Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαπουνά, Ελένη Αντώνιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωχημική μελέτη λιγνιτών και ενδιάμεσων στείρων ενστρώσεων των κοιτασμάτων Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου = Geochemical study of lignite and intermediate sterile layers of deposits in Ptolemais – Amyntaio basin.
    Περίληψη  PDF