Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσαϊρίδου, Ελένη Σάββας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Αξιολόγηση Πετρογραφικών και Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών για τη Χρήση Γρανιτικών Πετρωμάτων ως Αδρανή Οδοποιίας = Assessment of Petrographic and Physicomechanical Characteristics of Granitic Rocks for their Use as Aggregates for Road Construction.
    Περίληψη  PDF