Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βογδόπουλος, Γεώργιος Η., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συγκριτική γεωχημική μελέτη βασικών διεισδύσεων στη βόρεια Πελαγονική ζώνη. = Compative geochemical study of basic intrusion in the northern Pelogonian zone.
    Περίληψη  PDF