Εξώφυλλο

Μελέτη της επαφής Βασικών διεισδύσεων σε Μεταϊζήματα της Περιροδοπικής Ζώνης, Ν. Θεσσαλονίκης = Study of the Contact between Mafic Intrusions and Metasedimentary rocks of the Circum Rhodope Belt, Perfecture of Thessaloniki, Greece.

Γεώργιος Κωνσταντίνος Παζάρας

Περίληψη


Η περιοχή μελέτης ανήκει στην Περιροδοπική ζώνη. Αποτελείται από οφειολιθικά πετρώματα, κυρίως γάββρους και μεταβασάλτες, πάνω στα οποία επωθούνται μεταηφαιστειοκλαστικά πετρώματα. Τα τελευταία αποτελούνται από μεταρυόλιθους και τουρβιδίτες. Οι τουρβιδίτες αποτελούνται από εναλλαγές μεταψαμμιτών και μεταργιλικών πετρωμάτων, πάνω στα οποία επωθούνται ασβεστόλιθοι Τριαδικής ηλικίας. Τα πετρώματα της περιοχής μελέτης έχουν υποστεί περιοχική μεταμόρφωση, πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Επαφές εντοπίστηκαν μεταξύ γάββρου και τουρβιδιτικών πετρωμάτων, καθώς και μεταξύ γάββρου και μεταηφαιστειακών πετρωμάτων, και συγκεκριμένα μεταρυόλιθου. Όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις, οι δύο επαφές είναι τεκτονικές. Στην επαφή μεταξύ γάββρου και μεταρυόλιθου, το πέτρωμα εμφανίζεται σκουρόχρωμο, λεπτόκοκκο και ιδιαίτερα σκληρό. Ορυκτολογικά αποτελείται κυρίως από χαλαζία, χλωρίτη, μαγνητίτη και γρανάτη, ενώ εντοπίζονται πλαγιόκλαστο και απατίτης. Ο γρανάτης, ο μαγνητίτης και ο χλωρίτης εμφανίζονται πλούσιοι σε μαγγάνιο. Τα ορυκτά αυτά σχηματίζονται στις μικρορωγμώσεις του μεταρυόλιθου πιθανόν από ρευστά μεταμορφικής προέλευσης κατά την περιοχική μεταμόρφωση των πετρωμάτων, χωρίς να αποκλείεται και ο σχηματισμός τους από μετεωρικά και υπόγεια νερά. Ως πηγή του μαγγανίου θεωρούνται τα οφιολιθικά πετρώματα.

The study area belongs to the Circum Rhodope belt. It consists of ophiolites, mainly gabbros and metabasalts, which are overthrusted by metavolcanosedimentary rocks. The latter comprise metarhyolites and turbidites. Turbidites are composed of alternations of metasandstones and metargillaceous rocks, which are overthrusted by Triassic limestones. All rocks have been affected by grenschist facies metamorphism. Contacts have been observed between gabbro and turbidites, as well as between gabbro and metarhyolite. Οbservations and analyses have led to the conclusion that both contacts are tectonic. At the contact between gabbro and metarhyolite, the rock becomes dark-coloured, fine-grained and very hard. Mineralogically, it consists mainly of quartz, chlorite, magnetite and garnet, with few plagioclase and apatite crystals. Garnet, magnetite and chlorite appear to be rich in manganese. These minerals are formed in the microcracks of the metarhyolite possibly by fluids of metamorphic origin during the regional metamorphism of the rocks, without excluding their formation from meteoric and groundwater. The ophiolitic suite is considered to be the Mn source.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abdelnasser, A. and Kumral, M., 2016. Mineral chemistry and geochemical behavior of hydrothermal alterations associated with mafic intrusive-related Au deposits at the Atud area, Central Eastern Desert, Egypt. Ore Geology Reviews, 77, 1-24.

Amthauer, G., McIver, J. R. and Viljoen, E. A., 1979. 57Feand119Sn Moessbauer studies of natural tin-bearing garnets. Physics and Chemistry of Minerals, 4(3), 235-244.

Anonymous, 1972. Penrose field conference on Ophiolites. Geotimes, 17, 24-25.

Armbruster, T., Bonazzi, P., Akasaka, M., Bermanec, V., Chopin, C., Gieré, R., Heuss-Assbichler, S., Liebscher, A., Menchetti, S., Pan, Y. and

Pasero, M., 2006. Recommended nomenclature of epidote-group minerals. European Journal of Mineralogy, 18(5), 551-567.

