Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσούγγαρης, Γεώργιος-Φίλιππος Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σεισμών στην Ελλάδα = Earthquake early warning systems in Greece.
    Περίληψη  PDF