Εξώφυλλο

Διαχείριση μεταλλευτικών αποβλήτων = Managment of mining wastes.

Αριάδνη Ιορδάνης Σαχίνογλου

Περίληψη


Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει μια περιεκτική εικόνα για τη διαχείριση των αποβλήτων της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης λαμβάνει το νομικό πλαίσιο καθώς μέσω της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ, των Αποφάσεων και των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) επηρεάζονται τομείς όπως ο χαρακτηρισμός των αποβλήτων, η ταξινόμηση τους, το Σχέδιο Διαχείρισης που καταρτίζεται από τον υπεύθυνο φορέα, η σωστή επιλογή των εγκαταστάσεων διαχείρισης αλλά και η ταξινόμηση τους. Όλα τα παραπάνω έχουν σκοπό την όσο το δυνατό πιο ακίνδυνη περιβαλλοντικά, αλλά και ακίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων, διαχείριση των αποβλήτων καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες από εγκαταστάσεις διαχείρισης προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να βασιζόντουσαν σε θέματα όπως την όξινη απορροή, την κυάνωση που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του χρυσού ή ακόμα και αστοχίες λόγω σφαλμάτων των εγκαταστάσεων. Στην Ελλάδα οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Λαυρίου και της Κίρκης παρ’ ότι δεν είναι τα μόνα κλειστά ή εγκαταλελειμμένα μεταλλευτικά κέντρα.


The aim of this diploma thesis is to give a comprehensive view of the waste management of the mining industry. An important part of the management is included in the legal framework as through the Directive 2006/21/EC, the Decisions and the Best Available Techniques (BAT) sectors are affected as the characterization of waste, its classification, the Mine Waste Management Plan drawn up by the responsible operator, the right choice of management facilities but also their classification. All the above have the purpose of managing waste as harmless to the environment as possible and also harmless to the human health, waste management as there are not a few cases in which significant problems have arisen from management facilities in the natural and the man-made environment. These problems may have been based on issues such as acid mine drainage, the use of cyanide used to extract the gold, or even failures due to plant faults. In Greece, the most characteristic cases are the case of Lavrion and Kirki, although those are not the only closed or abandoned mining cases.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Damigos, D., & Kaliampakos, D. (2006). The “battle of gold” under the light of green economics: a case study from Greece. Environmental Geology, 50(2), 202-218.

Demetriades, A., Li, X., Ramsey, M. H., & Thornton, I. (2010). Chemical speciation and bioaccessibility of lead in surface soil and house dust, Lavrion urban area, Attiki, Hellas. Environmental Geochemistry and Health, 32(6), 529-552.

Dold, B. (2005). Basic concepts of environmental geochemistry of sulfide mine-waste. Mineralogía, geoquímica y geomicrobiología para el manejo ambiental de desechos mineros. XXIV Curso Latinoamericano de Metalogenia, 22, 1-36.

Dold, B. (2014). Evolution of acid mine drainage formation in sulphidic mine tailings. Minerals, 4(3), 621-641.

European Commission (2018) BREF Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste Rock in Mining Activities

Eurostat, Statistics Explained, Waste Statistics (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics)

Government of Western Australia, Department of Mines and Petroleum Environment, 1999. Safe Design and Operating Standards for Tailings Storage.

Hadjibiros, K., Mantziaras, I. D., Sakellariadis, D. G., Giannakidou, C., & Katsiri, A. (2006). Pollution risk assessment from European mining sites and preliminary results from tailings dams in Greece. In Proceedings of the 8th International Conference: Protection and Restoration of the Environment (pp. 3-7).

Lottermoser, B. (2003). Mine water. In Mine wastes (pp. 83-141). Springer, Berlin, Heidelberg.

Moran, R. E. (1999). Cyanide in mining: some observations on the chemistry, toxicity and analysis of mining-related waters. Central Asia Ecology, 99.

Paine, P. J. (1987). An historic and geographic overview of acid mine drainage. In Proceedings of the Acid Mine Drainage Seminar/Workshop, Halifax, NS (pp. 23-26).

Tailings.info (https://www.tailings.info/)

Vick, S. G. (1990). Planning, design, and analysis of tailings dams. BiTech Publishers Ltd.