Arndt N., 2011. Greenschist Facies. In: Gargaud M. et al. (eds) Encyclopedia of Astrobiology. Springer, Berlin, Heidelberg.

Bateman, R., Costa, S., Swe, T. and Lambert, D., 2001. Archaean mafic magmatism in the Kalgoorlie area of the Yilgarn Craton, Western Australia: a geochemical and Nd isotopic study of the petrogenetic and tectonic evolution of a greenstone belt. Precambrian Research, 108, 75-112.

Bekele, B. and Sen, A., 2020. The mineral chemistry of gahnite, garnet and columbite-group minerals (CFM): Implications for genesis and evolution of the Kenticha Rare-element granite-pegmatite, Adola, Ethiopia. Journal of African Earth Sciences, 162, 103691.

Bertrand, J., Ferriére, j. and Stais, A., 1994. Données petrographiques et géochronologiques sur des laves des domains vardariene de Peonias et d΄Almopias (Hellénides orientales). Bull. Geol. Soc. Gr., 30, 213-222.

Blatt, H., Tracy, R. and Owens, B., 2006. Petrology: Igneous, Sedimentary and Metamorphic. W.H. Freeman and Company, 3rd Edition, 530p.

Borchert, H., 1970. On the ore-deposition and geochemistry of manganese. Mineralium Deposita, 5(3), 300-314.

Bonev, N., Magganas, A. and Klain, L., 2010. Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope Belt, Bulgaria-Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings XIX Congress Carpathian-Balkan Geological Association, Special Volume 100, 157-164.

Bonev, N. and Stampfli, G., 2011. Alpine tectonic evolution of a Jurassic subduction-accretionary complex: Deformation, kinematics and 40Ar/39Ar age constraints on the Mesozoic low-grade schists of the Circum-Rhodope belt in the eastern Rhodope- Thrace region, Bulgaria-Greece. Journal of Geodynamics, 52 (2), 143-167.

Boyanov, I., Mavroudchiev, B. and Vaptsarov, I., 1963. On the structural and formational peculiarities of part of the eastern Rhodopes. Bull. Geol. Inst., 12, 125-186

Boyanov, I. and Trifonova, 1978. New data on the age of the Phyllitoid complex from the eastern Rhodope. Bull. Geol. Inst. Bulgarian Ac. Sci., 12, 125-178.

Brown, E.H., 1967. The Greenschist Facies in part of Easter Otago, New Zealand. Contr. Mineral. and Petrol., 14, 259-292.

Brown, S. and Robertson, A., 2004. Evidence for the Neotethys ocean rooted in the Vardar zone: evidence from Voras Mountains, NW Greece. Tectonophysics, 381, 143-173.

Casey, T.J., 2009. Iron and manganese in water occurrence, drinking water standards, treatment options. Aquavarra research publications, Water Engineering Papers, Paper 3.

Chakhmouradian, A. R., Cooper, M. A., Medici, L., Hawthorne, F. C. and Adar, F., 2008. Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization. The Canadian Mineralogist, 46(4), 1033-1042.

Cloutier J., Piercey, S. & Huntington, J., 2021. Mineralogy, Mineral Chemistry and SWIR Spectral Reflectance of Chlorite and white Mica. Minerals, 11, 471.

Coleman, R.G., 1977. Ophiolite. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 229p.

Dana, E.S., 1949. A textbook of mineralogy. 4th edition, New York: John Wiley & Sons, 485p.

Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, J.,1996. An introduction to the Rock Forming Minerals: Second Edition. Longman Limited, Essex, England, 696p.

Dzigbodi-Adjimah, K., 2004. The mineralogy and petrography of the ferruginous manganese rocks at Mankwadzi, Ghana. Journal of African Earth Siences, 38, 293-315.

Einaudi, M.T. and Burt, D.M., 1982. Introduction-terminology, classification and composition of skarn deposits. Econ. Geol., 77, 745-754.

Einaudi, M.T., Meinert, L.D. and Newberry, R.J., 1981. Skarn deposits. Econ. Geol., 75th Anniv. Vol., 317-391.

Fromme, J., 1901. Minerale aus dem Radautale, u.a. Pyknochlorit, eine neue Chloritart. Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, 22(1), 62-73.

