Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσατσαλής, Ευάγγελος Μάνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του κρανίου DFN3-150 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα φωτογραμμετρίας Agisoft Photoscan = Three demensional digital reconstruction of the DFN3-150 skull using the photogrammetry program Agisoft Photoscan.
    Περίληψη  PDF