Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσικρίκης, Αναστάσιος Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Πειραματική συσχέτιση μεταξύ γωνίας τριβής ασυνεχειών πετρωμάτων και συντελεστή mi του κριτηρίου Hoek & Brown
    Περίληψη  PDF