Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκεμέ, Αναστασία Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη των Πλειστοκαινικών ιπποειδών Eltgen (θέσεις Λιβακος, Καπετάνιος, Πολύλακκος, Δ. Μακεδονία) = Study of the pleiocene Equids of the Eltgen collection (Localities Livakos, Kapetanios, Polylakkos, W. Macedonia)
    Περίληψη  PDF