Εξώφυλλο

Αξιολόγηση ευστάθειας βραχωδών πρανών κατά μήκος του οδικού άξονα Μέτσοβο – Ανήλιο = Evaluation of Rock Slope Stability Along The Metsovo – Anilio Road.

Γεώργιος Μιχαήλ Σαρηγιαννίδης

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη ευστάθειας βραχώδους πρανούς κατά μήκος της επαρχιακής οδού Μετσόβου – Ανηλίου. Τα  κατολισθητικά   φαινόμενα στον ελληνικό χώρο αποτελούν μείζον πρόβλημα ως προς την οδική ασφάλεια. Το πρανές λιθολογικά αποτελείται από φλύσχη, γεω-υλικό το οποίο είναι γνωστό, ότι συνηθίζει να προκαλεί δυσκολίες στον σχεδιασμό τεχνικών έργων. Μέσα από εργασίες πεδίου, καθώς και την χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, θα ελεγχθεί το πρανές ως προς την ευστάθεια του, θα υπολογιστεί ο τύπος των αστοχιών, σε περίπτωση που μπορούν να προκύψουν και μετά την διαστασιολόγηση, θα προταθούν μέτρα ασφαλείας ώστε να αντιμετωπιστούν οι εν δυνάμει αστοχίες.

The current thesis aims to evaluate the rock slope stability along the Metsovo – Anilio road. Landslide phenomena in Greece constitute a major problem in terms of road safety. Lithologically, the slope consists of flysch, a rock formation known to typically cause difficulties during the geotechnical design process. Through fieldwork and the use of specialized software, the slope's stability will be evaluated, as well as the type of failures that could potentially occur, and after all data have been analysed, safety measures will be proposed to address potential future failures.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Δ. Μ. Μουντράκης, 2020. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας, Β΄ Έκδοση University Studio Press.19-21. ISBN 978-960-12-2495-4

Γ. Χρ. Κούκης, Ν. Στ. Σαμπατάκης, 2022. Γεωλογία Τεχνικών Έργων, 2η Έκδοση, Εκδώσεις Παπασωτηρίου. 113-119,129-131,144-147,228-230,259-260,563. ISBN 978-960-491-136-3

Γ. Παπαθανασίου, 2022. Τεχνική Γεωλογία και Γεωλογικοί Κίνδυνοι, Ανοικτές ακαδημαϊκές εκδόσεις ΚΑΛΛΙΠΟΣ. 243-247. ISBN 978-618-5667-64-1

Α. Ψιλοβίκος, Α. Ψιλοβίκος, 2019. Ιζηματολογία, 2η εκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα. 254-256. ISBN 978-960-418-374-6

Γ. Χρ. Κούκης, Ν. Στ. Σαμπατάκης, 2002. Τεχνική Γεωλογία, 2η Έκδοση, Εκδώσεις Παπασωτηρίου. ISBN13 9789604911301

Μ. Θεοδωρίδης , 2013. Τεχνικογεωλογική συμπεριφορά βραχομαζών φλύσχη στην ευστάθεια πρανών. 133-134.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Duncan C. Wyllie, Chris Mah 2005. Rock Slope Engineering Civil and Mining, 4th edition, Taylor & Francis e-Library. 129-175. DOI: 10.1201/9781315274980.

G. J. Hearn, 2011. Slope Engineering for Mountain Roads, The Geological Society of London, Publication No 24. 189-207. ISBN 978-1-86239-331-8. 189-207

A. Laroseliti, I. Koukouvelas, K. Nikolakopoulos, 2014. Hazard due to earthquake-induced rock falls: The use of remote sensing data and field mapping in the case of Skolis Mountain, NW Peloponnese, Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XLVIII, 4-26, 2014.

V. Tourloukis, P. Karkanas, 2012. Geoarchaeology in Greece: A Review. Journal of the Virtual Explorer, 42.

K. Sassa, H. Fukuoka, F. Wang, G. Wang, G. Koukis, N. Sabatakakis, N. Nikolau, C. Loupasakis, 2005. Landslide Hazard Zonation in Greece. DOI: 10.1007/3-540-28680-2_37.