Galuskina, I. O., Galuskin, E. V., Dzierżanowski, P., Armbruster, T. And Kozanecki, M., 2005. A natural scandian garnet. American Mineralogist, 90(10), 1688-1692.

Geiger, C.A. and Armbruster T., 1997. Mn3Al2Si3O12 spessartine and Ca3Al2Si3O12 grossular garnet: Structural dynamic and thermodynamic properties. American Mineralogist, 82, 740-747.

Gill, R., 2010. Igneous rocks and processes: a practical guide. Oxford: Wiley-Blackwell, 472p.

Glasby, G.P., 1988. Hydrothermal manganese deposits in island arcs and related to subduction processes: a possible model of genesis. Ore Geol. Rev., 4, 145-153.

Hart, G., 1927. The Nomenclature of Silica. American Minerologist, 12 (11), 383-395.

Hatch, F.W., Wells, A.K. and Wells, M.K., 1987. Petrology of igneous rocks. Billing & Sons Limited, Guildford and Worcester, 469p.

Hawthorne, F.C., 1981. Some systematics of the garnet structure. Journal of Solid State Chemistry, 37, 157–164.

Hawthorne, F.C., 2002. The use of end-member charge-arrangements in defining new mineral species and heterovalent substitutions in complex minerals. Canadian Mineralogist, 40, 699–710.

Haynes, W.M., Lide, D.R. and Bruno, T.J., 2016. CRC Handbook of Chemistry and Physics: A Ready-reference book of Chemical and Physical data. CRC Press, 97th Edition, 2643p.

Hébert, R., Gueddari, K., LaFléche, M.R., Beslier, M.-O. and Gardien, V., 2001. Petrology and geochemistry of exhumed peridotites and gabbros at non-volcanic margins: ODP Leg 173 West Iberia ocean-continent transition zone. Geological Society, London, Special Publications, 187, 161-189.

Hein, J.R., Kochinsky, A., Halback, P., Manheim, F.T., Bau, M., Kang, J.K. and Lubick, N., 1997. Iron and Manganese oxide mineralization in the Pacific. Geological Society Special Publications, 119, 123-138.

Heshmatbehzadi, K. and Shahabpour, J. (2010) Metallogeny of manganese and ferromanganese ores in Baft ophiolitic melange, Kerman, Iran. Aust. J. Earth. Sci., 4, 302– 313.

Hewitt, D.F., 1966. Stratified deposits of oxides and carbonates of manganese. Econ. Geol., 61, 431-461.

Hsu, L.C., 1968. Selected phase relationships in the system Al-Mn-Fe-Si-O-H: a model for garnet equilibria. Journal of Petrology, 9, 40-83.

Hyndman, D.W., 1985. Petrology of igneous and metamorphic rock. McGraw-Hill College, 2nd Edition, 786p.

Ivanov, R., 1981. The deap-seated Central Rhodope Nappe and the interference tectonics of the Rhodope crystalline basement. Geol. Balc., 11.3, 47-66.

Jacobsen, S.B. and Pimentel-Kloe, M.R., 1988. A Nd isotope study of the Hamersley and Michipicoten banded iron formations: the source of REE and Fe in Archaean oceans. Earth Planet. Sci., 87, 29-44.

Kauffmann, G., Kockel, F. and Mollat, H., 1976. Notes on the stratigraphic and paleogeographic position of the Svoula Formation in the Innermost Zone of the Hellenides (Northern Greece). Bull. Sov. Geol. France, 18, 225-230.

Khozyem, H., Hamdan, A., Tantawy, A.A., Emam, A. and Elbadry, E., 2019. Distribution and origin of iron and manganese in groundwater: case study, Balat-Teneida area, El-Dakhla Basin, Egypt. Arabian Journal of Geosciences, 12, 523.

Kiracofe, Z.A., Henika, W.S., and Schreiber, M.E., 2017. Assessing the Geological Sources of Manganese in the Roanoke River Watershed, Virginia. Environmental & Engineering Geoscience, 23(1), 43–64.

Kockel, F., Mollat, H. and Walther, H.W., 1971. Geologie des Servomazedonischen Massivs und seines Mesozoischen Rahmens. Geol. Jahrb., 83, 7, 575-602.

Kossmat, F., 1924. Geologie der zentralen Balkanhalbinsel. Die kriegsSchauplätze 1914-18. Geol. dergestellt, H. 12, 198, S. Berlin.

