργαστηρική προσωμοίωση των συνθηκών διάτμησης εδαφών σε ακόρεστες συνθήκες. Θεσσαλονίκη: Μεταδιπλωματική διατριβή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2000. (n.d.). Ανάκτηση από www.oasp.gr

Καββαδάς, Μ. (2007). Στοιχεία Εδαφομηχανικής. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΜΠ.

Καββαδάς, Μ. (2008). Σημειώσεις Θεμελιώσεων Τεχνικών Έργων. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΜΠ.

Μπουκοβάλας, Γ. (2004). Σημειώσεις σε Ειδικά Θέματα Θεμελιλωσεων. Εκδόσεις ΕΜΠ.

Παπατσικουράκης, Δ. (2017). Διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης στο Γενί Τζάμι της Έδεσσας. Θεσσαλονίκη: Προδιπλωματική Διατριβή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Παπαχαρίσης, Ν., Μάνου-Ανδρεάδη, Ν., & Γραμματικόπουλος, Ι. (1999). Γεωτεχνική Μηχανική. Θεσσαλονίκη`: Εκδοτικός Οίκος Αδέρφών Κυριακίδη.

Τσότσος, Σ. (1987). Θέματα εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων. Α.Π.Θ.

Χατζηγώγος, Ν. (2020). Διεξαγωγή Γεωτεχνικής Έρευνας-Μελέτης στη ΒΙ.Π.Ε. Σερρών. Θεσσαλονίκη.

Χατζηγώγος, Ν. (2020). Διεξαγωγή Γεωτεχνικής Έρευνας-Μελέτης στο Άρμα Βοιωτίας. Θεσσαλονίκη.

Χατζηγώγος, Ν. (2020). Διεξαγωγή Γεωτεχνικής Έρευνας-Μελέτης στον Ελεώνα Βοιωτίας. Θεσσαλονίκη.

Χρηστάρας, Β., & Χαζηαγγέλου, Μ. (2011). Απλά βήματα στην εδαφομηχανική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Χριστούλας, Σ. (1998). Επιλογές Εφαρμοσμένης Γεωτεχνικής Μηχανικής. Αθήνα: Εκδόσεις Συμεών.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.