Αδάμ Κ. 2005. Διαχείριση μεταλλευτικών έργων και αειφόρος ανάπτυξη. Μεταλλειολογικά - ΜεταλλουργικάΧρονικά, 12, 1-36.

Αλέξανδρος Δημητριάδης, 2017. Η γεωχημική χαρτογράφηση του αστικού περιβάλλοντος. 25ηΠανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS, Crowne Plaza Hotel,

Αθήνα, 12 Μαΐου 2017

Αρίκας Κ., Asfahani N., Nowak A., Goetz D. (2007). Τα μεταλλεία Κίρκης Νομού Έβρου και εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέρος α ́: Γεωχημική και ορυκτολογική μελέτη των μεταλλευτικών τελμάτων και συμπυκνωμάτων. Μεταλλειολογικά – Μεταλλουργικά Χρονικά, 1-2, 21-50.

Βερώνη, Κ. (2020). Δημιουργία και αντιμετώπιση του φαινομένου της όξινης απορροής μεταλλείων, η περίπτωση των μεταλλείων της Κίρκης. Μεταπτυχιακή εργασία, ΕΜΠ, 127 σελ.

Δημητριάδης, Αλ. Βέργου, Βλαχογιάννης, Ν. (2000). Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και του αστικού περιβάλλοντος του Λαυρίου από τα μεταλλευτικά-μεταλλουργικά απορρίμματα και οι επιπτώσεις στην υγεία του τοπικού πληθυσμού. «Πρακτικά ,της Θ’ Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής, Λαύριον, 13-16 Απριλίου 2000. Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, Καλύβια Θορικού Αττικής, 1-36.

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης»

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Απριλίου 2009 για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας»

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΟΔΗΓΙΑ 2006/21/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών»

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων ταξινόμησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες»

Εφημερίδα της Κυβέρνησης «ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ)»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2076. 25 Σεπτεμβρίου 2009

Ζαχαριά, Χ.Ν. (2010). Περιγραφή διασποράς ρύπων από εγκαταστάσεις μεταλλευτικών αποβλήτων με σύγχρονα λογισμικά εργαλεία. Πτυχιακή εργασία, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, ΕΜΠ, 121 σ.

ΙΓΜΕ, 23 Ιουνίου 2006. «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΡΚΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ», Παρουσίαση σε ενημερωτική ημερίδα.

Κομνίτσας Κ. & Ξενίδης Α. (2001) Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία – Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων. Τεχν.

Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1&2, 19-36.

Klohn Crippen Berger (https://www.klohn.com/projects/highland-valley-copper-mine/)

Μέγας Δ. (2014). Εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων - Βασικές αρχές σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης. Μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 119 σελ.

Νικολαΐδης Χ. και Κωνσταντινίδης Θ. (2010). Μελέτη επιπτώσεων από το μεταλλείο Κίρκης. Αξιολόγηση περιβαλλοντικής ρύπανσης κίνδυνοι σχετικοί με τη δημόσια υγεία. Έκθεση του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος για τα μεταλλεία Κίρκης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Εβρου, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΔΠΘ - ΝΑΡΕ - ΓΠΝΑ), 64 σελ.

Πουλημένου Ν-Η. (2018). Διαχείριση των μεταλλευτικών αποβλήτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομικό πλαίσιο και την αναθεώρηση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Διπλωματική εργασία, ΕΑΠ, 98 σελ.

Σαμανίδης Χ. (2012). Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη θειικών αλάτων στα μεταλλευτικά τέλματα και συμπυκνώματα από την ανενεργή μονάδα εμπλουτισμού στην Κίρκη Έβρου. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα γεωλογίας, ΑΠΘ, 140 σελ.

Σπυράκος Α. (2012). Επιπτώσεις από την εφαρμογή της οδηγίας εξορυκτικών αποβλήτων στη διαχείριση εξορυκτικών έργων. Διπλωματική εργασία, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, ΕΜΠ, 147 σελ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2019). «Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς του δημόσιου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης Δ. Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, ορισμός αρμόδιων φορέων και καθορισμός μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (2012). «Απογραφή κλειστών & εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων αποβλήτων»

Χατζηγεωργίου-Σταυράκη Π. (1998). Επιπτώσεις της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα σε περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας στην υγεία του τοπικού πληθυσμού. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 122 σελ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.