Εξώφυλλο

Ανατομία και προοπτικές του Ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων: Περλίτης = Anatomy and prospects of the greek industrial minerals and rocks: Perlite.

Λάζαρος Γεώργιος Χαριτόπουλος

Περίληψη


Ο περλίτης είναι ένα υαλώδες ηφαιστειακό πέτρωμα, που αν θερμανθεί σε ειδικό κλίβανο διογκώνεται εξαιτίας του περιεχόμενου νερού που διαφεύγει. Αυτή η διογκωμένη του μορφή έχει πληθώρα εφαρμογών στον κατασκευαστικό τομέα, στον αγροτικό τομέα επίσης είναι πολύ διαδεδομένος στην διήθηση υγρών και στις κρυογενικες εφαρμογές. Ο περλίτης σχηματίζεται από την ενυδάτωση του οψιδιανού γι’ αυτό τα κοιτάσματά του είναι επιφανειακά. Οι ποιο κοινοί τύποι περλίτη με βάση τον ιστό του είναι τρεις ο κοκκώδης, ο κισσηρώδης και ο κλασικός περλίτης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με σημαντικά αποθέματα περλίτη, η παραγωγή του επικεντρώνεται στην Μήλο. Η εξόρυξη του περλίτη είναι φιλική προς το περιβάλλον και προς τον άνθρωπο οπότε η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του είναι ποιο εύκολη.

Perlite is a glassy volcanic rock, which, if heated in a special furnace, pops due to the escaping water content. This expanded form has a multitude of applications in the construction sector, in the agricultural sector it is also very common in liquid filtration and cryogenic applications. Perlite is formed by the hydration of obsidian so its deposits are surface deposits. The most common types of perlite based on its texture are three: granular, pumiceous and classical perlite. Greece is a country with significant reserves of perlite, the production of which is concentrated in Milos. The extraction of perlite is environmentally and human-friendly so the exploitation of its deposits is easier.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Antonucci P.L., Crisafulli M.L. , Giordano N. and Burriesci N. 1985. Zeolitization of perlite, Materials Letters, Volume 3, number7,8 , a Istituto CNR, Trasformazione e Accumulo Energib, Cattedra di Chimica Industriale, Universita di Messina, Italy

Breese R.O.Y. and Barker J.M. 1994. Perlite. In Industrial Minerals and Rocks, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., Littleton, Colorado, 6th Edition, pp. 735-749.

Koukouzas N. 1998. Volcanic glass (perlite) of Kimolos island Greece: Mineral chemistry and structure, Δελτίο της Ελληνικής γεωλογικής εταιρίας Πρακτικά 8ου συνεδρίου, Πάτρα

Maxim L.D., Niebo R. and McConnell E. E., 2014. Perlite toxicology and epidemiology, Inhalation Toxicology International Forum for Respiratory Research, Everest Consulting Associates, Cranbury, NJ, USA and 2 ToxPath Inc., Raleigh, NC, USA

Ni S., Wang N., Guo X. and Liu J., 2021. Li4SiO4-based sorbents from expanded perlite for high-temperature CO2 capture. State Key Laboratory of Coal Combustion, School of Energy and Power Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, People’s Republic of China.

Rashad A. M. 2016. A synopsis about perlite as building material – A best practice guide for Civil Engineer, Construction and Building Materials, . Building Materials Research and Quality Control Institute, Housing & Building National Research Center, HBRC, Cairo.

Tsikouras B., Passa K. S., Iliopoulos I. and Katagas C. 2016. Microstructural Control on Perlite Expansibility and Geochemical Balance with a Novel Application of Isocon Analysis: An Example from Milos Island Perlite (Greece), Minerals, Faculty of Science, Physical and Geological Sciences, Universiti Brunei Darussalam, Department of Geology, Section of Earth Materials, University of Patras, Patras, Greece.

Ελληνική βιβλιογραφία

Κοιτασματολογία Βιομηχανικών Ορυκτών & Πετρωμάτων, Παρουσίαση του μαθήματος Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα του Τμήματος Γεωλογίας. ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

Μιχαηλίδης Κ.Μ., Βαβελίδης Μ.Κ. και Φιλιππίδης Α.Α., 2013. Σημειώσεις. Κοιτασματολογίας Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Σιώπη Α. - ΑΕΜ:14157, 2019. Μελέτη Σύνθεσης Κονιαμάτων με Μπεντονίτη και Περλίτη, Πτυχιακή εργασία ως μέρος του Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

Τσιραμπίδης Α. και Φιλιππίδης Α., 2013. Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τομέας Ορυκτολογίας Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Τσιραμπίδης Α. 2005. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαδικτυακές πηγές

Androulakis T. 2013.S&B’s Sustainable case of mining & tourism in Milos island, Greece: http://www.euromines.org/news/newsletters/1-2013/sbs-sustainable-case-mining-tourism-milos-island-greece Perlite MILOS – GREECE: http://milos-greece.com/en/mining/perlite.html

Something to smile about: a 100% natural, mineral-based toothpaste, 2020. IMERYS.com: https://www.imerys.com/news-stories/Something-to-smile-about-a-100-natural-minerals-based-toothpaste

Transforming perlite waste residue into construction bricks, 2021. IMERYS.com: https://www.imerys.com/news-stories/transforming-perlite-waste-residue-into-construction-bricks

USGS science for a changing world: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/perlite-statistics-and-information


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.