Εξώφυλλο

Μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας σε σκόνες δρόμων: συμβολή στη διερεύνηση πιθανών περιοχών ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης = Magnetic susceptibility measurments in road dusts: contribution to the investigation of potential pollution areas in the urban environment of Thessaloniki.

Σπυρίδων Νικόλαος Τζανής

Περίληψη


Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συλλέχθηκαν δείγματα από σκόνες δρόμων (road dust), καλύπτοντας μεγάλο μέρος της πόλης.
Στα πλαίσια της εργασίας εφαρμόστηκαν κυρίως μαγνητικές μετρήσεις.Σκοπός των μετρήσεων αυτών είναι ο καθορισμός των τιμών της μαγνητικής επιδεκτικότητας στις
εκάστοτε περιοχές. Αυτές οι τιμές βοηθάνε στην διερεύνηση πιθανών περιοχών ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, αφού περιοχές με μεγάλες τιμές μαγνητικής
επιδεκτικότητας είναι πιθανό να είναι πιο μολυνσμένες.Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε διαγράμματα όπου είναι διακριτές οι περιοχές με αυξημένες τιμές
μαγνητικής επιδεκτικότητας, βάσει των οποίων συζητούνται οι πιθανές περιοχές ρύπανσης αλλά και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου.
Λέξεις κλειδιά
Μαγνητική επιδεκτικότητα. Πιθανές εστίες ρύπανσης. Περιβαλλοντικός μαγνητισμός. Σκόνη δρόμου.

Abstract
The present survey was carried out in the city of Thessaloniki. Road dust samples were collected, covering a big part of the city. As part of the work magnetic
measurements scans were applied. The purpose of those measurements is the definition of magnetic susceptibility of each sampling area. Those results are helpful
for the investigation of possibly polluted areas in the urban environment of Thessaloniki, because areas with high magnetic susceptibility measurements are likely
to be more polluted.The results of the measurements are presented in diagrams where the areas with high magnetic susceptibility are discernible. Based on these
results,possibly polluted areas and contingencies dangers for human health are being discussed.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Billah, A., 2016. Investigation of multiferroic and photocatalytic properties of Li doped BiFeO3 nanoparticles prepared by ultrasonication. DOI:10.13140/RG.2.2.23988.76166

Bityukova, L., Scholger, R., Birke, 1999. Magnetic susceptibility as indicator of environmental pollution of soils in Tallinn. Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy. 24:9, 829-835.

Bourliva, A., Kantiranis, N., Papadopoulou, L., Aidona, E., Christophoridis, C., Kollias, P., Evgenakis, M., Fytianos, K., 2018. Seasonal and spatial variations of magnetic susceptibility and potentially toxic elements (PTEs) in road dusts of Thessaloniki city, Greece: A one-year monitoring period. Science of the Total Environment 639 (2018) 417-427.

Bourliva, A., Papadopoulou, L., Aidona, E., 2016. Study of road dust magnetic phases as the main carrier of potentially harmful trace elements. Science of the Total Environment 553 (2016) 380–391.

Bućko, M.S., Magiera, T., Pesonen, L.J., Janus, B., 2009. Magnetic, geochemical, and microstructural characteristics of road dust on roadsides with different traffic volumes-case study from Finland. Water Air Soil Pollut. 209, 295–306.

Dobrin M., 1976. Introduction to Geophysical Prospecting, New York, McGraw Hill Book Comp. Inc.

Imhmed S., 2012. Application of magnetic susceptibility measurements to oilfield scale management. Doctor of Philosophy Thesis in petroleum engineering, Herriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK.

Kim,W., Doh, S.-J., Park, Y.-H., Yun, S.-T., 2007. Two-year magnetic monitoring in conjunction with geochemical and electron microscopic data of roadside dust in Seoul, Korea. Atmos. Environ. 41, 7627–7641.

Liu, Q., & Roberts, A., Larrasoaña, J., Banerjee, S., Guyodo, Y., Tauxe, L., Oldfield, Fk. 2012. Environmental Magnetism: Principles and Applications. Reviews of Geophysics. 10.1029/2012RG000393. Environmental Magnetism.

Lu, S. G., Bai, S. Q., Xue, Q. F., 2007. Magnetic properties as indicators of heavy metals pollution in urban topsoils: a case study from the city of Luoyang, China. Geophysical Journal International 171 (2007) 568-580. DOI: 10.1111/j.1365-246X.2007.03545.x

Orosun, M., Oniku, A. S Orosun, R., Salawu, N., Louis, H., Adie, P., 2019. Magnetic susceptibility measurement and heavy metal pollution at an automobile station in Ilorin, North-Central Nigeria. Environmental Research Communications. 2. 10.1088/2515-7620/ab636a.

Potter, D. K., 2004. Magnetic susceptibility as a rapid petrophysical tool for a permeability prediction. EAGE 66 th Conference and Technical Exhibition, Paris, 7-10 June 2004.

Prezzi, C. & Orgeira, M., Ostera, H., Vasquez, C., 2005. Ground magnetic survey of a municipal solid waste landfill: Pilot study in Argentina. Environmental Geology. 47. 889-897. 10.1007/s00254-004-1198-6.

Παπαζάχος Β., 1998. Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Εκδόσεις Ζήτη.

Παπαζάχος K, Παπαζάχος, Β., 2013. Εισαγωγή στην Γεωφυσική, Εκδόσεις Ζήτη.

https://www.agico.com/text/apps/enviro/enviro.php, (accessed 26 December 2021)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.