Le Maitre, R.W. et al.,2005. Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms. Cambridge Univ. Press, 2ndedition, 254p.

Leake, B.E., Wooley, A.R., Arps, C.E.S., Birch, W.D., Gilbert, M.C., Grice, J.D., Hawthorne, F.C., Kato, A., Kisch, H.J., Krivovichev, V.G., Linthout, K., Laird, J., Mandarino, J.A., Maresh, W.V., Nickel, E.H., Rock, N.M.S., Schumacher, J.C., Smith, D.C., Stephenson, N.C.N., Ungaretti, L., Whittaker, E.J.W. and Youzhi, G., 1997. Nomenclature of Amphiboles: Report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. Canadian Mineralogist, 35, 219-246.

Locock, A. J., 2008. An Excel spreadsheet to recast analyses of garnet into end-member components, and a synopsis of the crystal chemistry of natural silicate garnets. Computers & Geosciences, 34(12), 1769-1780.

Mandarino, J. A. and Back, M. E., 2004. Fleischer's glossary of mineral species 2004. Tucson: Mineralogical Record, 1436p.

Maner, J., London, D. and Icenhower, J., 2019. Enrichment of manganese to spessartine saturation in granite-pegmatite systems. American Mineralogist, 104 (11), 1625-1637.

Manning, D.A.C., 1983. Chemical variation in garnets from aplites and pegmatites, peninsular Thailand. Mineral. Mag., 47, 353–358.

Meinhold, G., Kostopoulos, D., Reischmann, T., Frei, D. and BouDagher-Fadel, M.K., 2009. Geochemistry, provenance and stratigraphic age of metasedimentary rocks from the eastern Vardar suture zone, Northern Greece. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 277, 199-225.

Meinhold, G. and Kostopoulos, D., 2013. The Circum-Rhodope belt, Northern Greece: Age, provenance and tectonic setting. Tectonophysics, 595-596, 55-68.

Mercier, J., 1966. Etude géologique des zones internes des Héllénides en Macedoine central. Contributionàl΄étude du metamorphisme et de l΄évolution magmatique des zones internes des Héllénides. Ann. Geol. Pays Hell., 20, 1-753.

Mercier, J., 1966. Mouvement sor ogéniques, épirogéniques et magmatisme d'âge jurassique supérieur-éocrétacé dans les zones internes des Hellénides (Macedoine Gréce). Rev. Géor. Phys. Géol. Dyn. (2), VIII, fasc. 4, 265-278.

Mercier, J., Vergély, P. and Bébien, J., 1975. Les ophiolites helléniques «obductées» au Jurassique supérieur sont-elles les vestiges d’un Océan téthysien ou d’une mer marginale péri-européene?. Comptes Ren des Sommaires de la Société Géologique de France, 17, 108–111.

Michard, A., Goffé, B., Liati, A. and Mountrakis, D., 1994. Découverte du facies schist bleu dans les nappes du circum Rhodope: un element d΄une ceinture HP/BT éohellenique en Gréce sptentrionale. C.R. Acad. Paris, 318, 1535-1542.

Middlemost, E., 1975. The basalt clan. Earth-Science Reviews, 11 (4), 337-364.

Mills, S. J., Hatert, F., Nickel, E. H. and Ferraris, G., 2009. The standardisation of mineral group hierarchies: application to recent nomenclature proposals. European Journal of Mineralogy, 21(5), 1073-1080.

Mogessie, A., Tessadri, R., and Veltman, C.B., 1990. EMP-AMPH A Hypercard program to determine the name of an amphibole from electron microprobe analysis according to the Internation Mineralogical Association. Computers & Geosciences, 16 (3), 309-313.

Morimoto, N., Fabries, J., Ferguson, A. K., Ginzburg, I. V., Ross, M., Seifert, F. A., Zussman, J., Aoki, J. and Gottardi, G., 1988. Nomenclature of pyroxenes. American Mineralogist, 73(9-10), 1123-1133.

Morimoto, N., 1989. Nomenclature of pyroxenes. Canad. Mineral., 27, 143-156.

Narejo, A.A., Shar, A.M. and Fatima, N., 2019. Geochemistry and origin of Mn deposits in the Bela ophiolite complex, Balochistan, Pakistan. J. Petrol. Explor. Prod. Technol., 9, 2543–2554.

