Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλμπάνης, Άγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συγκριτική μελέτη γεωηλεκτρικών διατάξεων μέτρησης βάσει μοντέλων προσομοίωσης = Comparative study of geoelectrical arrays through synthetic modells
    Περίληψη  PDF