Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάτκος, Βασίλειος Παύλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ο ρόλος της ορυκτολογικής σύστασης του χρωμιτίτη και του στείρου στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας αποδέσμευσης, της κοκκομετρίας τροφοδοσίας και των μεθόδων εμπλουτισμού μεταλλεύματος από την περιοχή Αετορράχες του όρους Βούρινου = The role of the mineralogical composition of chromitite and gangue in the selection of the appropriate release methodology, the feeding granulometry and the methods of mineral enrichment from the area of Aetorraches of mount Vourinos.
    Περίληψη  PDF