Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκοράνη, Αντριάνα Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ευστάθειας και στεγανότητας φράγματος Λουζίκι Ολύνθιου ποταμού, Χαλκιδική = Engineering geological assessment of the Louziki dam site suitability, Chalkidiki, Greece.
    Περίληψη  PDF