Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάτσιος, Εμμανουήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εφαρμογή μεθόδων βαθμονόμησης για την εκτίμηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών στη ρύπανση και των επιδεκτικών προς κατολίσθηση περιοχών - Εφαρμογή στους νόμους Κοζάνης-Γρεβενών.
    Περίληψη  PDF