Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαράφης, Δημήτριος Αστέριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Προσδιορισμός των περιεκτικοτήτων ασβεστίτη και δολομίτη σε ελληνικά μάρμαρα με την μέθοδο του ασβεστόμετρου = Determination of calcite and dolomite concentrations in greek marbles with the method of calcimeter.
    Περίληψη  PDF