Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ψωμιάδης, Δαυίδ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beach rocks) της νήσου Θάσου και χαρτογράφησή τους με γεωφυσικές ηλεκτρικές μεθόδους.
    Περίληψη  PDF