Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λάζογλου, Γεωργία Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Μελέτη μοντελόποίηση και πρόβλεψη ακραίων κλιματικών παραμέτρων στη λεκάνη της Μεσογείου = Study, modeling and prediction of extreme climatic parameters in rhe Mediterranean region
    Περίληψη  PDF