L.M. Highland, P. Bobrowsky, 2008, The landslide handbook—A guide to understanding landslides: Reston, Virginia, U.S. Geological Survey Circular 1325, 129 p.

E. Hoek, J.W. Bray, 1977. Rock Slope Engineering, Revised 2nd edition, Institution of Mining and Metallurgy, ISBN-10 ‏: ‎ 0900488360.

Cruden, D.M., Varnes, D.J., 1996, Landslide Types and Processes, Special Report , Transportation Research Board, National Academy of Sciences, 247:36-75

E. Hoek, P. Londe, 1974. The Design of Rock Slopes and Foundations, General report for Third Congress of the International Society for Rock Mechanics.

J. T. Markland, 1972. A useful technique for estimating the stability of rock slopes when the rigid wedge slide type of failure is expected. Rock Mechanics Research Report No. 19. London: Imperial College.

P. Marinos, E. Hoek, 2001. Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses such as Flysch. Paper published in Bull. Engg. Geol. Env. 60, 85-92.

P. Marinos, E. Hoek, 2000. GSI-A geologically friendly tool for rock mass strength estimation. Proceedings of the International Conference on Geotechnical and Geological Engineering (GeoEng2000).

P. Marinos, V. Marinos, E. Hoek, 2007. The Geological Strength Index (GSI): A Characterization Tool For Assessing Engineering Properties For Rock Masses. Underground Works under Special Conditions Proceedings of the ISRM Workshop W1, Madrid, Spain, 6-7 July 2007. DOI: 10.1201/NOE0415450287.ch2

B.C. Papazachos, P.E. Comninakis, G.F. Karakaisis, B.G. Karakostas, Ch.A. Papaioannou, C.B. Papazachos, E.M. Scordilis (2000). A catalogue of earthquakes in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999, Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki, 1, 333pp.

B.C. Papazachos, P.E. Comninakis, E.M. Scordilis, G.F. Karakaisis, C.B. Papazachos (2010). A catalogue of earthquakes in the Mediterranean and surrounding area for the period 1901 - 2010, Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki.

F. Gofa, A. Mamara, M. Anadranistakis , H. Flocas, 2019. Developing Gridded Climate Data Sets of Precipitation for Greece Based on Homogenized Time Series. Climate. 7(5):68. https://doi.org/10.3390/cli7050068

N. Barton, 1978. Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses: International Society for Rock Mechanics. Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr. 15. 319-368.

N. Barton, 1973. Review of a new shear-strength criterion for rock joints, Engineering Geology, Volume 7, Issue 4, Pages 287-332, ISSN 0013-7952, https://doi.org/10.1016/0013-7952(73)90013-6.

D.U. Deere, and R.P. Miller, (1966). Engineering classification and index properties for intact rock. Air Force Weapons Laboratory Technical Report (AFWL-TR).

G. Khanlari, R. Behrouz, A. Yasin, 2014. Evaluation of strength anisotropy and failure modes of laminated sandstones‎. The Arab journal of the geosciences. 10.1007/s12517-014-1411-1.

F.D. Patton, 1966. Multiple modes of shear failure in rock. Proc. 1st congr. Int. Soc. Rock Mech., Lisbon 1, 509-513.

Εικόνες

James St. John, 09/09/2017, Slope stability measures (Rt. 25E northwest of Bean Station, Tennessee, USA). https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/36732462500

B.C. Ministry of Transportation and Infrastructure, 01/12/2010, Rock Scaling. https://www.flickr.com/photos/tranbc/5222487030

MTA Capital Construction and Development Company Building, 02/07/2012, Gabion Baskets at GM Bridge Pier 2. https://www.flickr.com/photos/mtacc-esa/6847588893

Washington State department of transportation Rail, 04/02/2016, 2015 Landslide Mitigation mp 1784.5 after. https://www.flickr.com/photos/wsdot/24189874353

Washington State department of transportation Rail, 04/02/2016, Rail -- 2015 Landslide Mitigation mp 26.1 after. https://www.flickr.com/photos/wsdot/24700667202/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.