Εξώφυλλο

Αξιολόγηση ευστάθειας βραχωδών πρανών σε τμήμα του περιφερειακού δρόμου της Θεσσαλονίκης = Assessing rock slope stability along the ring road of Thessaloniki.

Άννα Κωνσταντίνος Δέρη

Περίληψη


<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη κατολισθητικών φαινομένων και βραχοκαταπτώσεων, τα οποία έχουν καθοριστική συμβολή στην ασφάλεια των τεχνικών έργων που κατασκευάζονται. Συγκεκριμένα, μελετάται η ευστάθεια των βραχωδών πρανών σε ένα τμήμα του Περιφερειακού δρόμου της Θεσσαλονίκης, οι πιθανές αστοχίες και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή και την αποκατάσταση αυτών.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτέλεση της εν λόγω μελέτης, αλλά και το περιεχόμενο της εργασίας αυτής, συνοψίζεται παρακάτω σε χρονολογική σειρά.
Σε πρώτο στάδιο, συγκέντρωσα το βιβλιογραφικό υλικό, από βιβλία, μελέτες, εργασίες και το διαδίκτυο. Από αυτά, αφού διασταύρωσα την εγκυρότητα των πληροφοριών και μετά από πολλές ώρες μελέτης, ολοκλήρωσα το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας μου.
Σε δεύτερο στάδιο, ξεκίνησε το πρακτικό κομμάτι της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αφού αποφασίστηκε το σημείο μελέτης, ορίστηκε μέρα και ώρα για την μελέτη της περιοχής. Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, και περίσσια όρεξη για δουλειά, ένα Δευτεριάτικο πρωινό, φτάσαμε, με τον κύριο Παπαθανασίου, στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος που είναι κάθετο στην έξοδο για το Καυτατζόγλειο Στάδιο. Εκεί, μελετήσαμε ένα τμήμα του πρανούς, το οποίο, πρόσφατα, είχε υποστεί κατολίσθηση. Πήραμε μετρήσεις με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και όργανα, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση του σημείου. Επίσης, αποκομίσαμε και το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό για τον εμπλουτισμό της εργασίας.
Σε τρίτο στάδιο, οι μετρήσεις που πήραμε από το πρανές έπρεπε να επεξεργαστούν και να ερμηνευτούν, οδηγώντας μας στα τελικά αποτελέσματα. Για την επεξεργασία, λοιπόν, των μετρήσεων χρησιμοποίησα το πρόγραμμα DIPS. Στο DIPS, αφού καταχώρησα τα στοιχεία του πρανούς και των αστοχιών του, προχώρησα στην κινηματική ανάλυση για να καταλήξω στον τύπο αστοχίας και τα χαρακτηριστικά της. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, αποτύπωσα τα διαγράμματα από το DIPS στην εργασία, εξηγώντας κάθε ένα από αυτά για να καταλήξω στα τελικά συμπεράσματα για το πρανές που μελετήσαμε.
Τέλος, προτάθηκαν ενδεικτικά μέτρα για την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής από πιθανές βραχοκαταπτώσεις.

<b>ABSTRACT/INTRODUCTION</b>
As mentioned earlier, the subject of this thesis is the study of landslides and rockfalls, which have a decisive contribution to the safety of the technical structures constructed. Specifically, the stability of the rocky slopes in a section of the Thessaloniki Ring Road, the possible failures and the protection measures to avoid and restore them are studied.
The methodology followed for the execution of this study, as well as the content of this work, is summarized below in chronological order.
Initially, I collected the bibliographic material, from books, studies, papers and the internet. Of these, after checking the validity of the information and after many hours of study, I completed the theoretical part of my work.
In a second stage, the practical part of the work began. More specifically, after the study point was decided, a day and time was set for the study of the area. Having the right equipment, and plenty of appetite for work, one Monday morning, we arrived, with Mr. Papathanasiou, on the ring road of Thessaloniki, at the height perpendicular to the exit for the Kaftatzoglio Stadium. There, we studied a part of the slope, which, recently, had suffered a landslide. We took measurements with modern technological means and instruments, in order to have the best possible results in the techno-geological mapping of the point. We also obtained the appropriate photographic material for the enrichment of the work.
In the third stage, the measurements we took from the slope had to be processed and interpreted, leading us to the final results. So, for the processing of the measurements, I used the DIPS program. In DIPS, after registering the data of the slope and its failures, I proceeded to the kinematic analysis to conclude on the type of failure and its characteristics. At the end of this process, I imprinted the diagrams from the DIPS in the work, explaining each of them to reach the final conclusions about the slope we studied.
Finally, indicative measures were proposed for the protection of this area from possible rockfalls.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αναγνωστοπούλου Σ., 2015, Κατολισθαίνουσα ζώνη Παναγοπούλας: Διαχρονική εξέλιξη εδαφικών μετακινήσεων με ενόργανες μετρήσεις και αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας, Διατριβή διπλώματος ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, 2009, Δελτίο τύπου για την κατολίσθηση των Τεμπών

Ζερβοπούλου Α. και Παυλίδης Σ., 2005, Μορφοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγμάτων, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVIII.

Κατσικάς Χ., 2012, Κατολίσθηση Μαλακάσας – Συμπεριφορά και θεώρηση των μέτρων αντιμετώπισης 15 χρόνια μετά την αστοχία, Διπλωματική εργασία ΕΜΠ.

