Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δήμου, Γρηγορία-Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Παλαιοντολογική και στρωματογραφική μελέτη Νουμμουλιτοφόρων αποθέσεων του Ελλαδικού χώρου.
    Περίληψη  PDF