Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαταγάνας, Ευάγγελος Σεραφείμ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερενηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και της ποιότητας των υπογείων νερών στη λεκάνη της Φλώρινας = Investigation of the hydrogeologicla conditions and ground water quality parameters in the Florina basin.
    Περίληψη  PDF