Κοκκαλά Α., 2015, Κατασκευή τεχνικογεωλογικής τράπεζας δεδομένων για τον σχεδιασμό σηράγγων στη λεκάνη Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης ΑΠΘ.

Κούκης Γ. και Σαμπατακάκης Ν., 2007, Γεωλογία τεχνικών έργων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

Κωστόπουλος Κ., 2022, Αξιολόγηση της επικινδυνότητας βραχοκαταπτώσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών (UAV), Διπλωματική εργασία ΑΠΘ.

Λεβάν Α. Μαϊσουρατζέ, 2016, Γεωλογία της Περιροδοπικής ζώνης στην περιοχή Ευκαρπία – Φίλυρο (ΒΑ Θεσσαλονίκη) με γεωλογική χαρτογράφηση κλίμακας 1:10.000, Διπλωματική εργασία ΑΠΘ.

Λιόνης Χ., 2010, Επικινδυνότητα καταπτώσεων και ολισθήσεων έναντι αστοχίας βραχωδών πρανών σε κατοικημένες περιοχές, Διπλωματική εργασία Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λουπασάκης Κ., 2013-14, Ευστάθεια πρανών, Σημειώσεις διαλέξεων Εδαφομηχανική και στοιχεία θεμελιώσεων ΕΜΠ.

Μπαντής Σ., 2008, Τεχνική γεωλογία, Gutenberg.

Νομικός Π., 2015, Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων, Εκδόσεις Κάλλιπος.

Πανταζοπούλου Ζ., Μουρατίδης Α. και Τσακίρη-Στρατή Μ., 2017, Φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες στο ευρύτερο οικιστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, Living with GIS, ΑΠΘ.

Παπαθανασίου Γ., 2021, Ευστάθεια βραχωδών πρανών, Παρουσιάσεις διαλέξεων Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ.

Παπαθανασίου Γ., 2021, Κατολισθήσεις, Παρουσιάσεις διαλέξεων Τεχνικής Γεωλογίας ΑΠΘ.

Παπαθανασίου Γ., 2022, Τεχνική γεωλογία και γεωλογικοί κίνδυνοι, Εκδόσεις Κάλλιπος.

Παυλίδης Κ., 2009, Ανάλυση ευστάθειας διαμορφωμένων πρανών στο τμήμα Ρεντίνας-Στρυμώνα της Εγνατίας Οδού, Διατριβή ειδίκευσης ΑΠΘ.

Σακελλαρίου Α., Λυκούσης Β., Ρουσάκης Γ. και Γεωργίου Π., 2001, Φαινόμενα ολισθήσεων σε υποθαλάσσια ενεργά ρηξιγενή πρανή: Περιοχή Παναγοπούλας – Δ. Κορινθιακός Κόλπος, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας τομ. XXXIV/5, 1723 – 1731, Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα.

Σωτηρόπουλος Λ., Λυμπέρης Ε., Σιγάλας Α., Ντουρούπη Α., Προβιά Κ. και Ντουνιάς Γ., 2004, Κατολίσθηση στην περιοχή Τσάκωνας Ν. Αρκαδίας – Γεωλογικές συνθήκες και μηχανισμός ενεργοποίησης, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, Θεσσαλονίκη.

Ταβουλάρης Ν., 2017, Έρευνα παραμέτρων κατολισθητικότητας στην πρόγνωση αστοχιών πρανών, Διδακτορική διατριβή ΕΜΠ.

Τσαφαρά Θ. Κ., 2021, Μελέτη ευστάθειας χερσαίων και υποθαλάσσιων πρανών με χρήση αναλυτικών αριθμητικών μεθόδων, Διπλωματική εργασία ΕΜΠ

Φουντούλης Ι., Λαδάς Ι., Σπυρίδωνος Ε. και Μαριολάκος Η., 2004, Η σημασία της τεκτονικής και της υδρογεωλογίας για την κατολίσθηση της Τσάκωνας Αρκαδίας, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας τομ. XXXVI, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη.

Φυτρολάκης Ν. και Αντωνιάδης Δ., 1974, Κατολισθήσεις και γεωλογικές συνθήκες επί της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών, περιοχής Ψαθόπυργου, Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά (20/1974).

Χατζηγρηγορίου Γ. και Κουντουράς Δ., 2019, Ευστάθεια βραχωδών πρανών και ευαισθησία αναλύσεων, Διπλωματική εργασία ΑΠΘ.

Χρηστάρας Β. και Χατζηαγγέλου Μ., 2011, Απλά βήματα στην εδαφομηχανική, University Studio Press.

Ministry of Business, Innovation and Employment, New Zealand Geotechnical Society Inc, NZ Transport Agency, 2016, Rockfall: Design considerations for passive protection structures.

https://www.elekkas.gr/index.php/en/epistimoniko-ergo/scientificmissions/1642-tempi-2009, Φωτογραφικό αρχείο Ευθ. Λέκκα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Bauarbeiten_%C3%B6stliches_Domumfeld-K%C3%B6lner_Dom-Spritzbeton-8306.jpg.

https://www.geoengineer.org/software/dips.

https://www.7meres.gr/prosochi-epesan-vrachoi-sto-dromo-apo-ioannina-gia-pramanta/, ΠΡΟΣΟΧΗ – Έπεσαν βράχοι στο δρόμο από Ιωάννινα για Πράμαντα, 7μέρες, 2020.

https://create.vista.com/el/unlimited/stock-photos/319598544/stock-photo-rockfall-protection-nets/.

https://www.bgs.ac.uk/, British Geological Survey.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.