Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάππα, Ευαγγελία Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Προσδιορισμός της ταχύτητας των εγκάρσιων κυμάτων του ανωτέρου φλοιού, με τη χρήση καταγραφών απευθείας επιμήκων και εγλάρσιων κυμάτων από μετετροπή για επιλεγμένους σταθμούς του Ελληνικού χώρου = Determination of the dhear wave velocity of the upper crust, using direct records of P and S waves from conversion, for selected stations in the Greek area.
    Περίληψη  PDF