Öksüz, N. and Okuyucu, N., 2014. Mineralogy, Geochemistry and Origin of Buyukmahal Manganese Mineralization in the Artova Ophiolitic Complex, Yozgat, Turkey. Journal of Chemistry, vol. 2014, 11p.

Osswald, K., 1938. Geologische Geschishte von Griechische-Nordmakedonien. Υπόμνημα Γεωλογικής Υπηρεσίας Ελλάδος, 3.

Post, J.E., 1999. Manganese oxide minerals: Crystal structures and economic and environmental significance. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96, 3447-3454.

Rittmann, A., 1973. Stable mineral assemblages of igneous rocks. Spriger-Verlag, Berlin, 264p.

Rodehorst, U., Geiger, C.A. and Armbruster, T., 2002. The crystal structures of grossular and spessartine between 100 and 600K and the crystal chemistry. American Mineralogist, 87, 542-549.

Roy, S., 1992. Environments and processes of manganese deposition. Economic Geology, 87, 1218-1236.

Stais, A. and Ferriére, j., 1991. Novelles données sur la paléogeographie Mésozoique du domain Vardarien: les basins d΄Almopias et de Péonias (Macedoine, Hellénides internes septentrionales). Bull. Geol. Soc. Gr., 26(1), 491-507.

Stais, A., 1994. Evolution geodynamique des basins Mesozoiques Vardariens (domaines de Peonias et d΄Almopias), Hellenides orientales. PhD thesis. University of Lille, 247 p.

Taghizadeh, S., Mousivand, F. and Ghasemi, H.,2012. Zakeri Mn deposit, example of exhalative mineralization in the southwest Sabzevar. 31th Symposium of Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran (in Persian).

Theye, T., Schreyer, W. and Fransolet, A.M., 1996. Low-Temperature, Low-Pressure Metamorphism of Mn-rich Rocks in Lienne Syncline, Venn-

Stavelot Massif (Belgian Ardennes), and the Role of Carpholite. Journal of Petrology, 37(3), 767-783.

Tranos, M., Kilias, A. and Mountrakis, D., 1999. Geometry and kinematics of the Tertiary post-metamorphic Circum Rhodope belt thrust system (CRBTS), Northern Greece. Bull. Geol. Soc. Gr., 33, 5-16.

Usman, U.A., Yusoff, I., Raoov, M., Alias, Y., Hodgkinson, J. and Abdullah, N., 2021. An integrated toolkit using multiple methods for determining the potential sources of iron and manganese in groundwater: a case study from the lower Kelantan River Basin, Malaysia. Environ. Earth Sci., 80, 461.

White, R.W., Powell, R. and Johnson, T., 2014. The effect of Mn on mineral stability in metapelites revisited: new a-x relations for manganese-bearing minerals. J. Metamorphic Geol., 32, 809-828.

Wiewióra, A. and Weiss, Z., 1990. Crystallochemical classifications of phyllosilicates based on the unified system of projection of chemical composition: II. The chlorite group. Clay Miner., 25, 83–92.

Williams, H., Turner, F.J. and Gilber, C.M., 1982. Petrography. An Introduction to the study of rocks in thin sections. Freeman and Company, San Francisco, Second Edition, 625p.

Zachariadis, P., 2007. Ophiolite of the eastern Vardar Zone, N. Greece. PhD thesis. Johannes-Gutenberg Universitat, Mainz, 221p.

Zane, A. and Weiss, Z., 1998. A procedure for classifying rock-forming chlorites based on microprobe data. Rend. Lincei Sci. Fis. Nat., 9, 51–56

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ασβεστά, Α., 1992. Ο μαγματισμός και η συνοδός του ιζηματογένεση κατά τα πρώτα στάδια ανοίγματος της ωκεάνιας λεκάνης του Αξιού στο Τριαδικό. Διδ. Διατ. Α.Π.Θ, 439σ.

Κατσικάτσος, Γ., 1992. Γεωλογία της Ελλάδας. Αθήνα, 451σ.

Μαγγανάς, Α., 1988. Ορυκτολογική, πετρολογική και γεωχημική μελέτη των Μετα-βασικών και Μετα-υπερβασικών πετρωμάτων της Περιροδοπικής Ζώνης στην Θράκη. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 200σ.

Μουντράκης, Δ., 2010. Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 374σ.

Θεοδωρίκας Σ., 2013. Ορυκτολογία-Πετρολογία (4ηέκδοση). Γραφικές Τέχνες «Μέλισσα», 926σ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.