Εξώφυλλο

Οριοθέτηση ζωνών προστασίας από τη ρύπανσή σε υδρογεωτρήσεις του δήμου Φλώρινας = Delineation of protection zones against pollution in water wells of the municipality of Florina.

Λεωνίδαςς Παναγιώτης Απόστολος Παναγούλιας

Περίληψη


Η συνεχής ανάπτυξη της κοινωνίας και η εντατικοποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η εκβιομηχάνιση νέων περιοχών, έχουν δημιουργήσει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Το νερό, ως το κυριότερο αγαθό για την επιβίωση κάθε έμβιου οργανισμού, είναι απαραίτητο να προστατεύεται και να ελέγχεται για την εξασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής του ακεραιότητας. Ο κλάδος της υδρογεωλογίας σε συνδυασμό και με άλλες ειδικότητες έχουν την δυνατότητα μέσα από ολοκληρωμένη υδρογεωλογική μελέτη να προβλέψουν ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα που σχετίζονται με την ποιοτική ή ποσοτική υποβάθμιση των υδάτων.
 Η μεταπτυχιακή αυτή διπλωματική, επικεντρώνεται στην οριοθέτηση ζωνών προστασίας σε γεωτρήσεις που συναντώνται σε υπόγειους υδροφορείς του δήμου Φλώρινας, στη βόρεια Ελλάδα. Η συγκεκριμένη περιοχή, εξαιτίας της ανάπτυξης που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τη γεωγραφική της θέση και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, έχει δεχθεί έντονες πιέσεις στα υπόγεια ύδατα. Η ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων αποθεμάτων της περιοχής, εντοπίστηκε ήδη από το 2017 και επιβεβαιώθηκε από τις χημικές αναλύσεις του 2023 που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία.
 Έπειτα από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες εργασίες και στοιχεία και με τη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, οροθετήθηκαν οι ζώνες προστασίας συγκεκριμένων υδρογεωτρήσεων της περιοχής, προκειμένου να περιοριστούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην άμεση ακτίνα του υδροληπτικού έργου, μειώνοντας τις πιθανότητες ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.

The continuous development of society and the intensification of human activities such as agriculture, animal husbandry and the industrialisation of new areas have created significant environmental problems. Water, as the main resource for the survival of every living organism, needs to be protected and controlled to ensure its qualitative and quantitative integrity. The discipline of hydrogeology, in conjunction with other disciplines, is able, through integrated hydrogeological studies, to predict or deal with problems associated with the qualitative or quantitative degradation of water.
This Master's thesis focuses on the delineation of protection zones in wells encountered in the underground aquifers of the municipality of Florina, in northern Greece. This area, due to the development it has received in recent years, combined with its geographical location and the human activities carried out, has been subjected to intense pressures on groundwater. The qualitative degradation of the groundwater resources of the area was already detected in 2017 and confirmed by the 2023 chemical analyses presented in this paper.
 Following the study carried out, taking into account previous work and data and using geographic information systems, protection zones of specific aquifers in the region were delineated in order to limit human activities in the immediate radius of the aquifer project, reducing the potential for groundwater pollution

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βασιλειάδης, Ι. (2005) ‘Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτης της Βορειοανατολικής λεκάνης του νομού Φλώρινας, Αδημοσίευτη Τεχνική Έκθεση, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Βλυσίδης, Α. ‘Τεχνολογία πόσιμου νερού, Τρίτη διάλεξη: Στοιχεία μικροβιολογίας νερού’, Διδακτική παρουσίαση. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βουδούρης, Κ. (2009) ‘Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος, Υπόγεια νερά και Περιβάλλον, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης, Κ. (2022) ‘Τεχνική Υδρογεωλογία’, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Diary Ali Mohammed Amin Al‑Manmi, Kosho Ali Saleh. (2019) ‘Delineation of spring protection zone and vulnerability mapping of selected springs in Sulaymaniyah area, Kurdistan, Iraq’, Environmental Earth Sciences, 78:622.

Ι.Γ.Μ.Ε (1987) «Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Φλώρινας», κλίμακας 1:50.000

Ι.Γ.Μ.Ε (1987) «Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Βεύη», κλίμακας 1:50.000

Ι.Γ.Μ.Ε (1987) «Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Πτολεμαΐδα», κλίμακας 1:50.000

Ι.Γ.Μ.Ε (1987) «Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Καστοριά», κλίμακας 1:50.000

Καζάκης, Ν. (2008) ‘Εκτίμηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών στην εξωτερική ρύπανση, εφαρμογή στη λεκάνη της Φλώρινας’. Διατριβή Ειδίκευσης. Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μανδραλή, Π. (2017) ‘Βελτιστοποίηση του δείκτη DRASTIC για την εκτίμηση της τρωτότητας στην εξωτερική ρύπανση με στατιστικές μεθόδους: Εφαρμογή στον υδροφορέα της λεκάνης της Φλώρινας.

Μουντράκης, Δ. (1985) ‘Γεωλογία της Ελλάδας’, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Subba Rao, N., Surya Rao, P., Reddy, G.V. et al. (2012): Chemical characteristics of groundwater and assessment of groundwater quality in Varaha river basin, Visakhapatnam district, Andhra Pradesh, India, Environmental Monitoring Assessment 184, 5189-5214.

Suthar, N., Bishnoi, P., Singh, S., Mutiyar, P.K., Nema, A.K., Patil, N.S. (2009) ‘Nitrate contamination in groundwater of some rural areas of Rajasthan Indian’, Jοurnal of Hazard Materials 171, 189-199

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης, Ειδική Γραμματεία Υδάτων (2017) ‘1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL 09).

Francesca Biava, Mauro Consonni, Vincenzo Francani, Paola Gattinoni, Laura Scesi (2014) ‘Delineation of Protection Zones for the Main Discharge Area of the Gran Sasso Aquifer (Central Italy) through an Integrated Geomorphological and Chronological Approach’, Journal of Water Resource and Protection, 1816-1832.

World Health Organization (2022) ‘Guidelines for drinking‑water quality, 4th edition incorporating the first and second addenda’.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.