Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζελέπη, Έφη Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωμορφολογικά και ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των εκβολών του ποταμού Λίσσου (Φιλιούρη) Κομοτηνής = Geomorphological and sedimentological setting of the Lissos (Filiouris) river delta.
    Περίληψη  PDF