Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δήμου, Γρηγορία-Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Στρωματογραφική και Παλαιοντολογική μελέτη των Ηωκαινικών ιζημάτων της Βασιλικής Τρικάλων
    Περίληψη  PDF